TỪ DỤ THÁI HẬU-Chương 2

Chương 2 Người nữ tỳ   Hôm ấy, trong Bếp hoàng cung, nô tỳ là Hạnh Thảo đang lúi húi ngâm nếp, đãi đậu, chuẩn bị sáng...

VẤN TỔ TẦM TÔNG

Dòng họ Phạm Xuân của chúng tôi, hiện ở xã Liên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An là một dòng họ lớn, với hàng...