Trang chủGIỚI THIỆUQUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN HĐHP TỈNH KHÁNH HÒA

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN HĐHP TỈNH KHÁNH HÒA

số 03/QĐ- HĐTQ                                                         

 Hà Nội ngày 15 tháng 1 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

CÔNG NHẬN CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM

TỈNH KHÁNH HÒA

– Căn cứ tôn chỉ, mục đích, Qui chế tổ chức hoạt động của Hội đồng họ Phạm Việt nam

– Căn cứ Báo cáo ngày 13-1-2018 của Hội đồng họ Phạm tỉnh Khánh Hòa về Kết quả Đại hội dại biểu Hội đồng họ Phạm tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ I (2018 -2023).

HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận Danh sách Ban chấp hành Hội đồng họ Phạm tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ I (2018-2023) gồm có 19 vị, đã được Đại hội đại biểu Hội đồng họ Phạm tỉnh Khánh Hòa thông qua ngày 6/1/2018.Trong đó:

1-  Ông Phạm Văn Chi, Chủ tịch HĐHP tỉnh Khánh Hòa.

2-  Ông Phạm Minh Chánh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐHP tỉnh Khánh Hòa.

3- Ông Phạm Văn Quyết, Phó Chủ tịch HĐHP tỉnh Khánh Hòa.

4- Ông Phạm Duy Khiêm, Phó Chủ tịch HĐHP tỉnh Khánh Hòa.

5-  Ông Phạm Long Hoàng , Tổng thư ký HĐHP tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2:  Bổ sung ông Phạm Văn Chi, Chủ tịch HĐHP tỉnh Khánh Hòa, nay là Ủy viên Hội đồng toàn quốc Họ Phạm Việt Nam.

Điều 3: Hội đồng họ Phạm tỉnh Khánh Hòa, Ban Thư ký và các Ban chuyên môn của  Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T/M HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC

CHỦ TỊCH

 Đã ký                                                                                           

TS.Phạm Vũ Câu

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments