Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌQUYẾT ĐỊNH # 14 CỦA HĐTQ

QUYẾT ĐỊNH # 14 CỦA HĐTQ

Số 14  /QĐ KT- HĐTQ                 Hà Nội ngày 04  tháng 8 năm 2019

 

                                                        QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

 v/v thành lập Hội đồng họ Phạm Lâm thời tỉnh Gia Lai                                  

–  Căn cứ tôn chỉ, mục đích, Qui chế tổ chức hoạt động của Hội đồng họ Phạm Việt nam

–  Căn cứ vào Báo cáo gửi Thường Trực HĐTQ. HPVN ngày 02/8/2019, của Nhóm sáng lập vận động kết nối thành lập Hội đồng họ Phạm tỉnh Gia lai,.

–  Căn cứ vào đề nghị của Ông Phạm Ngọc Chi, Ủy viên thường trực Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam, phụ trách việc họ tại khu vực Tây Nguyên.

 

HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

                                                       QUYẾT ĐỊNH

    Điều 1: Thành lập “Hội đồng họ Phạm” (HĐHP) tỉnh Gia Lai, là Tổ chức  HĐHP cấp tỉnh trực thuộc Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam ( HĐTQ.HPVN) .HĐHPLT tỉnh Gia Lai có con dấu, tài khoản và văn phong làm việc của Hội đồng.

Điều 2: Công nhận “Hội đồng họ Phạm lâm thời (HĐHPLT) tỉnh Gia Lai gồm có 09  thành viên. Cụ thể như sau:

  1. Chủ tịch HĐHPLT: ông Phạm Việt Hùng, Tổng giám đốc Tập đoàn ECV GROUP, kiêm Giám đốc Công ty TNHH SINH THÁI MIỀN TRUNG VIỆT NAM ECV, Giám đốc Công ty TNHH AN HƯNG NÔNG ECV, Chủ tịch công ty TNHH Thái Sơn Tây Nguyên, Giám đốc văn phòng đại diện Công ty Cổ phần thương mại điện tử BigBuy24h tại Gia Lai.
  2. Phó Chủ tịch HĐHPLT: Ông Phạm Phú Thảo, Giám đốc Công ty TNHH MTV Phú Tâm Gia Lai
  3. Thư ký HĐHPLT: Ông Phạm Đức Cường, Giám đốc Chi nhánh ngân hàng VP Bank tại Gia Lai
  4. Các ủy viên HĐHPLT:

+ Ông Phạm Xuân Sanh, Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Vinh Quang 1 tại Gia Lai.

+ Bà Phạm Thị Xuân Hồng, Giám đốc công ty TNHH MTV Quỳnh Nhi.

+  Ủy quyền cho ông Phạm Việt Hùng, Chủ tịch HĐHPLT kết nối , lựa chọn để bổ sung thêm 04 thành viên mới tham gia HĐHPLT tỉnh Gia Lai

 

 

Điều 3: Hội đồng họ phạm lâm thời tỉnh Gia Lai có nhiệm vụ:

+ Sau khi nhận Quyết đinh của HĐTQ.HPVN, HĐHPLT họp phiên thứ nhất để xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐHPLT; bàn Phương hướng, nội dung hoạt động của HĐHPLT và tổ chức các hoạt động việc họ cho đến khi Đại hội thành lập Hội đồng họ phạm (HĐHP) tỉnh Gia Lai.

+ Kết nối phát triển các Tổ chức, thành viên của HĐHP tỉnh Gia Lai là Hội đồng gia tộc các chi họ Phạm và những người là con cháu họ Phạm ( trai, gái, dâu, rể) đang sinh sống, làm việc tại tỉnh Gia Lai; phấn đấu tổ chức Đại hội thành lập Hội đồng họ phạm tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ I (2020-2025) xong trước tháng 6 /2020 , thiết thực chào mừng Đại hội nhiệm kỳ VIII của HĐTQ HPVN.

+ Gửi báo cáo kết quả Đại hội thành lập Hội đồng họ phạm tỉnh Gia Lai ( về nội dung phương hướng  hoạt động và nhân sự các thành viên Hội đồng) để Thường trực HĐTQ.HPVN ra Quyết định công nhận về nhân sự chủ chốt của HĐHP tỉnh Gia Lai và xem xét bổ nhiệm Chủ tịch HĐHP tỉnh Gia Lai làm Ủy viên HĐTQ.HPVN.

Điều 4:  Các tổ chức thành viên  và các thành viên của HĐTQ.HPVN; HĐHP các tỉnh/thành phố, HĐHPLT tỉnh Gia Lai  và các cá nhân có tên trên; Ban Thư ký và các Ban chuyên môn của  Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có giá trị hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

T/M HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC

CHỦ TỊCH

 Phạm Vũ Câu

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments