TÂM THƯ CỦA CHỦ TỊCH HĐHPVN GỬI ĐẠI SỨ VIỆT NAM...

                                                   HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM     Tâm thư gửi: Ông Phạm Sanh Châu, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt...

HỌ PHẠM VĂN THỤ ĐIỀN, ĐÔNG ĐỘNG, ĐÔNG HƯNG, THÁI...

Họ Phạm Văn Thụ Triền (Thụ Điền) là một dòng họ lớn nhất tại xã Đông Động huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình, theo...

Văn Hoá - Xã Hội