TIN QUẢNG NAM: KHÁNH THÀNH TÔN TẠO KHU MỘ THƯỢNG TƯỚNG...

  Tiền Hiền tộc Phạm Quảng Nam -Đà Nẵng và Quảng Ngải, ngài Phạm Nhữ Dực,Thượng Tướng Bình Chiêm Tỉnh Quảng Nam. Tướng Quân Phạm Nhữ...

HỌ PHẠM VĂN THỤ ĐIỀN, ĐÔNG ĐỘNG, ĐÔNG HƯNG, THÁI...

Họ Phạm Văn Thụ Triền (Thụ Điền) là một dòng họ lớn nhất tại xã Đông Động huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình, theo...

Văn Hoá - Xã Hội