ĐẠI HỘI VIII: DANH SÁCH HĐHPVN KHÓA VIII -NHIỆM KỲ (2020-2025)

0
670

 

HỘI HỌ PHẠM VIỆT NAM

 

 

 THƯỜNG TRỰC HĐHPVN

Tổng số Hội đồng Số

TT

Bộ phận

Họ và Tên Năm sinh Nhiệm vụ Địa chỉ
1 1 Phạm Vũ Câu 1945 Chủ tịch HĐHPVN 0913241718

[email protected]

2 2 Phạm Huỳnh Công 1951 Phó Chủ tịch 0903447887

[email protected]

3 3 Phạm  Lệ Trường 1943 Phó Chủ tịch 0395232485

[email protected]

4 4 Phạm Đắc Đạt   Phó Chủ tịch 0912469999
5 5 Phạm Quang Nhuệ 1946 Phó Chủ tịch 0906078597

[email protected]

6 6 Ph. Đình Khối

CT HĐHP Quảng Ngãi

1950 Phó Chủ tịch 0913470187

[email protected]

7 7 Phạm Ngọc Chi

CT HĐHP Phú Yên

1949 Phó Chủ tịch 0913445577

[email protected]

8 8 Phạm Văn Thanh

CT HĐHP Bình Định

1948 Phó Chủ tịch 0913440789

[email protected]

9 9 Phạm Thanh Phong

CT HĐHP Long An

1942 Phó Chủ tịch 0723871244

[email protected]

10 10 Phạm Quốc Trí

CT HP TPHCM

1972 Phó Chủ tịch 0938888898

[email protected]

11 11 Phạm Bá Lấn

TB VHXH

1954 UVTT.HĐHPVN 0903422552

[email protected]

12 12 Phạm Văn Chốn

TB TTTL

  UVTT 0913225435

[email protected]

13 13 Phạm Thanh Hùng

TB Tộc phả

1946 UVTT 0988522738

[email protected]

14 14 Phạm Văn Kỳ

TB Kiểm tra

1949 UVTT 0913239477

[email protected]

15 15 Phạm Ngọc Sơn

TB Lễ tân

  UVTT 0913360323
16 16 Phạm Lưu Phi
Phó ban Kinh tế-Tài chính
  UVTT 0366854450

[email protected]

17 17 Phạm Văn Tuyên

Phó ban Kinh tế-Tài chính

  Tổng Thư ký

UVTT

0946668663

[email protected]

18 18 Phạm Quang Đạt

PCTTT. HĐHP Hà Nội- Phó ban TÂ.TN

  UVTT 0989891690

[email protected]

19 19 Phạm Mai Dựng

PCNTT. CPB Gái- Dâu; Phó ban TÂ-TN

1958 UVTT 0983230358

[email protected]

20 20 Phạm Tú Năm

Phó ban TÂ-TN; UV ban KT-tài chính

  UVTT 0988586688
21 21 Phạm Phú- Phú Yên-Phó ban KT-Tài chính   UVTT 0905167055

[email protected]

22 22 Phạm Đình Yên

Thanh Hóa- Phó ban TT tư liệu

  UVTT 0944981796

[email protected]

23 23 Phạm Đình Phong

Chủ tịch CLB

Võ học HPVN

  UVTT 0903876699

[email protected]

24 24 Phạm Thanh Bình

CT HĐHP TP

Hải Phòng

  UVTT 0913241843

[email protected]

25 25 Phạm Mạnh Hảo

CT HĐHP Bắc Ninh

1957 UVTT 0978592926

[email protected]

26 26 Phạm Văn Cường

CT HHP Hà Giang

1930 UVTT 0379458348

[email protected]

27 27 Phạm Ngọc Phán

CT HĐHP Nam Định

1949 UVTT 0989981389 [email protected]
28 28 Phạm Ngọc Thắng

CT HĐ Hòa Bình

1971 UVTT 0857727575

[email protected]

29 29 Phạm Đình Thanh

CT HĐHP Thanh Hóa

1957 UVTT 0912275637   [email protected]
30 30 Phạm Hữu Thanh Tùng- CT.HĐHP THừa Thiên Huế 1953 UVTT

 

0903507570

[email protected]

31 31 Phạm Đức Nam

CT HĐHP

QN- Đà Nẵng

  UVTT 0903501345

[email protected]

32 32 Phạm Đức Hữu

PCT TTK HĐHP Phú Yên

  UVTT 0935440030

[email protected]

33 33 Phạm Đình Đôn

PCT HP Bình Định

1963 UVTT 0914100001

[email protected]

34 34 Phạm Văn Chi

CT HP Khánh Hòa

  UVTT 0985004444

[email protected]

35 35 Phạm Ngọc Sơn

HĐHP Đăklak

1958 UVTT 0935605389  [email protected]
36 36 Phạm Bá Nam

PCTTT kiêm TTK Quảng Ngãi

  UVTT 0919324847
37 37 Phạm Đình Thu

CT HĐHP

Gialai KonTum

  UVTT 0982450785
38 38 Phạm văn Sáng

PCTTT.HĐHP

TP HCM

  UVTT 0932177177

[email protected]

39 39 Phạm Duy Tốn

CT HĐHP TP Cần Thơ

1949 UVTT 0352469370

[email protected]

40 40 Phạm Thạnh Trị
CT HĐHP Cà Mau
  UVTT 0913893079

 

                                          II- CÁC BAN CHUYÊN TRÁCH

  1. BAN TỘC PHẢ VÀ KẾT NỐI DÒNG HỌ
Tổng số Hội đồng SốT.T

Bộ phận

 

Họ và Tên

 

Năm sinh

 

Nhiệm vụ

 

Địa chỉ

  1 P.Thanh Hùng 1946 Trưởng ban 0988522738

[email protected]

41 2 P. Ngọc Phô

(Thái Bình)

1939 Phó trưởng ban 0947312619

[email protected]

42 3 P.Quang Diến

(Nam Định)

1927 Ủy viên 0984530736

[email protected]

  4 P.Đình Đôn

(Bình Định)

1963 Ủy viên 0914100001

[email protected]

43 5 P. Công Sang

( TP HCM)

1936 Ủy viên 0913714544

[email protected]

44 6 P.Thúc Hồng

(QN-ĐN)

1955 Ủy viên 0914239449

[email protected]

  7 P.Bá Nam

(Quảng Ngãi

  Ủy viên 0919324847

[email protected]

45 8 P.Xuân Thủy

(Hà Giang)

  Ủy viên 0914376147

[email protected]

46 9 P. Bá Luân

(Vĩnh Phuc)

  Ủy viên 0983284013
47 10 P.Quốc Lương

TPHCM

  Ủy viên Phamquocluong010204
48 11 P. Xuân Quang

( Bắc Ninh)

  Ủy viên 0912652152

[email protected]

49 12 P.Phúc Thang

(Đồng Nai)

  Ủy viên 0388739988
50 13 Phạm Tiến Du

(Hải Phòng)

  Uỷ viên 0904230622
51 14 P.Văn Hoàn

( Hải Dương)

  Uỷ viên 0913256121

[email protected]

                                              2.BAN KINH TẾ – TÀI CHÍNH

Tổng số Hội đồng SốT.T

Bộ phận

 

Họ và Tên

 

Năm sinh

 

Nhiệm vụ

 

Địa chỉ

  1. P. Vũ Câu 1945 Trưởng ban 0913241718

[email protected]

  2 P.VănTuyên

(Cty họ Phạm)

  Phó trưởng ban 0946668663

[email protected]

  3 P. Quốc Trí

(TPHCM)

1972 Phó trưởng ban 0938888898

[email protected]

  4 P.Lưu Phi   Phó trưởng ban 0984553985

[email protected]

  5 Phạm Phú

(Phú Yên)

  Phó trưởng ban 0905167055

[email protected]

  6 P. Văn Sáng

(TPHCM)

  Ủy viên 0932177177

[email protected]

52 7 P. Hồng Hải

(Hưng Yên)

  Ủy viên 0983164751
53 8 P.Minh Thành

(Cty họ phạm)

  Ủy viên 0916838154

[email protected]

54 9 P. thị Hải Vân

(Cty họ phạm)

  Kế toán 0967226789

[email protected]

55 10 P.T.Thanh Bình 1976 Ủy viên 083260276
56 11 P.Văn Sách

(Bắc Ninh)

  Ủy vên 0912716368
57 10 P.Mạnh Trí   Ủy viên 0964298800
  11 P, Tú Năm   Thủ quĩ 0913036098
58 12 P.Việt Hùng

(Gia Lai)

1962 Ủy viên 0968703111

[email protected]

  13 P. NgọcThắng

( Hòa Bình)

1971 Ủy Viên 0857727575

[email protected]

59 14 P.Trường Sơn

(TP HCM)

  Ủy viên 0913673216

[email protected]

60 15 P.Khuê

(QN- ĐN)

1953 Ủy viên 0905135165

[email protected]

 

                                                          3.BAN LỄ TÂN

Tổng số Hội đồng SốT.T

Bộ phận

Họ và Tên  

Năm sinh

Nhiệm vụ Địa chỉ
  1 P.Ngọc Sơn   Trưởng Ban 0913360323
61 2 P.Ngọc Tài   Phó T. Ban 0989994289
62 3 P. Thị Lợi   Phó T.Ban 0933266088
  4 P. Hải Vân   Ủy viên 0967226789

[email protected]

63 5 P. Hồng Sy   Ủy viên 0976198359
64 6 P. Bá Đức

( Sơn Tây)

  Ủy viên 0944168803
65 7 P. Cao Xạ

(Thái Bình)

1941 Ủy viên 0975141484
66 8 P. Duy Chính

(Bắc Giang)

1953 Ủy viên 0845292562

[email protected]

 

  1. BAN THÔNG TIN TƯ LIỆU
Tổng số Hội đồng SốT.T

Bộ phận

 

Họ và Tên

 

Năm sinh

 

Nhiệm vụ

 

Địa chỉ

  1 P. Văn Chốn   Trưởng Ban 0913225435

[email protected]

67 2 Ng. T.Thanh Thúy   Phó T.Ban 0355991963

[email protected]

  3 P. Đình Yên

(Thanh Hóa)

 

1955 Phó

T. Ban

0903533755

[email protected]

68 4 P Văn Thắng

 

1976 Ủy viên 0912908126
69 5 P.MinhThông

( Hà Nam)

  Ủy viên 0989259068
70 6. PLong Hoàng

(Khánh Hòa)

1956 Ủy viên 0904624393, 0944981796
71 7 P.Văn Vình

(Hải Phòng)

1946 Ủy viên 0984360149

[email protected]

72 8 P.Ngọc Minh

(Hưng Yên)

  Ủy viên 0387704248

[email protected]

73 9 P.Huy Xô

(Cần Thơ)

  Ủy viên 0918705483

[email protected]

74 10 P.Minh Hòa

(Quảng Ngãi)

  Ủy viên 0913470862

[email protected]

75 11 Phạm Văn Khá

(Ninh Thuận)

  Ủy viên 0987727772
76 12 P. Nhất Linh

(Cà Mau)

  ỦY viên 0928928504

[email protected]

77 13 P. Văn Đức

(Thừa Thiên Huế)

  ỦY viên 0913425564

 

  1. BAN BIÊN TẬP THÔNG TIN HPVN ( Nội san)
Tổng số Hội đồng SốT.T

Bộ phận

 

Họ và Tên

 

Năm sinh

 

Nhiệm vụ

 

Địa chỉ

  1 P.Quang Nhuệ 1946 Tổng Biên tập 0906078597

[email protected]

  2 P. Văn Chốn 1956 Phó TBT

phụ trách in ấn, phát hành

0913225435

[email protected]

 

  3 P.H.Thanh Tùng

( Thừa T.Huế)

1953 Ủy viên 0903507570

[email protected]

78 4 P.Bá Đước

(TPHCM)

1947 Ủy viên 0908482763

[email protected]

79 5 P.Văn Chức

( Hải dương)

1957 UV  

 

  1. BIÊN TẬP TRANG TIN ĐIỆN TỬ (WWW.hophamvietnam.org)
Tổng số Hội đồng SốT.T

Bộ phận

 

Họ và Tên

 

Năm sinh

 

Nhiệm vụ

 

Địa chỉ

80 1 P.Quang Trung 1989 Tổng biên tập 090-400-3308

[email protected]

81 2 P.Khánh Dương 1977 Ủy viên 0983197195

[email protected]

82 3 P.Quang Khoát 1989 Ủy viên 0973867486

[email protected]

 

  1. BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI
Tổng số Hội đồng SốT.T

Bộ phận

 

Họ và Tên

 

Năm sinh

 

Nhiệm vụ

 

Địa chỉ

  1 P. Bá Lấn   Trưởng Ban 0903422552

[email protected]

83 2 P. Đức Kỳ

(TP.HCM)

1961 Phó T. Ban 0913708888

[email protected]

  3 P. Đức Nam

(QN- Đà Nẵng)

  Phó T,Ban 0903501345

[email protected]

 

  4 P. Ngọc Phán

(Nam Định)

1949 Ủy viên 0989881389

[email protected]

84 5 P.Thị Ly

(Bắc Ninh)

  Ủy viên 092890459
85 6 P. Văn Thuận

(Hà nội)

  Ủy viên 0356377852

[email protected]

86 7 P. Ngọc Oanh

(Linh mục)

1941 Ủy viên 0912785774

[email protected]

87 8 Thượng Tọa

Thích Tâm Vượng

  Ủy viên Nam Định
88 9 Thượng tọa

P. V. Mại

  Ủy viên Tiên lãng , Hải Phòng
89 10 P.Thị Sen   Ủy viên 0915907290
90 11 P. Giám Tài

(TP HCM)

  Ủy viên 0948139639

[email protected]

91 12 P.Quang Tuệ

( Vĩnh Phúc)

  Ủy viên 0913092458

[email protected]

92 13 Phạm Thị Mai

(Hải Phòng)

  Ủy viên 0983240363
93 14 Phạm Pha

(Thái Bình)

  Ủy viên 0913291669

[email protected]

94 15 Phạm Văn Tăng 1972 Ủy viên 0904598889
95 16 P. T.Hồng Nga

(Gialai-Kontum)

  Ủy viên 0816876666
96 17 Phạm Chí Khang

( Hà Nam)

  Ủy Viên 0386363260
97 18 Phạm Bá Tuấn

(Quảng Ngãi)

  Ủy viên 0899213699

 

  1. BAN TRI ÂN – THIỆN NGUYỆN
Tổng số Hội đồng SốT.T

Bộ phận

Họ và Tên  

Năm sinh

Nhiệm vụ Địa chỉ
  1 P.T. Lệ Trường 1943 Trưởng ban 0395232485

[email protected]

  2 P Quang Đạt   Phó T.Ban 0912417456

[email protected]

  3 P.Mai Dựng   Phó T.Ban 0983230358
  4 P.Tú Năm   Phó T.Ban 0988486688
98 5 P.Văn Trung

(Hải Phòng)

  Ủy viên 0919088978
99 6 P. Khắc Dự

(Tiên Lãng)

  Ủy viên 0912009047

[email protected]

100 7 P.T.Lan Anh   Ủy viên 0984767566
101 8 P.Thị Sen   Ủy viên 0915907290
  9 P. Bá Đức

(Sơn Tây)

  ỦY viên 0944168803
  10 P.Minh Thành 1980 ỦY viên 0916838154

[email protected]

102 11 Phạm Ngọc Thắng 1971 Uy viên 0903291055
  12 P.T.Hồng Sy

(Hòa Bình)

  Ủy viên 0987611726
  13 Phạm Ngọc Tài   Ủy viên 0989994289
103 14 Cồ Thị Son   Ủy viên 0972763383
104 15 Đỗ T.Thu Trang

(Phú Yên)

  Ủy viên 0974456868
105 16 Phạm Thị Thủy

Hải Phòng

  Uỷ Viên 0904194888

 

  1. Văn Phòng HĐHPVN
Tổng số Hội đồng SốT.T

Bộ phận

 

Họ và Tên

 

Năm sinh

 

Nhiệm vụ

 

Địa chỉ

  1 P. Minh Thành

( Cty họ phạm)

  Chánh Văn phòng 0916838154

[email protected]

  2 P.thị. Hải Vân

(Cty ho phạm)

  Ủy viên 0967226789

[email protected]

 

         III- ĐẠI DIỆN HỘI ĐÒNG HỌ PHẠM CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ

Tổng số Hội

đồng

SốTT

Bộ phận

Họ và Tên Năm sinh Đại diện

HĐHP

Tỉnh/thành phố

Địa chỉ
106 1 P.Văn Quản   UVHĐ- CT HĐHP TPHà Nội 0912390066
  2 P. Văn Sáng   UVTT- PCTTT HĐHP TP HCM 0932177177

[email protected]

  3 P. Thanh Bình 1952 UVTT- CT HĐHP TP. Hải Phòng 0913241843

[email protected]

107 4 P.Ngọc Cương 1944 UVHĐ- CT HĐHP Quảng Ninh 0904545079
  5 P.Văn Cường 1930 UVTT- CTHĐHP Hà giang 01679458348

[email protected]

108 6 P. Văn Bảo 1942 UVHĐ- CTHĐHP Hải Dương 0972498565
  7 P.Mạnh Hảo   UVTT- CTHĐHP Bắc Ninh 0912716368
109 8 P. Đình Quang   UVHĐ- CT HĐHP Bắc Giang 0983071023
110 9 P.Đình Trọng 1950 UVHĐ- CTHĐHP Thái Bình 0913291639
111 10 P.Văn Luyện 1954 UVHĐ- CTHĐHP Hưng Yên 0913505082
  11 P.Ngọc Phán   UVTT- CTHĐHP Nam Định 0989981389;

[email protected]

112 12 P.Văn Đức   UVHĐ- CTHĐHP Vĩnh Phúc 0334100724
113 13 P.Trọng Hùng   UVHĐ- CTHĐHP Lào Cai 0943588789

[email protected]

114 14 P.Xuân Kôi   UVHĐ- TBLLHP Điện Biên 0913253229

[email protected]

115 15 P. Duy Khải

 

  UVHĐ- TBLLHP Lai Châu 0965990999

[email protected]

116 16 P. Văn Hùng   UVHD-TBLLHP Lạng Sơn 0986618388
117 17 P.Phú Hình 1971 UVHĐ_ CTHĐHP Hà Nam 0977264860

[email protected]

118 18 Phạm Tường Lâm   UVHĐ-CTHĐHP Ninh Bình 0983509977

[email protected]

  19 P. NgọcThắng 1971 UVTT-CTHĐHP Hòa Bình 0983093258

[email protected]

  20 P.Đình Thanh 1957 UVTT-CTHĐHP Thanh Hóa 0912275637

[email protected]

119 21 P.Văn Đúng

(Quang Đúng)

1954 UVHĐ-TBLLHP Quảng Bình 0825155605

[email protected]

120 22 P.Hùng   UVHD-TBLLHP Nghệ An 0946240412
  23 P.H .T Tùng   UVTT-CTHĐHP Thừa Thiên Huế 0903507570

[email protected]

121 24 P Văn Lượng 1940 UVHĐ- TBLLHP Hà Tĩnh 01636350334
  25 P. Đức Nam   UVTT- CTHĐHP QN- Đà Nẵng 0903501345

[email protected]

  26 P.Đình Khối 1949 PCTHĐHPVN-CT.Quảng Ngãi 0913221368

[email protected]

  27 P, Văn Thanh 1948 PCTHĐHPVN- CT. Bình Định 0913440789

[email protected]

  28 P. Ngọc Chi 1949 PCTHĐHPVN-CT. Phú Yên 0913445577

[email protected]

  29 P. Văn Chi   UVTT-CTHĐHP Khánh Hòa 0985004444
122 30 P.Phú Rong   UVHĐ- CTHĐHP Ninh Thuận 0933540569
123 31 Phạm Dự 1939 UVHĐ-TBLLHP Bình Thuận 0909258023

[email protected]

124 32 P. Văn Tám 1943 UVHĐ-TBLLHP Lâm Đồng 0913865142

[email protected]

  33 P. Ngọc Sơn 1959 UVTT- HĐHP   Đăk Lak 0935605389

[email protected]

  34 P. Đình Thu 1954 UVTT-CTHĐHP Gia Lai- Kon Tum 0982450785
125 35 P. Xuân Trạo   UVHĐ-CT. HĐHPLT Đồng Nai  
126 36 P. Xuân Thu 1947 UVHĐ-TBLLHP Bình Dương 0988872879.
  37 P. Duy Tốn   UVTT-CT HĐHP TP Cần Thơ 0839967891

[email protected]

127 38 P. Phước Sanh   UVHĐ-TBLLHP Đồng Tháp  
  39 P, Thạnh Trị   UVTT-CTHĐHP

Cà Mau

0913893079
129 40 P. Văn Hậu   UVHĐ- TBLLHP Vĩnh Long  
  41 P.Thanh Phong   PCTHĐHPVN- CT. Long An 0908678629
130 42 P.Vũ Tiến   UVHĐ- Họ Phạm Vũ-Đôn Thư 0925373888

 

131 43 P.Gia Tường   UVHĐ- Họ Phạm

Đông Ngạc

0913251158
132 44 P. Ngô Dũng   UVHĐ-Họ Phạm Đạo Sợn 0854129334

 

Tổng số:      132 thành viên Hội đồng HPVN

Trong số đó có:  + 01 Chủ tịch và 09 Phó Chủ tịch HĐHPVN

                   + 30 Ủy viên Thường trực và 92Ủy viên Hội đồng HPVN