Trang chủGIỚI THIỆUQUY CHẾ BAN KIỂM TRA

QUY CHẾ BAN KIỂM TRA

                                HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM

                                           HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM TRA

   Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng họ Phạm Việt Nam được Đại hội VII (Nhiệm kỳ 2015-2020) Hội đồng Họ Phạm Việt Nam thông qua ngày 02-8-2015; Nay Hội đồng Toàn quốc Họ Phạm Việt Nam ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm tra.

 

CHƯƠNG I

                      Chức năng, nhiệm vụ ,quyền hạn của Ban kiểm tra

    

     Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm tra

Ban kiểm tra là một Ban chuyên trách của HĐTQ, giúp Hội đồng Toàn quốc theo dõi và kiểm tra các hoạt động của Hội đồng và các đơn vị trong Hội đồng Tòan quốc thực hiện các Qui chế hoạt động của Hội đồng Toàn quốc đã đề ra. Ban kiểm tra  có một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

1- Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng họ Phạm Việt Nam và  các Qui chế hoạt động của Hội đồng toàn quốc ban hành.

2.Thực hiện việc kiểm tra theo chủ trương, nghị quyết của Thường trực HĐTQ và quyết định của Chủ tịch HĐTQ.HPVN

    

     Điều 2, Tổ chức của Ban kiểm tra

Ban Kiểm tra có từ 3 đến 5 thành viên, gồm 1 Trưởng ban và các ủy viên.      

      Điều 3. Quyền hạn của Ban Kiểm tra

1- Trưởng Ban Kiểm tra là Ủy viên thường trực HĐTQ

2- Ủy viên Ban Kiểm tra là Ủy viên Hội đồng toàn quốc. Ủy viên Ban kiểm tra được tham dự các cuộc họp của Thường trực HĐTQ, được  tham gia thảo luận và đề xuất kiến nghị trong hội nghị, nhưng không tham gia biểu quyết.

3- Thực hiện việc kiểm tra theo chủ trương, nghị quyết của Thường trực HĐTQ và quyết định của Chủ tịch HĐTQ.HPVN

 

CHƯƠNG II

                                  Nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm tra

      Điều 4. Trưởng ban

1- Chịu trách nhiệm trước Thường trực Hội đồng toàn quốc về mọi hoạt động của Ban Kiểm tra.

2- Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn và điều hành việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban kiểm tra do Thường trực HĐTQ phân công.

3- Tham dự các hoạt động của Thường trực HĐTQ

   

    Điều 5. Nhiệm vụ của Ủy viên Ban Kiểm tra

1- Theo dõi việc thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng họ Phạm Việt Nam và các Qui chế hoạt động đã được Hội đồng toàn quốc ban hành; phản ảnh kịp thời tình hình với Trưởng ban hoặc tại kỳ họp của Ban kiểm tra.

2- Thực hiện nhiệm vụ  kiểm tra định kỳ, đột xuất theo sự phân công của Trưởng ban.

 

CHƯƠNG III

                   Nguyên tắc , chế độ làm việc của Ban kiểm tra

    

     Điều 6. Ban kiểm tra làm việc theo nguyên tắc dân chủ. Mọi thành viên của Ban thực hiện quyền tự chủ  trong công việc, dân chủ trong thảo luận và quyết định công việc của Ban theo nguyên tắc đa số đồng thuận.

Điều 7. Trưởng Ban kiểm tra thay mặt Ban báo cáo kết quả hoạt động và đề xuất của Ban trong kỳ họp của Thường trực Hội đồng toàn quốc.

 

CHƯƠNG IV

                                          Điều khoản thi hành

        Điều 8.  Ban kiểm tra thực hiện theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được quy định định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng họ Phạm Việt Nam và Quy chế này đã được Hội đồng toàn quốc ban hành.

Điều 9. Trong quá trình thực hiện, nếu có điều khoản chưa hợp lý Ban kiểm tra sẽ nghiêm cứu,  đề xuất sửa đổi, bổ sung và trình Thường trực Hội đồng toàn quốc phê duyệt.

Điều10. Qui chế này gåm 4 chương, 10 điều, đã được Thường trực Hội đồng toàn quốc Họ Phạm Việt Nam thảo luận tại kỳ họp ngày 7 tháng 5 năm 2017 và có hiệu lực ngay từ ngày ký ban hành./.

 

                                                  Hà nội ngày 01 tháng 10 năm 2017

                                                 HĐTQ HỌ PHẠM VIỆT NAM

                                                                Chủ tịch

                                                                    ( Đã ký)

                                                            Phạm Vũ Câu    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments