Trang chủGIỚI THIỆUquyết định # 14 của HĐTQ

quyết định # 14 của HĐTQ

Số 14-/QĐ- HĐTQ                   Hà Nội ngày 14 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

                     CỦA HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

CÔNG NHẬN HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM HUYỆN CƯM’GAR, TỈNH ĐẮKLẮL

– Căn cứ tôn chỉ, mục đích, Qui chế tổ chức hoạt động của Hội đồng họ Phạm Việt Nam (HPVN).

– Căn cứ Báo cáo kết quả Đại hội nhiệm kỳ II (2018 – 2023) ngày 07/4/2018 của Hội đồng họ Phạm huyện CưMGar, tỉnh ĐắkLắk.

 

HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

                           QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận Danh sách Ban chấp hành Hội đồng họ Phạm huyện CưMGar, tỉnh ĐắkLắk, nhiệm kỳ II (2018-2023) gồm có 17 thành viên là:

1.Ông Phạm Quang Thông: Chủ tịch Hội đồng.

2.Ông Phạm Thanh Bình   :Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.

 1. Ông Phạm Hòa Thọ,Phó Chủ tịch kiêm Thư ký Hội đồng.
 2. Ông Phạm Ngọc Lành,Phó Chủ tịch Hội đồng phụ trách VHXH.
 3. Bà Phạm Thị Kim Lý, Ủy viên Hội đồng, làmThủ Quĩ.
 4. Ông: Phạm Văn Ba, Ủy viên Hội đồng, phụ trách lễ nghi.
 5. Ông: Phạm Quang Mười , Ủy viên Hội đồng, phụ trách kiểm tra
 6. Ông: Phạm Đức Hạnh, Ủy viên Hội đồng, phụ trách Tổ chức phát triển.
 7. Ông: Phạm Trung Nghĩa, Ủy viên Hội đồng, phụ trách đối nội đối ngoại.
 8. Ông: PhạmVăn Thìn ,Ủy viên Hội đồng, phụ trách Thị trấn Quảng Phú.

11.Ông: Phạm Ngọc Anh,Ủy viên Hội đồng, phụ trách xã Quảng Tiến.

 1. Ông: Phạm Phạm Tấn Anh, Ủy viên Hội đồng. phụ trách TT EAPỐCK & xã Cư Suê
 2. Ông: Phạm Bảy, Ủy viên Hội đồng. phụ trách xã EA MNadg
 3. Ông: Phạm Ngọc Sơn, Ủy viên Hội đồng, phụ tráchThông tin truyền thông
 4. Ông: Phạm Hữu Lộc, Ủy viên Hội đồng. phụ trách xã EAKPAM
 5. Ông Phạm Văn Nhì, Ủy viên Hội đồng. phụ trách xã EAKIẾT & EAKUẾT
 6. Ông Phạm Huy Quyên, Ủy viên Hội đồng. phụ trách xã EAHDIN& xã  EATAR

Điều 2: Hội đồng họ Phạm huyện CưMGar, tỉnh ĐắkLắk có nhiệm vụ kết nối với Ban vận động thành lập Hội đồng họ Phạm tỉnh ĐắkLắk để phối kết hợp các hoạt động việc họ tại địa phương, tiến tới Đại hội Hội đồng họ Phạm tỉnh ĐắkLắk.

Điều 3: Ban vận động thành lập Hội đồng họ Phạm tỉnh ĐắkLắk và Hội đồng họ Phạm huyện CưMGar, tỉnh ĐắkLắk, Ban Thư ký và các Ban chuyên môn của  Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

T/M HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC

                                   CHỦ TỊCH

                                     Đã ký

                          TS Phạm Vũ Câu

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments