Trang chủGIỚI THIỆUQUYẾT ĐỊNH # 09 CỦA HĐTQ

QUYẾT ĐỊNH # 09 CỦA HĐTQ

Số 09-/QĐ- HĐTQ                                     Hà Nội ngày 15 tháng 11 năm 2018

                                                           QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

 CÔNG NHẬN CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM

                                                        TỈNH NAM ĐỊNH

– Căn cứ tôn chỉ, mục đích, Qui chế tổ chức hoạt động của Hội đồng họ Phạm Việt nam,

– Căn cứ Báo cáo ngày 13/11/2018 của Hội đồng họ Phạm (HĐHP) tỉnh Nam Định nhiệm kỳ (2016-2021) về Kết quả Hội nghị đại biểu HĐHP tỉnh Nam Định năm 2018, họp ngày 10/11/2018. Hôi nghị đã bàn nội dung điều chỉnh nhân sự chủ chốt Hội đồng: HĐHP tỉnh Nam Định nhất trí với việc Cụ Phạm Xuân Khoát xin thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng vì lí do tuổi cao, sức yếu; Hội đồng đã bầu ông Phạm Ngọc Phán, UVTT.HĐTQ.HPVN,Phó Chủ tịch thường trực, kiêm Tổng Thư ký, nay làm Chủ tịch HĐHP Nam Định,

HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

                                                        QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận ông Phạm Ngọc Phán, UVTT. HĐTQ.HPVN, nguyên Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký  HĐHP tỉnh Nam Định, nay làm  Chủ tịch HĐHP Nam Định, kể từ ngày 10/11/2018.

Điều 2: Cụ Phạm Xuân Khoát Ủy viên HĐTQ HPVN, Chủ tịch HĐHP Nam Định, nay thôi nhiệm vụ là Ủy viên HĐTQ HPVN và thôi nhiệm vụ là Chủ tịch HĐHP tỉnh Nam Định kể từ ngày 10/11/2018, vì lí do tuổi cao, yếu sức khỏe.

Điều 3:  Hội đồng họ Phạm tỉnh Nam Định, Ban Thư ký và các Ban chuyên môn của Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                         T/M HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC

                                      CHỦ TỊCH

Đã kỹ

                                  TS Phạm Vũ Câu

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments