Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌQUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

HỌ PHẠM VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC Số 06 /QĐ-HPVN Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH V/v: Bổ nhiệm Phó trưởng Ban VH-XH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM – Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Toàn quốc Họ Phạm Việt Nam (HĐTQHPVN) đã được Đại hội VII thông qua ngày 02/8/2015. – Theo đề nghị của Ban Văn hóa – Xã hội (VH-XH) thuộc Hội đồng Toàn quốc Họ Phạm Việt Nam, đã được sự nhất trí của Thường trực HĐTQHPVN. – Xét phẩm chất, năng lực của ủy viên HĐTQHPVN và nhu cầu các hoạt động việc họ. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Bổ nhiệm ông Phạm Đức Kỳ, Ủy viên Ban Văn hóa – Xã hội thuộc Hội đồng Toàn quốc, Chủ nhiệm CLB Quần vợt Họ Phạm Việt Nam, nay nhận nhiệm vụ làm Phó Trưởng ban VH-XH thuộc HĐTQHPVN. Điều 2: Nhiệm vụ Phó trưởng ban VH-XH của ông Phạm Đức Kỳ do Ban VH-XH phân công. Điều 3: Ông Phạm Đức Kỳ và các thành viên HĐTQHPVN, các ủy viên Ban VH-XH trực thuộc HĐTQHPVN chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. Nơi nhận: – Như trên (để t/h); HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HPVN – Ban VH-XH (để t/h); CHỦ TỊCH – TT HĐTQHPVN (để B/c) – HĐHP các tỉnh, TP (để p/h thực hiện) – Lưu Văn phòng. TS. PHẠM VŨ CÂU

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments