Quyết định #1

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM

Số 01-HĐ K7/QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban chỉ đạo Giải Chung kết quần vợt- Lần thứ nhất

– Căn cứ tôn chỉ, mục đích và Qui chế tổ chức hoạt động của Hội đồng họ Phạm

Việt Nam.

  • Căn cứ chủ trương của Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam v/v Tổ chức Giải thi

đấu quần vợt lần thứ nhất trong phạm vi toàn quốc; kết quả tổ chức Giải quần vợt 3 miền Bắc –Trung – Nam đã tiến hành ngày 23/8/2015; xét tình hình thực tế và nhu cầu cho tổ chức Giải chung kết tại TP Đà Nẵng vào ngày 19- 20/9/2015.

– Căn cứ đề nghị của Tổng Thư ký Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam.

HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban chỉ đạo Giải Chung kết quần vợt- Lần thứ nhất HĐHPVN , gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Trưởng ban: Ông Phạm Quang Hoàn, Phó chủ tịch thường trực HĐTQHPVN

2. Các Phó Trưởng ban: + Ông Phạm Huỳnh Công, Phó chủ tịch HĐTQHPVN

+ Ông Phạm Thiện Căn, Phó chủ tịch HĐTQHPVN

3. Các ủy viên Banchỉ đạo:

+ Ông Phạm Đức Nam, Phó chủ tịch HĐHP QN-ĐN, Ủy viên HĐTQHPVN

+ Ông Phạm Thanh Bình, Phó Ban VH-XH , HĐTQHPVN

+ Ông Phạm Đức kỳ,Ủy viên Ban VH-XH , HĐTQHPVN,Chủ nhiệm CLB quần vợt TP HCM

+ Ông Phạm Văn Phong,Ủy viên Ban VH-XH,HĐTQHPVN,CN CLB quần vợt TP Đà Nẵng.

+ Ông Phạm Thái Sơn, Ủy viên Ban VH-XH,HĐTQHPVN,CN CLB quần vợt TP Hà Nội.

Điều 2: Các ông/ bà Phó Trưởng ban và các Ủy viên Ban chỉ đạo giải thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của ông Trưởng Ban.

Điều 3: Các ông Tổng thư ký HĐTQHPVN, Chủ tịch HĐHP và Chủ nhiệm CLB quần vợt họ Phạm các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

T/M HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

Chủ tịch Hội đồng

( Đã ký )

Ts.Phạm Vũ Câu

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments