Trang chủCHUYÊN MỤC KHÁCQUYẾT ĐỊNH # 78 CỦA HĐHPVN

QUYẾT ĐỊNH # 78 CỦA HĐHPVN

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM
Trụ sở:Tầng 2, số 258 Phố Bà Triệu,
quận Hai Bà Trưng,Hà Nội
Điện thoại: 0913241718; 0916838154
Email: [email protected]Webssite:www.hophamvietnam.org
Số 78/2023.QĐ – HĐHPVN Hà Nội ngày 25 tháng 10 năm 2023
QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM
v/v CÔNG NHẬN NHÂN SỰ
HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM THÀNH PHỐ HÀ NỘI
– Căn cứ tôn chỉ mục đích, Qui chế tổ chức hoạt động của Hội đồng họ Phạm Việt nam
– Căn cứ báo cáo ngày 12/10/2023 của TT.HĐHP thành phố Hà Nội về việc đề nghị
HĐHPVN công nhận kết quả bầu bổ sung nhân sự thành viên HĐHP thành phố Hà Nội
khóa V, nhiệm kỳ (2020-2025).
HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Công nhận nhân sự bổ sung thành viên lãnh đạo Hội đồng họ Phạm thành
phố Hà Nội khóa V, nhiệm kỳ (2020-2025). Gồm có:
1. Doanh nhân Phạm Văn Thăng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần LICOGI -13,
nay đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch HĐHP thành phố Hà Nội.
2. Doanh nhân Phạm Văn Hiệp, Tổng Giám đốc Công ty Máy- Thiết bị dầu khí , nay
đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch HĐHP thành phố Hà Nội.
Điều 2: Nhiệm vụ của các Phó Chủ tịch HĐHP Hà Nội : Ông Phạm Văn Thăng và
ông Phạm Văn Hiệp do Thường trực Hội đồng và Chủ tịch HĐHP thành phố Hà Nội
phân công cụ thể.
. Điều 3: Các vị thành viên HĐHPVN, Ban Thư ký, các Ban chuyên môn của Hội
đồng họ Phạm Việt nam, Hội đồng họ Phạm thành phố Hà Nội và các ông có tên trên
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định có giá trị hiệu lực kể từ ngày ký ban hành
T/M HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

TS Phạm Vũ Câu

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments