Trang chủGIỚI THIỆUQuyết định 05/QĐ-HĐTQ 2018

Quyết định 05/QĐ-HĐTQ 2018

Số 05-/QĐ- HĐTQ                   Hà Nội ngày 28 tháng 1 năm 2018

                                                           QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

CÔNG NHẬN CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM

                                                 THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

– Căn cứ tôn chỉ, mục đích, Qui chế tổ chức hoạt động của Hội đồng họ Phạm Việt nam

– Căn cứ Báo cáo ngày 26/1/2018 của Hội đồng họ Phạm (HĐHP) thành phố Hải Phòng về Kết quả Hội nghị họp ngày 23/1/2018 nhằm Tổng kết hoạt động năm 2017, bàn Phương hướng hoạt động năm 2018. Trong báo cáo có nội dung điều chỉnh nhân sự chủ chốt Hội đồng: HĐHP thành phố Hải Phòng nhất trí với việc ông Phạm Tiến Dũng xin thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng vì lí do yếu sức khỏe ( thời gian gần đây ốm đau nhiều); bầu ông Phạm Thanh Bình, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng làm Chủ tịch HĐHP thành phố Hải Phòng.

HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

                                                           QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận ông Phạm Thanh Bình, Ủy viên HĐTQ.HPVN, nguyên Phó Chủ tịch thường trực HĐHP thành phố Hải Phòng, nay là  Chủ tịch HĐHP thành phố Hải Phòng, kể từ ngày 23/1/2018.

Điều 2: Ông Phạm Tiến Dũng, Ủy viên HĐTQ.HPVN, Chủ tịch HĐHP thành phố Hải Phòng, nay thôi nhiệm vụ là Ủy viên HĐTQ.HPVN và thôi nhiệm vụ là Chủ tịch HĐHP thành phố Hải Phòng kể từ ngày 23/1/2018, vì lí do yếu sức khỏe.

Điều 3:  Hội đồng họ Phạm thành phố Hải Phòng, Ban Thư ký và các Ban chuyên môn của Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                          

                                                           T/M HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC

CHỦ TỊCH

Đã ký

                                                                       TS Phạm Vũ Câu

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments