Quyết định # 2

HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC

 

 

 

HỌ PHẠM VIỆT NAM

—–

Số: 02/2015/QĐ-HĐTQ 

Hà Nội, ngày 14  tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Điều chỉnh thành viên Ban chỉ đạo

Vòng Chung kết quần vợt – Lần thứ nhất

 

  • Căn cứ tôn chỉ, mục đích và Qui chế tổ chức hoạt động của Hội đồng họ Phạm Việt Nam.
  • Căn cứ chủ trương của Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam về việc Tổ chức Giải thi đấu quần vợt lần thứ nhất trong phạm vi toàn quốc 2015; xét tình hình thực tế về điều kiện trực tiếp tham gia chỉ đạo điều hành Vòng chung kết tại Đà Nẵng của các thành viên Ban chỉ đạo và nhu cầu phát sinh cho tổ chức Giải.
  • Căn cứ đề nghị của Tổng Thư ký Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam.

                             

HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Ban hành Điều lệ thi đấu Vòng chung kết Giải quần vợt họ Phạm Việt Nam – Lần thứ nhất 2015 (đính kèm).

Điều 2: Điều chỉnh nhân sự Ban chỉ đạo Vòng chung kết Giải Quần vợt họ Phạm Việt Nam – Lần thứ nhất 2015, nay gồm các ông (bà) có tên sau đây:

  1. Trưởng ban: Ông Phạm Huỳnh Công, Phó Chủ tịch HĐTQHPVN.
  2. Phó Trưởng ban: Ông Phạm Đức Nam, Phó chủ tịch Thường trực – HĐHP Quảng Nam – Đà Nẵng, Ủy viên HĐTQHPVN
  3. Các ủy viên Ban chỉ đạo:

+ Ông Phạm Thanh Bình, Phó Ban VH-XH, HĐTQHPVN

+ Ông Phạm Đức Kỳ, Ủy viên Ban VH-XH, HĐTQHPVN, Chủ nhiệm CLB quần vợt TP. Hồ Chí Minh.

+ Ông Phạm Văn Phong,Ủy viên Ban VH-XH, HĐTQHPVN, Chủ nhiệm CLB quần vợt TP. Đà Nẵng.

+ Ông Phạm Thái Sơn, Ủy viên Ban VH-XH, HĐTQHPVN, Chủ nhiệm CLB quần vợt TP. Hà Nội.

Điều 3: Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện theo các kết luận của Ban chỉ đạo trước đây và giải quyết các vấn đề phát sinh đảm bảo cho Giải thành công tốt đẹp.

Các ông/ bà Phó trưởng ban và các Ủy viên Ban chỉ đạo giải, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của ông Trưởng Ban.

Điều 4: Các ông Tổng thư ký HĐTQHPVN, Chủ tịch HĐHP và Chủ nhiệm CLB quần vợt họ Phạm các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 01/2015/QĐ-HĐTQ ngày 08/09/2015 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:–          Như điều IV;

–          Lưu VP HĐTQ

T/M HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC

Chủ tịch

 

TS. Phạm Vũ Câu

(đã ký)

Nội dung bản cứng quyết định tại đây

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments