QUYẾT ĐỊNH 05/2022/QĐ-HĐHPVN BỔ NHIỆM ÔNG PHẠM THÚC HỒNG NHẬN NHIỆM VỤ PHÓ TRƯỞNG BAN TỘC PHẢ HPVN

0
420
QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM ÔNG PHẠM THÚC HỒNG - PHÓ TRƯỞNG BAN TỘC PHẢ HPVN
QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM ÔNG PHẠM THÚC HỒNG - PHÓ TRƯỞNG BAN TỘC PHẢ HPVN