Trang chủCHUYÊN MỤC KHÁCQUYẾT ĐỊNH # 21 & 22 CỦA TT HĐHPVN

QUYẾT ĐỊNH # 21 & 22 CỦA TT HĐHPVN

 Số 22/2023/QĐ – HĐHPVN

                              Hà Nội ngày 02 tháng 6 năm 2023                                                                  

                                                          QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM

 v/v xem xét xử lý trách nhiệm của cá nhân thành viên HĐHPVN

không thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐHPVN

–  Căn cứ tôn chỉ, mục đích, Qui chế tổ chức hoạt động của Hội đồng họ Phạm Việt Nam.

–  Căn cứ kết quả Kỳ họp thường niên năm 2023 của Thường trực HĐHPVN họp tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, đã xem xét những cá nhân thành viên HĐHPVN vi phạm qui định tại Điều 13- Qui chế tổ chức và hoạt động của HĐHPVN. Trong đó có 96% các thành viên Thường trực HĐHPVN dự họp đã biểu quyết tán thành xem xét trách nhiệm của ông Phạm Văn Quản.

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM

                                                       QUYẾT ĐỊNH

     Điều 1: Xem xét xử lý trách nhiệm đối với ông Phạm Văn Quản, Ủy viên

HĐHPVN, Chủ tịch HĐHP thành phố Hà Nội đã vi phạm “Những việc thành viên HĐHP các cấp không được làm” qui định tại Điều 13 Qui chế tổ chức và hoạt động của HĐHPVN. Xét thấy những vi phạm Qui chế ở mức độ nghiêm trọng, cố ý, vi phạm trong thời gian dài nhiều năm; làm mất uy tín cá nhân và ảnh hưởng đến sự đoàn kết, xây dựng phát triển của tổ chức Hội đồng họ Phạm Việt Nam; nên Hội đồng họ Phạm Việt Nam quyết định xử lý bằng các hình thức sau đây:

  1. Cho thôi Ủy viên Hội đồng họ Phạm Việt nam khóa VII, nhiệm kỳ (2020-2025)
  2. Cho thôi đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng họ Phạm thành phố Hà Nội.

     Điều 2:  Chỉ định ông Phạm Quang Đạt, UVTT.HĐHPVN, Phó Chủ tịch T.T HĐHP thành phố Hà Nội đàm nhiệm chức danh Quyền Chủ tịch HĐHP thành phố Hà Nội kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Ông Phạm Quang Đạt – Quyền Chủ tịch HĐHP thành phố Hà Nội có nhiệm vụ báo cáo và thống nhất với Thường trực HĐHPVN về nội dung thực hiện nhiệm vụ mới và triệu tập hội nghị toàn thể các thành viên HĐHP thành phố Hà Nội đề họp bàn về kiện toàn nhân sự HĐHP Hà Nội tại thời điểm hiện tại, bàn nội dung hoạt động năm 2023 và thời gian tiếp theo. Đồng thời gửi Giấy mời đại diện Thường trực HĐHPVN về dự hội nghị này để chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời.

Điều 3: Hiệu lực thi hành:

  1. Ông Phạm Văn Quản chịu trách nhiệm nghiêm túc thi hành quyết định này.
  2. Các thành viên HĐHPVN, Hội đồng họ Phạm thành phố Hà Nội, Ban Thư

ký, các Ban chuyên môn của  Hội đồng HPVN và ông Phạm Quang Đạt căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có giá trị hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

                                                        T/M HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM

                                                                                 CHỦ TỊCH

(Đã ký)

                                                                            Ts.Phạm Vũ Câu

Số 21/2023/QĐ – HĐHPVN

Hà Nội ngày 02 tháng 6 năm 2023                                                                  

                                             QUYẾT ĐỊNH

                      CỦA HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM

 v/v xem xét xử lý trách nhiệm của cá nhân thành viên HĐHPVN

không thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐHPVN

–  Căn cứ tôn chỉ, mục đích, Qui chế tổ chức hoạt động của Hội đồng họ Phạm Việt Nam

–  Căn cứ kết quả Kỳ họp thường niên năm 2023 của Thường trực HĐHPVN họp tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, đã xem xét những cá nhân thành viên HĐHPVN vi phạm qui định tại Điều 13 Qui chế tổ chức và hoạt động của HĐHPVN. Trong đó có 100% các thành viên Thường trực HĐHPVN dự họp đã biểu quyết tán thành xem xét trách nhiệm của ông Phạm Đình Trọng.

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM

                                                       QUYẾT ĐỊNH

     Điều 1: Xem xét xử lý trách nhiệm đối với ông Phạm Đình Trọng, Ủy viên

HĐHPVN, Chủ tịch HĐHP tỉnh Thái Bình đã vi phạm “Những việc thành viên HĐHP các cấp không được làm” qui định tại Điều 13 Qui chế tổ chức và hoạt động của HĐHPVN. Xét thấy những vi phạm Qui chế của ông Phạm Đình Trọng ở mức độ nghiêm trọng, cố ý, vi phạm trong thời gian dài nhiều năm, làm mất uy tín cá nhân và ảnh hưởng đến sự đoàn kết, xây dựng phát triển của tổ chức Hội đồng họ Phạm Việt Nam; nên Hội đồng họ Phạm Việt Nam quyết định xử lý bằng các hình thức sau đây:

  1. Cho thôi Ủy viên Hội đồng họ Phạm Việt nam khóa VII, nhiệm kỳ (2020-2025)
  2. Cho thôi đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng họ Phạm tỉnh Thái Bình.

     Điều 2:  Chỉ định ông Phạm Xuân Pha, Ủy viên HĐHPVN, Phó Chủ tịch HĐHP tỉnh Thái Bình đàm nhiệm chức danh Quyền Chủ tịch HĐHP tỉnh Thái Bình kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Ông Phạm Xuân Pha- Quyền Chủ tịch HĐHP tỉnh Thái Bình có nhiệm vụ báo cáo và thống nhất với Thường trực HĐHPVN về nội dung thực hiện nhiệm vụ mới và triệu tập hội nghị toàn thể các thành viên HĐHP tỉnh Thái Bình đề họp bàn về kiện toàn nhân sự HĐHP Thái Bình tại thời điểm hiện tại, bàn nội dung hoạt động năm 2023 và bàn chuẩn bị cho Đại hội HĐHP Thái Bình nhiệm kỳ tiếp theo. Đồng thời gửi Giấy mời đại diện TT HĐHPVN về dự hội nghị này để chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời.

Điều 3: Hiệu lực thi hành:

  1. Ông Phạm Đình Trọng chịu trách nhiệm nghiêm túc thi hành quyết định

này.

  1. Các thành viên HĐHPVN, Hội đồng họ Phạm tỉnhThái Bình, Ban Thư ký,

các Ban chuyên môn của  Hội đồng HPVN và ông Phạm Xuân Pha căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có giá trị hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

                                                            T/M HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM

                                                                                     CHỦ TỊCH

                                                                                     Đã ký)

                                                                              Ts.Phạm Vũ Câu

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments