Trang chủGIỚI THIỆUQUYẾT ĐỊNH 08/2018 CỦA TT HĐTQ

QUYẾT ĐỊNH 08/2018 CỦA TT HĐTQ

Số 08-/QĐ- HĐTQ                                         Hà Nội ngày 12 tháng 02 năm 2018

                                                       QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

CÔNG NHẬN CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM BẮC NINH

– Căn cứ tôn chỉ, mục đích, Qui chế tổ chức hoạt động của Hội đồng họ Phạm Việt nam

– Căn cứ Báo cáo ngày 07/2/2018 của Hội đồng họ Phạm (HĐHP) tỉnh Bắc Ninh về Kết quả Kỳ họp cuối năm 2017, về điều chỉnh bổ xung, phân công nhân sự HĐHP khóa II  nhiệm kỳ (2016 – 2021).

HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

                                                     QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận Danh sách Ban chấp hành Hội đồng họ Phạm tỉnh Bắc Ninh khóa II,  nhiệm kỳ (2016- 2021) gồm có 34 thành viên ( gồm có Chủ tịch, 5 Phó Chủ tịch, 07 Uy viên thường trực và 21 Ủy viên Hội đồng).Trong đó:

  • Ông Phạm Mạnh Hảo, Ủy viên thường trực HĐTQ.HPVN, Chủ tịch Hội đồng
  • Ông Phạm Đăng Hòa, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.
  • Ông Phạm Xuân Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng.
  • Ông Phạm Văn Sách, Phó Chủ tịch Hội đồng.
  • Bà Phạm Thị Ly,Phó Chủ tịch Hội đồng. Chủ nhiệm CLB Gái- Dâu Họ Phạm BN.
  • Ông PhạmĐăng Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng.
  • Ông Phạm Thành Huế, UVTT, Tổng thư ký Hội đồng.

Điều 2:  Hội đồng họ Phạm tỉnh Bắc Ninh, Ban Thư ký và các Ban chuyên môn của Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

T/M HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC

CHỦ TỊCH

(Đã )

 TS Phạm Vũ Câu

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments