Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌĐẠI HỘI VIII: BÁO CÁO CỦA HĐTQ PHẦN II

ĐẠI HỘI VIII: BÁO CÁO CỦA HĐTQ PHẦN II

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG HỌẠT ĐỘNG 5 NĂM (2021 – 2025)

Không ngừng phát huy những thành quả, kinh nghiệm và bài học quý báu của HĐTQ .HPVN khóa VII (nhiệm kỳ 2015 – 2020), Toàn thể HĐHP các cấp trong cả nước hãy toàn tâm, toàn ý trên dưới một lòng , xây dựng cho mình quyết tâm cao để phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của khóa VIII, nhiệm kỳ (2020 – 2025). Cụ thể như sau:

  1. Tiếp tục xây dựng và phát triển tổ chức 5 cấp Hội đồng của HĐHPVN  

      Thực tế hoạt động của 5 cấp Hội đồng trong tổ chức HĐHPVN 5 năm qua (2015-2020) đã và đang tạo lập không khí hoạt động hào hứng sôi nổi, rộng khắp trong tình cảm thân thiết và niềm tự hào dòng họ, đem lại kết quả hiệu quả thiết thực. Vai trò định hướng và tổ chức các hoạt động việc họ của TT HĐTQ và của HĐHP tỉnh/thành vô cùng quan trọng và có tính quyết định thành công trong hoạt động, xây dựng và phát triển Hệ thống tổ chức họ Phạm 5 cấp Hội đồng. Phấn đấu trong 5 năm tới thành lập thêm HĐHP với số lượng hầu hết số tỉnh/thành chưa có tổ chức HĐHP (trừ một vài địa phương cấp tỉnh có đặc thù khó khăn đặc biệt); củng cố tổ chức và hoạt động của các HĐHP tỉnh/thành hoạt động yếu, chỉ đạo các hoạt động giao lưu hợp tác  HĐHP tỉnh/thành và giữa các CLB thành viên. Với HĐHP cấp tỉnh /thành chủ đông xây dựng hoàn thiện mô hình tổ chức 4 cấp hội đồng và thành lập các CLB thành viên; thực hiện kết nghĩa giao lưu học hỏi kinh nghiệm hoạt động việc họ giữa các HĐHP anh em.

Nâng cao chất lượng nhân sự bộ phận Thường trực Hội đồng họ Phạm các cấp (bổ sung nhân sự có tâm, có tầm và có điều kiện hoạt động); thực hiện qui chế qui định  cho thôi tham gia Thường trực và Ủy viên Hội đồng đối với các thành viên không còn có điều kiện hoạt động hoặc có biểu hiện không giữ gìn xây dựng sự đoàn kết tổ chức HĐHP các cấp; đồng thời nâng cao năng lực hoạt động các Ban chuyên trách của HĐHP các cấp; các tổ chức thành viên; tiếp tục thành lập xây dựng và duy trì hoạt động các CLB phù hợp với đặc điểm, lợi ích thiết thực của hội viên (CLB doanh nhân, CLB con gái – con dâu họ Phạm, CLB tuổi trẻ, các CLB thể thao, văn hóa – nghệ thuật, CLB lương y HPVN, CLB võ học HPVN…); các CLB họ Phạm chuyên ngành tại các địa phương cần kết nối, phối hợp các hoạt động và là thành viên của Tổ chức CLB họ Phạm toàn quốc.

Vì sự đoàn kết xây dựng phát triển HĐHPVN, TT. HĐHP các cấp cần đảm bảo các hoạt động của Hội đồng tuân thủ theo Qui chế Tổ chức và hoạt động của HĐHPVN, tuân thủ các Qui chế của HĐHP cấp trên trực tiếp, Qui chế của HĐHP cấp mình và tuân thủ pháp luật của Nhà nước. Theo chức năng quyền hạn HĐHP các cấp quyết định việc điều chỉnh bổ sung nội dung cần thiết trong Qui chế thuộc cấp mình để quản lí cho phù hợp với thực tế yêu cầu.

  1. Xem xét việc thay đổi tên gọi cấp Hội đồng TW của HĐHPVN

Qui chế Tổ chức và hoạt động của HĐHPVN đã thực hiện từ nhiệm kỳ VI ( 2011-2015) và khóa VII ( 2015- 2020), qui định mô hình tổ chức có 5 cấp hội đồng, trong đó cấp HĐ trung ương được gọi là Hội đồng Toàn quốc HPVN. Theo đó HĐTQ.HPVN là cấp Hội đồng cao nhất và cũng là HĐHP cấp trên trực tiếp của HĐHP tỉnh/thành phố. Tại Đại hội HĐHPVN khóa VIII nhiệm kỳ (2020-2025) này, Đại hội thảo luận và biểu quyết về quyết định đổi tên gọi Cấp Hội đồng cao nhất (cấp TW) trước là “HĐTQ HPVN” nay đổi tên là “Hội đồng họ Phạm Việt Nam” (HĐHPVN) – được hiểu  là Hội đồng Trung ương HPVN; các tên gọi của các bộ phận liên quan là Thường trực HĐHPVN, Chủ tịch HĐHPVN, các Ban chuyên trách của HĐHPVN.

Với HĐHP các cấp từ cấp tỉnh thành/thành đến cấp xã phường vần sử dụng tên gọi như trước đây (HĐHP thành phố HCM, HĐHP huyện Đông Anh, Hà Nội,…)

3.Xem xét việc hoàn thiện Qui chế Tổ chức và hoạt động của HĐHPVN

Đại hội Ban liên lạc HPVN khóa VI ( tháng 8 năm 2011) đã quyết định đôi tên Ban Liên lạc  HPVN thành Hội đồng họ Phạm Việt Nam; thông qua Qui chế tổ chức và hoạt động với hệ thống tổ chức 5 cấp (4 cấp Hội đồng và 1 cấp Hội đồng gia tộc) thực hiện từ nhiệm kỳ VI ( 2011-2015). Đại hội khóa VII ngày 2/8/2015 cũng đã thông qua Qui chế Tổ chức và hoạt động của HĐHPVN (có điều chỉnh bổ sung) thực hiện từ năm 2015; đến Hội nghị thường kỳ HĐTQ. HPVN năm 2018 tại Cần Thơ là lần thứ 3 đã thông qua bổ sung một số nội dung cần thiết vào Qui chế Tổ chức và hoạt động của HĐHPVN, cho phù hợp với yêu cầu từ thực tiễn nhằm hoàn thiện mô hình tổ chưc hoạt động của HĐHPVN.

Tại Đại hội VIII , Thường trực HĐTQ khóa VII có trình đại hội v/v cần bổ sung thêm thay thế một số nội dung cụ thể  trong Qui chế HĐHPVN hiện hành.

  1. Hoạt đông tri ân Tiên Tổ

a-Tổ chức lễ giỗ Thượng Thủy Tổ thường niên: Thường trực HĐHPVN khóa VIII tiếp tục phối hợp với Chính quyền và nhân dân xã Thanh Liệt tổ chức Lễ Giỗ  Đức Ngài Bản cảnh Thành Hoàng – Phạm Đô Hồ Đại Vương.

b- Khuyến khích HĐHP các cấp ở xa Hà Nội tổ chức nơi phụng thờ (thờ vọng)

Một số HĐHP tỉnh/thành ở xa Hà Nội đã có Tượng hoặc ảnh thờ Thượng Thủy Tổ- Đô Hồ Đại Vương Phạm Tu tại  Từ đường Phạm Tộc nào đó tại địa phương.

Một số khác đã và đang có ý tưởng xây dựng Nhà Thờ họ Phạm tại địa phương (kết hợp với việc phụng thờ các bậc Thủy Tổ, các bậc tiên hiền của dòng họ Phạm của mình ). Đây là ý tưởng tốt, nhưng việc tổ chức thực hiện cần phải đạt được sự đồng thuận cao của HĐHP các cấp tại địa phương, vùng, khu vực. Nếu có ý tưởng xây dựng Đền thờ Phạm Đô Hồ Đại Vương- Thượng Thủy tổ họ Phạm VN – thì nên được xây dựng riêng biệt trên mảnh đất được chính quyền cấp Quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) cho HĐHP địa phương để xây dựng Đền thờ. Kiến trúc xây dựng Đền thờ, Tượng thờ Đức Ngài và cách bài trí trong Đền thờ cần đươc tham khảo đầy đủ theo qui định thống nhất của HĐHPVN.

c- Tiếp tục sưu tầm tài liệu và phối hợp với các Ban quản lý các di tích các Đình, Đền, Miếu thờ các nhân Thần, danh nhân họ Phạm, HĐHP các tỉnh/thành tổ chức trọng thể các ngày Lễ giỗ, kỷ niệm các vị nhân Thần, Danh nhân họ Phạm tại địa phương; có thể đồng thuận suy tôn Vị Thủy Tổ họ Phạm tại địa phương mình.

5.Định hướng, chỉ đạo các hoạt động của HĐHP các cấp

       a.Nghiên cứu lịch sử và kết nối dòng Họ:

Ban Nghiên cứu lịch sử và kết nối dòng họ (Ban Tộc phả) của HĐTQ có nhiệm vụ chủ tri thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin đối với việc ghi chép gia phả, tra cứu và kết nối dòng họ, để xây dựng 1 cơ sở dữ liệu số (số hóa dữ liệu) về HĐHPVN và dòng họ Phạm VN, xác lập Kho trữ liệu giá trị lịch sử các Từ đường Phạm tộc.

Ban Tộc phả- HĐTQ cùng với Ban tộc phả của HĐHP tỉnh/thành và các Hội đồng gia tộc phối hợp với các tổ chức và các nhà khoa học chuyên ngành tổ chức nghiên cứu về công tích các Danh nhân, Nhân Thần họ Phạm để có thể tổ chức các cuộc hội thảo khoa học lịch sử về các Danh Thần Danh tướng họ Phạm qua các Triều đại, đánh giá các giá trị vật thể và phi vật thể các gia phả, gia phong, Từ đường Phạm tộc. Đề xuất với HĐTQ HPVN kết hợp với Chính quyền địa phương xin các cấp Nhà nước công nhận Di tích Lịch sử nếu có đủ điều kiện.

Ban Tộc phả của HĐHP các cấp cần có kế hoạch chương trình rà soát, hướng dẫn nội dung xây dựng Tộc phả cho các HĐGT; thường xuyên tổng hợp tình hình kết nối dòng họ, biến động và số lượng cụ thể HĐHP các cấp ở mỗi tỉnh/thành, quận, huyện,…để bổ xung vào Cơ sở dữ liệu ứng dụng công nghệ thông tin của HĐHPVN.

       b.Văn hóa – xã hội.

+ Vinh danh nhân tài, khuyến học, khuyến tài là công tác trọng tâm thường xuyên hàng năm của HĐHP các cấp. Thực hiện định kỳ 2 năm /lần tổ chức vinh danh nhân tài và khuyến học khuyến tài cấp toàn quốc của HĐHPVN.

+ Phấn đấu xây dựng dòng họ Phạm đạt tiêu chí “Dòng họ học tập” theo chủ trương của Chính Phủ tại QĐ số 281/QĐ- TTg ngày 20/2/2014; Ban VHXH chủ trì xây dựng tiêu chí công nhận danh hiệu “Dòng họ học tập”, trình TT. HĐHPVN quyết định để áp dụng chung cho HĐHP các cấp; phấn đấu đạt chỉ tiêu Dòng họ Phạm VN được tổ chức Nhà nước công nhận là Dòng họ học tập.

+ Cần có kế hoạch chương trình nghiên cứu về lễ nghi trong thờ cúng Tổ tiên và các nghi lễ văn hóa truyền thống của dòng Họ Phạm VN, để TT HĐHPVN xem xét trình Hội nghị HĐHPVN họp thường kỳ xem xét quyết định thống nhất và hướng dẫn thực hiện chung trong HĐHP các cấp trong toàn quốc, trên cơ sở giữ gìn truyền thống văn hóa Phạm tộc và văn hóa dân tộc Việt Nam.

+ Tổ chức Vinh danh, Ghi công những người có Tấm lòng vàng, người có nhiều đóng góp cho việc họ, mừng thọ các cụ cao niên, tri ân người có công với dân với nước, thiện nguyện trợ giúp các gia đình có khó khăn… là những hoạt động tình nghĩa gắn kết tình đồng tộc cần được duy trì thường xuyên tại các cấp Hội đồng, nhất là tại các HĐ gia tộc.

+ Duy trì và tăng cường hoạt động của các CLB thể thao – văn hóa nghệ thuật đã có, thành lập thêm các CLB mới ở các cấp theo nhu cầu. Khuyến khích các CLB họ Phạm toàn quốc về thể thao – văn hóa nghệ thuật  chủ động định kỳ tổ chức các giải thi đấu thể thao- văn nghệ ở HĐHP các cấp, nhằm phát huy tiềm năng và tài năng, tăng cường giao lưu giữa các CLB và phát triển hội viên mới; đó là các hoạt động thiết thực góp phần kết nối phát triển dòng họ.

+ Liên CLB Võ thuật HPVN cùng với HĐHP các cấp, nhất là với các tỉnh, thành phố đông dân cư và ở các trung tâm vùng, khu vực sớm chuẩn bị điều kiện cho thành lập các CLB võ thuật họ Phạm ở địa phương; thành lập Trung tâm Võ thuật họ Phạm VN tại Hà Nội kết hợp sử dụng cơ sở vật chất (nhà cửa và sân tập) tại Phạm Tổ Linh Từ- Đình ngoại xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội.

Do các hoạt động việc họ có nhiều nội dung thuộc phạm vi lĩnh vực Văn hóa – Xã hội, nên Ban VH-XH của HĐHPVN cần được điều chỉnh bổ sung kiện toàn nhiều hơn về nhân sự, bao gồm có thêm nhiều ủy viên Ban VH-XH là các thành viên của HĐHP tỉnh/thành đại diện cho các vùng khu vực; cần có các nhân sự chủ chốt được giao phụ trách từng lĩnh vực chuyên ngành khác nhau: Văn hóa, văn nghệ, thơ ca, võ học, quần vợt, Golf, bóng bàn, xe đạp, v.v…thực hiện nhiệm vụ theo Qui chế Tổ chức và hoạt động của Ban VHXH do Thường trực HĐTQ đã ban hành năm 2017, tham mưu tư vấn tốt hơn, kịp thời hơn cho Thường trực HĐHPVN về triển khai các hoạt động thuộc lĩnh vực VHXH.

  1. c. Thông tin tư liệu:

Bản tin nội tộc và Trang tin điện tử cần có đủ nhân lực và tài chính để duy trì và từng bước nâng cao chất lượng bản tin. HĐHP các cấp và các cá nhân người họ Phạm trong toàn quốc cần quan tâm viết tin, đưa tin trên mạng Internet, gửi tin cho Ban TTTL-HĐHPVN, đặt mua và tài trợ cho việc in ấn Nội san. Khuyến khích HĐHP các cấp có các  trang tin riêng, chịu trách nhiệm quản trị nội dung các trang tin của mình, nhằm mục tiêu chung là giới thiệu về các hoạt động việc họ, kết nối đoàn kết xây dựng HĐHPVN, phát huy truyền thống vè vang của Tổ tiên họ Phạm Việt Nam.

  1. Kinh tế – tài chính.

-Phấn đâu đảm bảo đủ kinh phí hoạt động.

-Tiếp tục tăng cường vận động các mạnh thường quân  công đức tiền của, phương tiện giúp HĐHPVN và các tổ chức thành viên duy trì và tăng cường hoạt động.

-Đảm bảo việc chi thu đúng nguyên tắc tài chính HĐHPVN đã quy định và đúng pháp

luật; hàng quý có báo cáo bằng văn bản tới Thường trực HĐHPVN.

Quĩ hoạt động tài chính của HĐTQ HPVN trong nhiều năm qua thường xuyên đảm bảo đủ cho các chi phí cần thiết, với số dư rất khiêm tốn. Vì họ ta chủ yếu là vận động tài trợ, tiếp nhận tấm lòng vàng của những người hảo tâm trong dòng họ, khi có tổ chức sự kiện hoạt động việc họ thì mới huy động tài trợ theo sự kiện, theo chuyên đề.

Các HĐHP cấp tỉnh /thành phố cũng cần quan tâm làm tốt hơn nhiệm vụ gây Quĩ từ hoạt động tài chính cho HĐHP cấp mình; cần thiết tham khảo mô hình tổ chức hoạt động kinh tế hiện có của các dòng họ bạn và chủ động thành lập mô hình hoạt động Công ty cổ phần Gia phạm tại các tỉnh/thành phố, kết nối các doanh nhân doanh ngiệp họ Phạm của khu vực, vùng miền và toàn quốc, nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của các doanh nghiệp doanh nhân họ Phạm và mối quan hệ của các thành viên trong dòng họ.

Ban Kinh tế-Tài chính của HĐHPVN có 2 nhiệm vụ chủ yếu: Vận động, tiếp nhận tài trợ gây Quĩ, quản lý quĩ; đồng thời tư vấn, huy động tiềm năng về tài chính, về quan hệ, về thế mạnh sản phẩm của các công ty họ Phạm để hỗ trợ các Công ty CP Gia Phạm, tổ chức các hoạt động kinh tế (đầu tư , kinh doanh, thương mại,..) tham gia  gây Quĩ họ trích ra từ % lợi nhuận.   

         

6.Hoạt động của các CLB họ Phạm là tổ chức thành viên của HĐHP các cấp

  1. Hội đồng doanh nhân HPVN và các CLB doanh nhân ở địa phương:

HĐHP các địa phương quan tâm củng cố, thúc đẩy hoạt động các CLB đã được thành lập hoặc thành lập mới các CLB doanh nhân họ Phạm tại địa phương nhằm giao lưu trao đổi kinh nghiệm và hợp tác đầu tư sản xuất, kinh doanh, thương mại làm giầu với trí tuệ, tài năng và tiềm lực tài chính của các doanh nhân họ Phạm; với mục tiêu ngày càng có nhiều CLB doanh nhân họ Phạm cấp tỉnh/thành là tổ chức thành viên của HĐDN HPVN.

Sau Đại hội VIII, Hội đồng doanh nhân HPVN sé tiến hành  Đại hội khóa II, nhiệm kỳ (2021-2025) cần được tổ chưc lại nhằm phát huy vị trí vai trò quyết định trong việc tập hợp doanh nhân và chủ động sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động làm kinh tế, tạo nguồn tài chính hỗ trợ cho Quĩ hoạt động của Hội đồng HPVN.

Ban Kinh tế -tài chính của HĐHPVN cùng với Hội đồng doanh nhân HPVN phối hợp, định hướng hoạt động cho các CLBDN họ Phạm các cấp; hỗ trợ thành lập Công ty CP tập đoàn Gia phạm tại các địa phương có vị thế trung tâm kinh tế vùng, khu vực. Cần tổ chức các hoạt động hợp tác đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thích hợp nhằm qui tụ, huy động năng lực tài chính, trí tuệ, quan hệ, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn trong công nghệ và quản lý… của các doanh nhân và bà con họ Phạm. Tiếp tục phát huy và  nhân rộng mô hình“Chương trình café sáng” tại các tỉnh/thành tạo điều kiện liên kết thường xuyên giữa các doanh nhân họ Phạm ở trong và ngoài nước.

  1. CLB con Gái – con Dâu HPVN:

Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các CLB thành viên đã có và tăng cường thêm các CLB thành viên mới (là các CLB con Gái – con Dâu HP các địa phương, phát triển tới CLB Gái – Dâu cấp xã phường và cấp HĐGT) là nhiệm vụ mục tiêu của CLB con Gái – con Dâu HPVN trong thời gian tới; thực hiện đồng loạt rộng khắp hơn nữa các hoạt động tri ân thiện nguyện trong dòng họ Phạm và trong cộng đồng xã hội các dòng họ Việt nam (kết phối hợp cùng Ban TATN)

  1. Ban Tri ân-thiện nguyện

Ban Tri ân-thiện nguyện của HĐHPVN cùng với Các HĐHP tỉnh/thành,  CLB con Gái – con Dâu HPVN các cấp phối hợp chỉ đạo, tiếp tục quan tâm đến các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ những cá nhân  hoặc gia đình người họ Phạm gặp hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật hiểm nghèo. Tổ chức các sự kiện tri ân – thiện nguyện tại các vùng miền, tỉnh/thành phố.

  1. Liên CLB võ học họ Phạm Việt Nam

       Làm việc với các HĐHP tỉnh/thành, hướng dẫn thực hiện chủ trương của Thường trực, cử người đến từng địa phương giúp thành lập, tổ chức mở lớp, đào tạo, mời các HLV tham gia CLB.

Làm việc với HĐHP Long An việc xúc tiến thành lập CLB và liên kết Khu du lịch Happy Land (Long An) tổ chức dạy Y – Võ cho con em họ Phạm và cán bộ, nhân viên khu du lịch….

Thông báo rộng rãi việc trao tặng võ phục cho  CLB nào sớm mở lớp. Kinh phí sẽ vận động các vị Mạnh thường quân ủng hộ để may võ phục và đi lại hướng dẫn, đào tạo cấp tốc cho các HLV các CLB theo chương trình thống nhất.

Phối hợp các HĐHP Tỉnh, TP đã thành lập CLB để chỉ đạo củng cố, bổ sung, kiện toàn Ban Chủ nhiệm các CLB yếu, thiếu nhân sự.

Tiếp tục cung cấp giáo trình, chương trình huấn luyện, clip tập các bài võ, kỹ thuật giảng dạy thống nhất, đạt chất lượng. Từng bươc mở rộng nội dung chương trình,…nhằm tập hợp và năng cấp võ thuật Việt nam.

       đ. CLB Tuổi trẻ HPVN:

Sau Đại hội VIII, xúc tiến tổ chức lại CLB Tuổi trẻ HPVN hoạt động xứng tầm là một tổ chức thành viên của HĐHPVN; để kết nối, hướng dẫn, phát huy tiềm năng thế hệ trẻ của dòng họ biết noi gương thế hệ cha anh, tự nguyện tích cực tham gia vào các hoạt động việc họ, uống nước nhớ nguồn tri ân Tiên Tổ.

 7.Quan hệ với các dòng họ khác trong cộng đồng các dòng họ Việt Nam.

Giao lưu trao đổi kinh nghiệm với các dòng họ khác trong cộng đồng các dòng họ Việt Nam là công việc cần được HĐHP  các cấp thường xuyên quan tâm thực hiện, làm tốt hơn nữa trong những năm tới để cùng nhau tri ân các bậc tiền bối Tổ tiên dân tộc Việt Nam, trao đổi kinh nghiệm hoạt động việc họ, chung tay xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh.

 

KẾT LUẬN

Hội đồng họ Phạm Việt Nam là tổ chức xã hội dòng họ, hoàn toàn tự nguyện của những người họ Phạm Việt Nam, hoạt động trong khuôn khổ Pháp luật của Nhà nước, đến nay đã trải qua 24 năm thành lập và phát triển. Tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Ban LLTQ .HPVN sau là HĐHPVN, HĐHPVN vinh dự được Tổ chức Guinets quốc gia trao tặng Bằng công nhận Dòng họ đạt kỷ lục Guinets là “Hội đồng dòng họ có hệ thống tổ chức mạng lưới các cấp rộng nhất”.

Nhiệm kỳ 5 năm (2015-2020), HĐHPVN đã kết nối xây dựng phát triển thêm nhiều HĐHP các cấp, thành lập thêm nhiều tổ chức thành viên là các CLB trực thuộc HĐTQ; tổ chức Hội đồng các cấp được củng cố và phát triển, thành lập thêm được nhiều HĐHP các cấp cơ sở; đã đạt được kết quả rất đáng được khích lệ cả bề rộng và bề sâu (về số lượng, chất lượng , hiệu quả) nội dung các hoạt động việc họ thắm tình dòng họ.…đáp ứng tâm nguyện kết nối dòng họ , tri ân Tiên Tổ của đông đảo con cháu họ ( bao gồm trai , gái , dâu , rể); mô hình tổ chức HĐHPVN với 5 cấp hội đồng với  Bộ qui tăc ứng sử bao gồm các qui định Qui chế hoạt động được xây dựng ban hành bổ sung hoàn thiện; đã xây dựng và ban hành “Bộ nhận diện họ Phạm Việt Nam” liên quan đến truyền thống văn hoá dòng họ; xác định Phương châm hoạt động dòng Họ là “KẾT NỐI – TRI ÂN – SẺ CHIA – ĐỒNG TÂM – PHÁT TRIỂN”, thông nhất lựa chọn Logo họ Phạm, Cờ họ Phạm, họ Phạm ca, về Mẫu Ảnh thờ và Tượng thờ của Thượng Thủy Tổ HPVN, Thống nhất về Mẫu Giấy khen, Bằng khen, Bằng Vinh danh…. và đang nghiên cứu để ban hành thống nhất về lễ nghi trong thờ cúng Tổ tiên và các nghi lễ văn hóa truyền thống của dòng Họ Phạm VN.

Chính nhờ sự lớn mạnh không ngừng của tổ chức HĐHPVN trong 5 năm qua, được hàng ngày thông tin nhanh chóng kịp thời rộng khắp trên các kênh thông tin Internet, mang niềm vui và tự hào dòng họ lan tỏa tới những người con họ Phạm trên khắp mọi miền ở trong và ngoài nước, được cộng đồng xã hội các dòng họ khác chia vui ghi nhận.

 

 

 

Kính thưa Đại hội !

Đại hội HĐHPVN Khóa VIII (nhiệm kỳ (2020-2025) có ý nghĩa quan trọng trong kết nối xây dựng, phát triển ngày càng hoàn thiện mô hình hoạt động của tổ chức HĐHPVN trong 5 năm tới. Với mô hình hoạt động 5 cấp hội đồng đã trải khắp các vùng miền khu vực; các CLB thành viên hoạt động sôi nổi đa dạng phong phú các hình thức và nội dung hoạt động,…Sau Đại hội này, nhất định HĐHP các cấp và bà con cô bác họ Phạm Việt Nam càng kết nối gắn bó chặt chẽ thắm thiết hơn, tự nguyện tham gia chung tay xây dựng HĐHPVN phát triển  nhanh mạnh hơn, cùng nhau tri ân Tiên tổ, thiết thực góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống của dòng họ Phạm Việt nam.

Chúc Đại hội HĐHPVN khóa VIII nhiệm kỳ (2020-2025) thành công tốt đẹp!

Kinh chúc các Quí vị đại biểu cùng toàn thể các gia đình sức khoẻ, anh khang, thịnh vượng! Xin trân trọng cám ơn!

 

HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC.HPVN

 

   

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments