Trang chủGIỚI THIỆUQUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN BAN CHỦ NHIỆM LÂM THỜI CÂU LẠC BỘ...

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN BAN CHỦ NHIỆM LÂM THỜI CÂU LẠC BỘ CON GÁI, CON DÂU HỌ PHẠM

Số 09   /QĐ- HĐTQ                                                   Hà Nội ngày 8  tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

CÔNG NHẬN BAN CHỦ NHIỆM LÂM THỜI

Câu lạc bộ con gái – con dâu họ Phạm

(Nhiệm kỳ 2017-2022)

 

  • Căn cứ tôn chỉ, mục đích, Qui chế tổ chức hoạt động của Hội đồng họ Phạm Việt Nam
  • Căn cứ chủ trương của Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt nam về việc xúc tiến thành lập các tổ chức thành viên trực thuộc Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt nam.
  • Căn cứ vào Tờ trình ngày 02 tháng 05 năm 2017 của Ban vận động thành lập Câu lạc bộ con gái – con dâu họ phạm (nhiệm kỳ 2017-2022) trực thuộc Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt nam.
  • Căn cứ quyết nghị của Thường trực Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt nam tại kỳ họp ngày 07/05/2017 tại Hà Nội.

HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Đồng ý về chủ trương cho thành lập Câu lạc bộ con gái – con dâu họ phạm (nhiệm kỳ 2017-2022) trực thuộc Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt nam. Câu lạc bộ con gái – con dâu họ phạm là tổ chức xã hội dòng họ, hoàn toàn tự nguyện của chị em phụ nữ họ Phạm Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật.

Điều 2: Công nhận Ban Chủ nhiệm lâm thời Câu lạc bộ con gái – con dâu họ Phạm gồm các bà, các chị có tên sau đây:

  1. Chủ nhiệm CLB : Bà Phạm Lệ Trường
  2. Các Phó chủ nhiệm CLB:

+ Bà Phạm Thị Lan

+ Bà Phạm Lưu Phi

  1. Các Ủy viên Ban Chủ nhiệm lâm thời:

+ Bà Phạm Thị Nhâm                            + Bà Phạm Tú Năm

+ Bà Phạm Thị Lợi                                + Bà Lê Thị Châu

+ Bà Phan Thị Mơ                                 + Bà Phạm Thị Ly

+ Bà Phạm Thị Si                                  + Chị Phạm Thị Lệ

Điều 3: Ban Chủ nhiệm lâm thời Câu lạc bộ con gái – con dâu họ Phạm có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

  • Kết nối các chị em là con gái, con dâu họ Phạm đang sinh sống làm việc ở trong nước và ở nước ngoài; tuyên truyền về Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam và của Câu lạc bộ con gái – con dâu họ Phạm.
  • Xây dựng Qui chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ con gái – con dâu họ Phạm .
  • Sớm tổ chức Đại hội lần thứ nhất Câu lạc bộ con gái – con dâu họ Phạm để thông qua Qui chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ, xác định phương hướng nội dung hoạt động và bầu Ban Chủ nhiệm (chính thức) Câu lạc bộ con gái – con dâu họ Phạm (nhiệm kỳ 2017-2022).

 

Điều 4: Ban Chủ nhiệm lâm thời Câu lạc bộ con gái – con dâu họ Phạm, Ban Thư ký và các Ban chuyên môn của  Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

T/M HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

Đã ký

TS.Phạm Vũ Câu

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments