Trang chủGIỚI THIỆUQUYẾT ĐỊNH SỐ 7/2018 của HĐHPTQ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 7/2018 của HĐHPTQ

Số 07-/QĐ- HĐTQ Hà Nội ngày 11 tháng 02 năm 2018
QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM
CÔNG NHẬN CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM HẢI PHÒNG
– Căn cứ tôn chỉ, mục đích, Qui chế tổ chức hoạt động của Hội đồng họ Phạm Việt nam
– Căn cứ Báo cáo ngày 05/2/2018 của Hội đồng họ Phạm thành phố Hải Phòng về Kết
quả Kỳ họp lần thứ 10, khóa II nhiệm kỳ (2013- 2018) .
HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Công nhận Danh sách Ban chấp hành Hội đồng họ Phạm thành phố Hải Phòng
khóa II, nhiệm kỳ (2013- 2018) gồm có 37 thành viên ( gồm có Chủ tịch, 5 Phó Chủ tịch,
12 Uy viên thường trực và 19 Ủy viên Hội đồng) đã được thông qua ngày 05/2/2018 tại
Kỳ họp lần thứ 10, khóa II nhiệm kỳ (2013- 2018).Trong đó:
1- Ông Phạm Thanh Bình, Ủy viên HĐTQ.HPVN, Chủ tịch Hội đồng
2- Ông Phạm Công Hiến, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban VHXH.
3- Ông Phạm Văn Vình, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký -VP-Kinh tế tài chính
4- Bà Phạm Thị Mai, Phó Chủ tịch, kiêm Trưởng ban vận động – Chủ nhiệm CLB
Gái- Dâu Họ Phạm Hải Phòng.
5- Ông Phạm Quang Giản, Phó Chủ tịch, phụ trách HĐHP quận Lê Chân.
6- Ông Phạm Văn Gô, Phó Chủ tịch, kiêm Trưởng ban nghi lễ, phụ trách HĐHP
quận Đồ Sơn.
Điều 2: Hội đồng họ Phạm thành phố Hải Phòng, Ban Thư ký và các Ban chuyên môn
của Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
T/M HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC
CHỦ TỊCH

Đã ký
TS. Phạm Vũ Câu

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments