Thái hậu Từ Dụ Chương 8: Con đẻ của hoàng hậu

Hạnh Thảo lúc ấy đã ra khỏi Tử Cấm Thành, nhưng còn ngủ tạm lại điếm canh nơi cửa Hòa Bình. Trời vừa sáng,...

VẤN TỔ TẦM TÔNG

Dòng họ Phạm Xuân của chúng tôi, hiện ở xã Liên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An là một dòng họ lớn, với hàng...