Gương trong họ

gương sáng soi chung, những tấm gương vượt khó..