Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌHội đồng họ Phạm Thành phố Hà Giang Tổ chức gặp...

Hội đồng họ Phạm Thành phố Hà Giang Tổ chức gặp mặt mừng xuân Bính Thân 2016. ———-

Ngày 21/2/2016 Hội đồng họ Phạm Thành phố Hà Giang đã tổ chức gặp mặt đầu xuân Bính Thân 2016. Trong không khi vui vẻ phấn khởi mừng xuân, mừng Đảng. Sau tiết mục thơ ca, múa hát chào mừng của các thành viên, Hội nghị đã nghe Thường trực Hội thông báo tóm tắt các hoạt động chính của Hội đồng họ Phạm toàn quốc năm 2015; báo cáo kiểm điểm các hoạt động của Hội đồng họ Phạm Thành phố Hà Giang năm 2015.

Trong năm 2015 Hội đã tổ chức mừng thọ cho 5 cụ ông cụ bà từ 70 đến 80 tuổi; biểu dương khen thưởng cho 25 cháu học sinh giỏi cấp Thành phố trở lên và học sinh thi đỗ Đại học chính quy. Tổ chức Lễ giỗ Thượng Thủy Tổ (Đô Hồ Đại Vương Pham Tu ngày 20/7 âm lịch) với nghi thức trang nghiêm, thành kính. Ngoài ra các hoạt động như thăm hỏi, động viên giúp đỡ, phúng viếng…được duy trì đều đặn, dân chủ công khai theo Qui chế của Hội.

Tại buổi gặp mặt, các hội viên đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp quí báu nhằm thống nhất đánh giá những việc đã làm, cần làm; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tuyên truyền để các hội viên hiểu rõ về cội nguồn dòng họ, kết nối dòng họ, tri ân Tổ tiên; đẩy mạnh công tác phát triển hội viên. Trong dịp này Hội đồng họ Phạm Thành phố Hà Giang đã tổ chức mừng thọ cho 4 hội viên tuổi 70.

Từ 30 hội viên khi thành lập (8/10/2011) đến tháng 2/2016 đã phát triển lên 136 hội viên sinh hoạt ở 6 Chi hội. Nhờ hoạt động vui tươi lành mạnh, kết nối tình cảm đạo đức, tạo điều kiện giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, Hội đồng họ Phạm Thành phố Hà Giang thực sự là một Chi Hội đoàn kết, không phân biệt trẻ già, trai gái, dâu, rể; cùng tự nguyện hướng về cuội nguồn dòng Họ để gắn bó đoàn tụ, chia ngọt sẻ bùi, tương thân tương ái trong cuộc sống.             

 

                                                                      Hà Giang ngày 13/03/2016

                                                                                 Phạm Xuân Thủy

1 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mét con ng­êi lu«n cÇn mÉn

víi c«ng viÖc nghiªn cøu lÞch sö

—————-

Sinh ra lín lªn ë vïng ®ång chiªm tròng nghÌo khã Th¸i B×nh, nghe theo tiÕng gäi cña §¶ng anh lªn ®­êng nhËp ngò, tham gia chiÕn ®Êu gÇn 2 chôc trËn ë 2 ®Çu biªn giíi phÝa Nam vµ phÝa B¾c, trong ®ã cã chiÕn dÞch gi¶i phãng Thñ ®« N«ng Pªnh – C¨m-Pu-Chia ngµy 7/2/1979. Häc xong khãa ®µo t¹o sÜ quan §Æc c«ng, anh ®­îc ®iÒu lªn Hà Tuyên lµm c¸n bé trung ®éi, ®¹i ®éi, tiÓu ®oµn thêi kú chiÕn tranh biªn giíi ë huyÖn XÝn MÇn, tỉnh Hà Tuyên. Do cã chót n¨ng khiÕu v¨n häc vµ kh¶ n¨ng t­ duy, nhí l©u do ng­êi cha truyÒn l¹i, céng víi c¶m høng ham ®äc, ham viÕt tõ nhá, anh trë thµnh céng t¸c viªn tÝch cùc cña tê “Néi san Binh chñng §Æc C«ng” vµ B¸o Hµ Tuyªn thêi kú b¶o vÖ Tæ quèc. ChiÕn tranh biªn giíi kÕt thóc, anh ®­îc ®iÒu vÒ c¬ quan nghiªn cøu lÞch sö qu©n sù tØnh n¨m1988. Ng­êi t«i muèn nãi víi ®éc gi¶ trªn ®©y chÝnh lµ Đại t¸ Ph¹m Xu©n Thñy, nguyên Tr­ëng Ban Khoa häc lÞch sö – Bé CHQS tØnh Hµ Giang; một người con của dòng họ Phạm của thành phố Hà Giang.

C«ng t¸c nghiªn cøu lÞch sö ®åi hái ph¶i kiªn tr×, t©m huyÕt, dÇy c«ng nghiªn cøu vµ ®Æc biÖt ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô vÒ ph­¬ng ph¸p sö häc. BiÕt anh cã cã chót n¨ng khiÕu v¨n häc, Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho anh ®i dù c¸c líp tËp huÊn, ®µo t¹o chuyªn m«n nghiÖp vô sö häc ë trong vµ ngoµi qu©n ®éi: §¸p l¹i sù quan t©m cña thñ tr­ëng ®¬n vÞ m×nh anh dån hÕt t©m trÝ vµo viÖc häc tËp, nghiªn cøu biªn so¹n lÞch sö chiÕn tranh ®Þa ph­¬ng. Võa nç lùc häc tËp, nghiªn cøu, anh võa chñ ®éng t×m c¸c thÇy dËy cho m×nh ë ViÖn lÞch sö Qu©n sù ViÖt Nam, Viện Lịch sử Đảng .

ChÝnh t¹i m«i tr­êng c«ng t¸c nµy, anh cã ®iÒu kiÖn ph¸t huy n¨ng khiÕu bÈm sinh vµ kh¶ n¨ng chuyªn m«n cña m×nh. Nh÷ng buæi ban ®Çu ®Çy khã kh¨n vÊt v¶, c«ng t¸c lÞch sö, tæng kÕt ch­a ®­îc quan t©m, kh«ng cã kinh phÝ ho¹t ®éng, ph¶i c¬m n¾m g¹o gãi long ®ong, lËn ®Ën ®i s­u tÇm t­ liÖu, gÆp gì nh©n chøng ë mäi n¬i, thËm chÝ ph¶i bá tiÒn l­¬ng chi tiªu ®Ó c«ng viÖc nghiªn cøu ®¹t kÕt qu¶. Trong bÊt cø hoµn c¶nh nµo, anh lu«n tËn t©m tËn lùc víi tr¸ch nhiÖm cao, bÊt kÓ ngµy, ®ªm, tr­a, tèi hÔ suy ngÉm ra ®iÒu g× lµ vïi ®Çu vµo viÕt. Anh nãi víi t«i “Thêi gian ®Çu ch­a quen, c«ng viÖc rÊt khã kh¨n vÊt v¶, cã khi ph¶i viÕt tíi 6, 7 lÇn míi thµnh b¶n th¶o chÝnh thøc, b©y giê làm vi tÝnh ®ì vÊt v¶ h¬n rÊt nhiÒu”.

Nhê sù nç lùc t­ duy nghiªn cøu, anh lu«n hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao. Tham m­u cho §¶ng uû, thñ tr­ëng Bé CHQS tØnh tæ chøc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c«ng t¸c tæng kÕt chiÕn tranh, biªn so¹n lÞch sö chiÕn tranh ®Þa ph­¬ng trong 2 cuéc kh¸ng chiÕn vµ thêi kú b¶o vÖ Tæ quèc. Khi nghỉ chế độ, anh vần miệt mài nghiên cứu giúp các địa phương, đơn vị. Víi gần 30 n¨m trong nghÒ, anh trùc tiÕp biªn so¹n 32 cuèn lÞch sö (Trong đó có 22 cuốn là tác gỉa chính), tæng kÕt cña tØnh, cña c¸c huyÖn, thÞ, xã, phường, lÞch sö ngµnh vµ hµng chôc bài báo, bài viết chuyªn ®Ò, chuyªn ngµnh. §­îc tÆng th­ëng 16 b»ng khen, giấy khen vÒ thµnh tÝch nghiªn cøu lÞch sö, tæng kÕt.

  • èi víi anh, c«ng viÖc nghiªn cøu lÞch sö lµ niÒm vui, lµ ®am mª, cµng nghiªn cøu cµng høng thó, anh lu«n siªng n¨ng cÇn mÉn víi c«ng viÖc, kh«ng ngõng häc tËp n©ng cao kh¶ n¨ng chuyªn m«n vÒ ph­¬ng ph¸p sö häc. Cã thÓ nãi anh lµ ng­êi ®i ®Çu trong viÖc t×m tßi biªn so¹n lÞch sö cÊp tØnh ë Hµ Giang: Cuèn “Hµ Giang lÞch sö kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p 1945-1954”, Bé CHQS tØnh xuÊt b¶n n¨m 1994 chÝnh lµ cuèn lÞch sö cÊp tØnh ®Çu tiªn ®­îc xuÊt b¶n ë Hµ Giang. §©y chÝnh lµ t¸c phÈm ®Çu tay mµ anh ®· dÇy c«ng nghiªn cøu tíi 6 n¨m míi hoµn thµnh. Nh×n nh÷ng chång s¶n phÈm ®· xuÊt b¶n, nh÷ng tñ tµi liÖu, nh÷ng cÆp b¶n th¶o viÕt tay mµ anh l­u gi÷ h¬n hai chôc n¨m nay t«i c¶m thÊy ch¹nh lßng, mÕn phôc ®øc ®é, tÝnh kiªn nhÉn phi th­êng cña anh. Víi b¶n tÝnh trung thùc, t©m huyÕt, anh thùc sù lµ ng­êi lµm lÞch sö, bëi lÞch sö ®­îc dùng l¹i tõ nhiÒu nguån t­ liÖu kh¸c nhau, chØ cã nh÷ng ng­êi trung thùc, t©m huyÕt, cã nh©n c¸ch, cã l­ng cã vèn th× lÞch sö míi ®­îc t¸i hiÖn mét c¸ch c«ng t©m, kh¸ch quan, trung thùc.

Anh th­êng nãi víi t«i: “LÞch sö chÝnh lµ chÝnh trÞ, lµ nghiªn cøu quan ®iÓm ®­êng lèi cña §¶ng, bëi §¶ng l·nh ®¹o toµn diÖn tuyÖt ®èi trªn tÊt c¶ c¸c mÆt: C¸n bé chÝnh trÞ giái l¹i cã kiÕn thøc lÞch sö s©u réng th× lý luËn cµng trë nªn uyªn b¸c”: råi anh kh¼ng ®Þnh víi t«i r»ng “LÞch sö ViÖt Nam chÝnh lµ mét trong nh÷ng nÒn v¨n minh lÞch sö hay nhÊt thÕ giíi, Êy vËy mµ thËt ®¸ng buån lµ líp trÎ, thËm chÝ lµ c¸n bé ®¶ng viªn trÎ ngµy nay l¹i rÊt Ýt quan t©m ®Õn pho lÞch sö b»ng vµng Êy”.

 

Bµi vµ ¶nh

             Nguyễn Hải An

                                                                     Ban Thường Trực Hội đồng

                                                                  họ Phạm Thành phố Hà Giang

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments