Trang chủGIỚI THIỆUQUY ƯỚC LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA BỘ PHẬN THƯỜNG TRỰC HĐTQ...

QUY ƯỚC LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA BỘ PHẬN THƯỜNG TRỰC HĐTQ HPVN

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC

 

QUY ƯỚC LỀ LỐI LÀM VIỆC

CỦA BỘ PHẬN THƯỜNG TRỰC HĐTQ HPVN

 

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Bộ phận Thường trực HĐTQ được ghi trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Họ Phạm Việt Nam đó được Đại hội nhiệm kỳ VII, ngày 02/8/015 thụng qua. Căn cứ vào ý kiến thảo luận tại các kỳ họp ngày 07/01/2017 và ngày 07/05/2017 của Thường trực HĐTQ Họ Phạm Việt Nam và các ý kiến tham gúp của các ủy viên thường trực, Chủ tịch Hội đồng họ Phạm Việt Nam ban hành “Quy ước lề lối làm việc của bộ phận Thường trực HĐTQ Họ Phạm Việt Nam” như sau.

 1. 1. Yêu cầu
 2. Mọi Ủy viên thường trực phải nắm vững và thực hiện đúng theo nội dung được ghi tại các Điều: 3, 4, 6,7 trong “Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐHP Việt Nam” qui định về cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của Bộ phận thường trực và các Ủy viên thường trực. Ngoài ra phải thực hiện những công việc cụ thể của HĐTQ trong từng thời gian, do Chủ tịch HĐTQ phân công.
 3. Ủy viên thường trực là Trưởng Ban chuyên trách của HĐTQ phải nắm vững và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban mỡnh được ghi trong Điều 8 của “Quy chế chế tổ chức và hoạt động của HĐHP Việt Nam” và các qui định trong Qui chế tổ chức hoạt động của từng Ban chuyờn trách.
 4. Ủy viên thường trực là Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) HĐHP tỉnh/thành phố phải nắm vững và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được ghi trong Điều 10 của “Quy chế chế tổ chức và hoạt động của HĐHP Việt Nam” và tích cực tham gia đóng góp vào các hoạt động của Bộ phận thường trực HĐTQ HPVN.
 5. Nguyên tắc làm việc
 6. Bộ phận thường trực làm việc theo nguyên tắc điều hành và nhiệm vụ cụ thể được qui định tại Điều 6 và Điều7 trong “Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐHP Việt Nam”.
 7. Bộ phận thường trực họp định kỳ hoặc họp bất thường để bàn và giải quyết các công việc của Hội đồng đề ra trong thời gian giữa hai hai kỳ họp của HĐTQ HPVN.
 8. Các trao đổi, bàn bạc, thảo luận của Bộ phận thường trực trên email hoặc điện thoại và tại kỳ họp, được Chủ tịch HĐTQ quyết định theo nguyên tắc đồng thuận đa số. Chủ tịch HĐTQ có trách nhiệm điều hành Bộ phận thường trực của Hội đồng đảm bảo sự hoạt động của Hội đồng theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Họ Phạm Việt Nam, tuân thủ Pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
 9. Các cuộc họp của Bộ phận Thường trực
 10. Thường trực họp định kỳ ba tháng một lần, hoặc họp bất thường khi có việc quan trọng đột xuất do Chủ tịch Hội đồng toàn quốc triệu tập, hoặc khi có quá nửa số Ủy viên thường trực đề nghị. Sau mỗi cuộc họp Thường trực, cú Thông báo về nội dung kết quả kỳ họp, để các tổ chức thành viên và các Ủy viên HĐTQ HPVN tổ chức thực hiện.
 11. Nội dung của các cuộc họp:

– Thông tin về tình hình chung hoạt động việc họ trong toàn quốc từ cuộc họp trước đến thời điểm họp lần này, hoạt đông của các Ban chuyên trách.

– Kiểm điểm kết quả thực hiện những công việc đó được kết luận và phân công tại kỳ họp lần trước.

– Trưởng các đoàn đi công tác địa phương, hoặc Trưởng các nhóm phụ trách theo chuyên đề được giao, báo cáo tại phiên họp Thường trực gần nhất về kết quả công việc và về chi phí cần thanh quyết toán.

– Bàn chương trình, kế hoach và trọng tâm công việc trong thời gian tới.

 1. Chủ tịch HĐTQ thông báo triệu tập họp và chỉ đạo chuẩn bị nội dung cuộc họp, gửi trước ngày họp để các thành viên dự họp chuẩn bị ý kiến.
 2. Trách nhiệm của các Ủy viên Thường trực
 3. Thực hiện tốt công việc được giao phụ trách; thường xuyên báo cáo kết quả công việc với Chủ tịch Hội đồng và báo cáo tại cuộc họp Thường trực.
 4. Có ý kiến tham gia thảo luận tại các cuộc họp Thường trực; các vị ở xa không về họp được thỡ gửi ý kiến qua Email hoặc trao đổi qua điện thoại với Chủ tịch Hội đồng.
 5. Lập email và thường xuyên mở email để xem thông tin của Thường trực hội đồng; hồi âm các vấn đề Thường trực nêu ra, nêu rõ quan điểm đồng ý, không đồng ý hoặc đề xuất kiến nghị, để Chủ tịch Hội đồng tổng hợp các ý kiến trước khi kết luận. Trường hợp cá biệt do không biết sử dụng email thì trao đổi trả lời qua điện thoại với Chủ tịch Hội đồng.
 6. Phải thường xuyên theo dõi các thông tin chỉ đạo của Thường trực HĐTQ và hoạt động của dòng họ trên Trang tin điện tử (hophamvietnam.org) và Bản tin nội tộc, để biết được hoạt động của HĐHP các cấp và kịp thời tuyên truyền phổ biến sâu rộng các chủ trương của Thường trực HĐTQ tới các HĐHP địa phương và bà con cô bác trong họ. Đồng thời phải viết tin về các hoạt động thuộc lĩnh vực mình phụ trách, để đưa tin nhanh lên Trang tin điện tử và Bản tin nội tộc của Hội đồng.

đ. Phải tham dự các hoạt động của HĐTQ và các hoạt động thường xuyên của Bộ phận Thường trực Hội đồng theo thư mời. Khi không dự họp được cần phải hồi âm báo cáo lý do vắng mặt (qua email hoặc điện thoại). Nếu liên tục 03 lần không tham gia các hoạt động của Thường trực đó thông báo mời trên hộp thư, mà không báo cáo vắng mặt có lý do, thì coi như tự rút lui khỏi cương vị Ủy viên thường trực của mình.

 1. 5. Điều khoản thực hiện Quy ước

Quy ước này được ban hành áp dụng đối với tất cả các ủy viên Thường trực HĐTQ HPVN và cú hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

 

Hà nội, ngày 22 tháng 8 năm 2017

 1. HĐTQ HỌ PHẠM VIỆT NAM

Chủ tịch

( Đã ký)

 

 1. Phạm Vũ Câu

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments