Hình ảnh THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HPVN

1
695

Hình ảnh Thường trực được trich từ Danh sách HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VN vừa được kiện toàn tháng 12-2013 và đã được đăng tại:

http://www.hophamvietnam.org/?p=7999

 

TT. 12-2013