Một số hình ảnh hoạt động của Thường trực HĐTQHPVN tại lễ giỗ họ Phạm đại tôn tại Nam Định.

0
1070

1 2 3 4 5 6 7 8 9