GIẤY MỜI DỰ LỄ GIỖ THƯỢNG THỦY TỔ ĐÔ HỒ ĐẠI VƯƠNG PHẠM TU NGÀY 20/7 ÂM LỊCH (TỨC THỨ NĂM NGÀY 30/8/2018)

0
1752

Kính mời tất cả các quý vị, bà con họ Phạm, trai, gái, dâu, rể họ Phạm và thân nhân xa gần trong cả nước cùng tới dự.