Link VTV đưa tin Lễ giỗ TTT Phạm Đô hồ Đại vương tại Hà Nội

0
949

Kính mời bà con và quý bạn đọc vào link dưới đây để xem lại VTV chương trình Giờ thứ 9 dưa tin về Lễ giỗ TTT tại Hà Nội, ngày 1/9/2015.

Ban Thông tin-Tư liệu


http://vitv.vn/tin-video/01-09-2015/ban-tin-gio-thu-9-phat-song-1830-01-09-2015/26919