Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌĐẠI HỘI VIII: BÁO CÁO CỦA THƯỜNG TRỰC HĐTQ HPVN

ĐẠI HỘI VIII: BÁO CÁO CỦA THƯỜNG TRỰC HĐTQ HPVN

 

TỔng kẾt hoẠt đỘng và bài hỌc kinh nghiỆm

trong thỰc hiỆn nhiỆm vỤ (nhiỆm kỲ 2015-2020)

 

1.Về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đại hội VII, của Hội nghị HĐTQ thường niên và các kỳ họp của TT HĐTQ.

      Thường trực HĐTQ khóa VII đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được qui định tại Qui chế Tổ chức và hoạt động của HĐHPVN:“TT HĐTQ giải quyết công việc của Hội đồng đề ra trong thời gian giữa hai kỳ họp của Hội đồng Toàn quốc họ Phạm Việt Nam”. Trong suốt nhiệm kỳ 5 năm (2015-2020) Thường trực HĐTQ đã duy trì họp thường kỳ ba tháng một lần ( trừ mùa COVID -19) và toàn thể các thành viên HĐTQ họp thường kỳ mỗi năm 1 lần; đó là một thành công lớn trong thực hiện nhiệm vụ của TT HĐTQ.

Qui chế Tổ chức và hoạt động của HĐHPVN qui định “Chủ tịch HĐTQ.HPVN có trách nhiệm điều hành Bộ phận Thường trực của Hội đồng bảo đảm sự hoạt động của Hội đồng theo đúng Quy chế, tuân thủ Pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Các Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch phụ trách một số mặt hoạt động của Hội đồng theo sự phân công của Chủ tịch. Các Phó Chủ tịch chủ động trong công việc được giao, thường xuyên báo cáo kết quả công việc với Chủ tịch”. (Qui chế không qui định trong bộ phận TT HĐTQ có thêm 1 cấp lãnh đạo nào khác – Thường trực trong Thường trực HĐTQ). “Tổng thư ký dự thảo kế hoạch công tác của Hội đồng trong từng giai đoạn; dự thảo các thông báo của Thường trực sau mỗi kỳ họp, thường xuyên nắm tình hình hoạt động của Hội đồng, làm báo cáo theo định kỳ. Các Ủy viên thường trực nắm vững nội dung và thực hiện những nhiệm vụ mà mình đảm nhiệm được ghi trong Quy chế, ngoài ra phải thực hiện những công việc cụ thể trong từng thời gian do Chủ tịch HĐ giao”.

Chủ tịch HĐTQ khóa VII (nhiệm kỳ 2015-2020) đã thực hiện đúng theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được qui định tại Qui chế; các Phó Chủ tịch HĐTQ và các thành viên trong bộ phận thường trực được Chủ tịch HĐTQ nhiều lần bằng văn bản phân công nhiệm vụ rõ ràng cụ thể, được đề xuất ý kiến trước kỳ họp và được thảo luận công khai dân chủ tại các kỳ họp TT. HĐTQ; Ý kiến kết luận tại kỳ họp TT.HĐTQ được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ tập trung, thiểu số phục tùng đa số và được kịp thời công khai thông báo tới các tổ chức thành viên và các thành viên HĐTQ. HPVN để thực hiện. Các HĐHP cấp tỉnh/ thành và CLB thành viên HĐTQ đã thường xuyên trao đổi với TT HĐTQ và tổ chức thực hiện các hoạt động việc họ tại địa phương phù hơp với chủ trương chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐTQ.

Nhìn chung đa số các thành viên trong bộ phận TT.HĐTQ ở các cương vị được phân công trong HĐTQ và HĐHP tỉnh/thành đã chủ động, tận tâm tích cực trách nhiệm hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ; đó là yếu tố quan trọng quyết định thành công trong hoạt động của HĐHPVN nhiệm kỳ (2015-2020) .

Song còn có một số vị trong Thường trực do những lí do khác nhau ( chưa tận tâm xây dựng tổ chức HĐHP các cấp; hoăc do tuổi cao, yếu sức khỏe, ốm đau bệnh tật,…) nên đã ít tham gia các hoạt động của TT HĐTQ. Các vị Phó Chủ tịch HĐTQ, UVTT và Ủy viên HĐTQ ở các tỉnh xa Hà Nội có nhiệm vụ chính là đại diện cho Thường trực và HĐTQ chỉ đạo và tham gia các hoat động ở địa bàn vùng, khu vực; nhiều vị phát huy tốt chức trách nhiệm vụ; song cá biệt có một số vị UVTT và UVHĐTQ là Chủ tịch HĐHP tỉnh/thành chưa chủ động liên hệ với TT HĐTQ, không phản ảnh trao đổi tình hình hoạt động ở địa phương với HĐTQ; không thường xuyên viết tin bài gửi đăng trên các trang thông tin Họ Phạm toàn quốc, nhiều năm không tổ chức họp HĐHP tỉnh /thành, không tham dự hội nghị thường niên của HĐTQ,..Có vị tuổi đã cao sức yếu, không thông thạo sử dụng mạng Internet nên không đọc tin trên trang thông tin điện tử WEBSITE của HĐTQ, không nắm bắt kịp thời được chủ trương, thông báo hướng dẫn của Thường trực HĐTQ và hoạt động của HĐHP các cấp trong toàn quốc.

Cá biệt có một số ít vị là Ủy viên TT HĐTQ và là Chủ tịch HĐHP cấp tỉnh/ thành phố,  ít hoặc hầu như vắng mặt không tham dự các kỳ họp thường kỳ của TT HĐTQ; nhiều năm liền HĐHP tỉnh/thành đó không họp tổng kết định kỳ để dánh giá , chỉ đạo hoạt động việc họ tại địa phương.

  1. Về chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ của Thường trực HĐTQ với các Ban chuyên trách của HĐTQ và các CLB thành viên.

Sau Đại hội VII (ngày 02/8/2015), trong nhiệm kỳ (2015-2020), HĐTQ đã chấp nhận cho 3 vị Phó Chủ tịch HĐTQ được từ nhiệm vì lí do tuổi cao, hoặc sức khỏe yếu, hoặc do bận việc riêng (là các ông: Phạm Văn Căn, Phạm Minh Thông, Phạm Thiện Căn); đồng thời đã bầu bổ sung 05 Phó Chủ tịch HĐTQ (là các ông/bà: Phạm Hữu Hỗ, Phạm Thị Lệ Trường, Phạm Thanh Phong, Phạm Đắc Đạt, Phạm Ngọc Chi).

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐTQ được Chủ tịch phân công nhiệm vụ cụ thể (tại các Quyết định của Chủ tịch HĐTQ v/v phân công nhiệm vụ) phụ trách từng lĩnh vực, chuyên đề hoạt động, Ban chuyên trách, CLB thành viên hoặc phụ trách vùng/khu vực.

Các Ban chuyên trách, các CLB thành viên được chủ động sáng tạo trong hoạt động việc họ theo Qui chế riêng của tổ chức và theo chủ trương, chương trình kế hoạch chung của Thường trực HĐTQ được quyết định tại các kỳ họp. Các Ban chuyên trách và các CLB thành viên thường xuyên làm việc, nhận sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch phụ trách trực tiếp hoặc khi cần báo cáo trao đổi công việc với Chủ tịch HĐTQ. Các Ban chuyên trách và các CLB thành viên báo cáo thường xuyên với TT. HĐTQ về kết quả hoạt động và đề xuất về chủ trương phương hướng nhiệm vụ theo chuyên ngành phụ trách.

  1. Thường trực HĐTQ chỉ đạo sự phối kết hợp giữa các Ban chuyên trách của HĐTQ với các Ban chuyên trách của HĐHP cấp tỉnh/thành.

      Các Ban chuyên trách là các tổ chức bộ phận cần có của HĐHP các cấp, là các Ban tham mưu chuyên ngành hoạt động theo Qui chế riêng, có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất và giúp Thường trực HĐHP các cấp tổ chức thực hiện các hoạt độngviệc họ trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Các TT HĐHP hoạt động mạnh, thiết thực hiệu quả  chính là nhờ có các Ban chuyên trách có năng lực tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương của TT HĐHP cấp mình. Các Ban chuyên trách của HĐTQ và Ban chuyên trách của HĐHP tỉnh/thành có cùng nhiệm vụ (như Ban Lễ tân, Ban VHXH, Ban Tài chính – kinh tế, Ban thiện nguyện,…) cần thiết có quan hệ kết nối giao lưu chuyên môn nghiệp vụ, phối hợp hoạt động để tổ chức thành công các hoạt động theo chủ trương của TT.HĐTQ và TT HĐHP địa phương. Một số Trưởng ban chuyên trách của HĐHP tỉnh/thành nên được cơ cấu là ủy viên Ban chuyên trách của HĐTQ, sẽ tạo điều kiện cho hoàn thành tốt nhiệm vụ của các Ban chuyên trách các cấp.

  1. Mối quan hệ giữa TT/ HĐTQ với TT/HĐHP các tỉnh , thành phố

TT HĐTQ giải quyết công việc của Hội đồng đề ra trong thời gian giữa hai kỳ họp của Hội đồng Toàn quốc HPVN và cụ thể hóa thành các chủ trương, chương trình kế hoạch hoạt động được quyết định tại các kỳ họp của TT HĐTQ. TT.HĐHP các tỉnh /thành quán triệt kịp thời các chủ trương, chương trình kế hoạch hoạt động của TT HĐTQ, vận dụng và  chủ động sáng tạo phù hợp với yêu cầu của địa phương; đồng thời phản ánh, báo cáo thường xuyên với TT. HĐTQ về kết quả hoạt động và đề xuất về chủ trương phương hướng nhiệm vụ theo nhu cầu việc họ của địa phương. Duy trì quan hệ giao lưu trao đổi công việc thường xuyên giữa TT HĐTQ và TT. HĐHP cấp tỉnh/thành là yếu tố cần thiết có vai trò quyết định thành công cho việc kết nối phát triển HĐHPVN. Sự có mặt của đại diện TT HĐTQ, các Ban chuyên trách, các CLB thành viên của HĐTQ tham dự các sự kiện tổ chức hoạt động việc họ của các địa phương và các hoạt động kết nghĩa giao lưu giữa các HĐHP cấp tỉnh/thành phố anh em là niềm động viên khích lệ, thúc đẩy sự lớn mạnh của tổ chức HĐHPVN và tác động lan tỏa đến bà con cô bác các dòng họ Phạm Việt Nam biết và tự nguyện tham gia vào HĐHP các cấp.

Quan tâm giữ gìn sự đoàn kết và thống nhất ý chí hành động giữaTT.HĐTQ và TT HĐHP cấp tỉnh/thành phố và trong nội bộ Thường trực mỗi cấp là mục tiêu và yêu cầu tiên quyết. Các thành viên TT HĐTQ thực hiện nhiệm vụ được qui định tại “Qui chế tổ chức và hoạt động của HĐHPVN” và tuân thủ theo “Quy chế lề lối làm việc của Thường trực HĐTQ HPVN”; đó là nguyên tắc cơ bản để duy trì, giữ gìn sự đoàn kết và thống nhất ý chí hành động của TT.HĐTQ.

Xây dựng và duy trì sự đoàn kết trong Bộ phận TT.HĐHP các cấp phải đảm bảo tối thiểu các yếu tố:

+  Sử lí các mối quan hệ công việc trong nội bộ các thành viên Thường trực phải tuân  theo qui định tại Qui chế về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và thực hiện đúng theo chủ trương, quyết định của TT.HĐHP cùng cấp.

+ Nguyên tắc làm việc của Thường trực là các chủ trương được quyết định theo đa số đồng thuận tán thành, thiểu số có ý kiến khác phải phục tùng đa số.

+ Lấy tinh thần tận tâm và kết quả làm việc họ làm thước đo hoàn thành nhiệm vụ. Hoan nghênh động viên những thành viên trong Thường trực tâm huyết, trách nhiệm, gánh vác và hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời chấp nhận cho thôi đảm nhiệm việc họ với những thành viên có lí do về sức khỏe, bận việc riêng,…tự nguyện xin thôi tham gia thành viên Thường trực; mặt khác không thành kiến, nhưng tập thể Thường trực cũng cần thiết xem xét quyết định cho thôi nhiệm vụ đối với thành viên Thường trực vi phạm nghiem trọng “Quy chế lề lối làm việc của Thường trực HĐTQ HPVN”,  ít tham gia hoặc không tham gia các hoạt động việc họ, nhưng lại có lời nói hoặc hành động thiếu tinh thần xây xựng, tác động xấu đến đoàn kết nội bộ Thường trực. Kiên quyết phê phán, không chấp nhận những thành viên Thường trực hoạt động không gắn kết, không tuân thủ theo chủ trương của Thường trực HĐTQ hoặc TT HĐHP tỉnh/thành phố.

+ HĐHPVN là một tổ chức xã hội dòng họ, giải quyết các mối quan hệ vừa phải tôn trọng tình cảm anh chị em trong đại gia đình họ Phạm, vừa phải tôn trọng tính nguyên tắc làm việc theo Qui chế qui định của một tổ chức xã hội dòng họ, có kỉ cương. Mọi người làm việc họ không có thù lao, không có quyền lợi gì khác là được góp tâm trí, sức lực, tiền bạc ít nhiều, tận tâm làm việc cống hiến cho dòng họ.

  1. 5. Bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành củaThường trực HĐTQ và Thường trực HĐHP các cấp

      – Về phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo: Làm việc theo nguyến tắc đa số đồng thuận, thiểu số phục tùng đa số, thực hiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo Qui chế qui định. Tôn trọng và phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo của Thường trực và của Chủ tịch HĐHP cấp trên và Chủ tịch HĐHP cùng cấp.

– Về phát huy tính năng động, sáng tạo, linh hoạt và hiệu quả hoạt động: Tiếp thu những đề xuất kiến nghị, những kinh nghiệm hay trong tổ chức hoạt động việc họ từ các HĐHP các cấp. Phát huy khả năng chủ động sáng tạo của các thành viên Thường trực trong thực thi nhiệm vụ.

– Về tổ chức, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ: Duy trì các kỳ họp định kỳ của TT.HĐ các cấp, các kỳ họp thường kỳ của HĐHP các cấp; thông báo kịp thời các chủ trương của TT HĐTQ và đôn đốc thực hiện; xây dựng, vận hành mạng kết nối thông tin qua Internet giữa các thành viên trong Thường trực HĐTQ và với TT HĐHP các tỉnh/thành.

– Về xây dựng các mô hình mới, các nhân tố mới tiêu biểu, nuôi dưỡng phong trào và nhân lên thành phong trào thực hiện rộng rãi: là phương châm và phương pháp chỉ đạo hoạt đông việc họ của TT HĐHP các cấp..

– Về giữ gìn kỷ cương, qui định trong Qui chế: Giữ gìn kỷ cương , thực hiện theo qui chế qui định để đảm bảo sự đoàn kết nội bộ; tự nguyện tự giác gương mẫu trong thực thi nhiệm vụ là tự coi trọng mình và tôn trọng mọi người trong tổ chức và trong dòng họ.

– Về  đảm bảo trung tâm đoàn kết: Bộ phận thường trực (bao gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các UVTT) đảm bảo là trung tâm đoàn kết, có tính quyết định duy trì sự ổn định và phát triển của HĐHP các cấp.

– Về xử lý tổ chức, bổ sung, điều chỉnh thay thế nhân sự là yêu cầu tự nhiên của một tổ chức xã hội; cần vô tư, khách quan, thấu tình , đạt lý: xử lí theo qui định tại qui chế.

– Xác định về vai trò, vị trí quan trọng có tính quyết định phong trào của người đứng đầu – Chủ tịch HĐHP các cấp, để lựa chọn nhân sự và quyết định bố trí nhân sự theo thẩm quyền./.

Thường trực HĐTQ HPVN

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments