QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY CHẾ CLB TUỔI TRẺ HỌ PHẠM VN

0
1076

 

TDe 

         Số 02/QĐPD                                            Ngày 24/6/2015

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

Phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động

cùa Câu lạc bộ Tuổi trẻ Họ Phạm Việt nam

 

      – Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Họ Phạm Việt Nam

    – Căn cứ kết quả Đại hội Tuổi trẻ Họ Phạm Việt Nam ngày 21/6/2015

 

Hội đồng Toàn quốc Họ Phạm Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1: Phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ Tuổi trẻ Họ Phạm Việt Nam đã được Đại hội Tuổi trẻ Họ Phạm Việt Nam thông qua ngày 21/6/2015 (có toàn văn Quy chế kèm theo). Công nhận Ban Chủ nhiệm CLB Khóa 1 (2015-2020) do Đại hội cử ra (có Danh sách kèm theo).

          Điều 2: Quy chế này và Danh sách Ban Chủ nhiệm CLB được công bố trên bản tin nội tôc, Trang tin điện tử của Hội đồng Toàn quốc Họ Phạm VN và các phương tiện thông tin khác để phổ biến rộng rãi.

          Điều 3: Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tuổi trẻ Họ Phạm Việt Nam và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành kể từ ngày ký.

 

TM Hội đồng Toàn quốc Họ Phạm VN

Chủ tịch HĐ

PGS. TS.  PHẠM ĐẠO

(đã ký)

*****

 QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CỦA CÂU LẠC BỘ TUỔI TRẺ HỌ PHẠM VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02  ngày 24/6/2015 của HĐTQVN)

 

 

Chương 1

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Điều 1: Tổng quan

– CLB Tuổi Trẻ họ Phạm Việt Nam (viết tắt là CLB TTr HPVN) là tổ chức xã hội tự nguyện của các bạn trẻ (từ 16 đến 49 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ) mang họ Phạm (kể cả dâu rể, nội ngoại) và các bạn trẻ khác tán thành Quy chế này và muốn tham gia CLB Tuổi Trẻ họ Phạm Việt Nam.

– CLB Tuổi Trẻ họ Phạm Việt Nam là một tổ chức thành viên trực thuộc Hội đồng Toàn quốc (viết tắt là HĐTQ) Họ Phạm Việt Nam, có quy chế hoạt động riêng phù hợp với Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng và đặc điểm của giới trẻ.

– Các hoạt động của CLB Tuổi Trẻ họ Phạm Việt Nam nằm trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước Việt Nam, phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống tốt đẹp của Dân tộc.

Điều 2: Tôn chỉ – Mục đích:

– Kết nối quy tụ các bạn trẻ họ Phạm đang sinh sống, học tập và làm việc trên mọi miền đất nước và cả nước ngoài, gặp gỡ, giao lưu, làm quen và tham gia vào các hoạt động của CLB.

– Xây dựng, giữ vững và phát huy tình đoàn kết thương yêu, quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong học tập, trong công việc và cuộc sống trong tình anh em đồng tộc.

– Tham gia các hoạt động việc họ của Hội đồng Họ Phạm VN, tìm hiểu về cội nguồn, dòng tộc. Giữ gìn và phát huy truyền thống, thuần phong mỹ tục của dân tộc, gìn giữ và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của những con người họ Phạm trong lịch sử cho thế hệ trẻ họ Phạm hôm nay, sống tốt và có ích cho gia đình, họ tộc và cho xã hội.

 

Chương 2

 TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CLB

Điều 3:  Ban Chủ nhiệm

Ban chủ nhiệm (BCN) do Đại hội CLB cử ra và được Thường trực HĐTQ họ Phạm VN công nhận với nhiệm kỳ 5 năm, gồm có:

–  Chủ nhiệm: phụ trách chung, chịu trách nhiệm chính về các hoạt động của CLB trước HĐTQHPVN và trước pháp luật.

– Một số Phó Chủ nhiệm phụ trách từng mặt giúp việc cho Chủ nhiệm và thay mặt Chủ nhiệm khi được ủy quyền, trong đó có 1 Phó Chủ nhiệm Thường trực kiêm Tổng Thư ký.

– Một số ủy viên BCN là trưởng các Ban chuyên trách trong CLB.

 Ban Chủ nhiệm họp mỗi quý 1 lần.

 CLB cử 1 đại diện làm ủy viên Thường trực của Hội đồng Toàn quốc họ Phạm Việt Nam và có một số hội viên tham gia trong các Ban chuyên trách của HĐTQ họ Phạm VN. Ban Chủ nhiệm CLB giữ liên hệ và tiếp thu các hướng dẫn của Thường trực HĐTQ họ Phạm VN, trực tiếp là Ủy viên Thường trực HĐTQ phụ trách công tác tuổi trẻ.

Nhiệm vụ của Ban chủ nhiệm CLB TTr HPVN

– Định ra kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng năm và từng hoạt động cụ thể trong các dịp đặc biệt.

– Tổ chức, điều hành việc thực hiện các hoạt động theo chương trình, kế hoạch đã vạch ra và theo quy chế hoạt động của CLB TTr HPVN.

– Chuẩn bị nội dung và tổ chức đại hội CLB TTr HPVN 5 năm một lần và các kỳ họp hội viên CLB hàng năm.

Trong các kỳ họp hàng năm của CLB, có thể có điều chỉnh một số thành viên Ban Chủ nhiệm, để những người không có điều kiện tham gia nghỉ và bổ sung thêm một số người mới. Số lượng thành viên Ban Chủ nhiệm CLB có thể thay đổi tùy tình hình thực tế.

– Quản lý quỹ CLB TTr HPVN và quy định về việc thu chi quỹ, báo cáo tình hình tài chính trước cuộc họp hội viên.

Điều 4: Các Ban chuyên trách

Trong CLB có các Ban chuyên trách từng lĩnh vực: Mỗi Ban do 1 ủy viên Ban Chủ nhiệm làm trưởng ban, một số phó ban và một số hội viên CLB làm ủy viên. Chức năng, nhiệm vụ các ban như sau:

1. Ban Văn hóa – xã hội

– Nắm bắt tình hình học tập, việc làm, hoàn cảnh… của các Hội viên trong CLB để tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ lẫn nhau.

– Tổ chức  các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, sinh nhật, vui chơi giải trí, dã ngoại, tham quan các di tích lịch sử văn hóa, các đền thờ những người họ Phạm nổi tiếng kết hợp tìm hiểu truyền thống dòng họ, xây dựng tình đoàn kết giữa các hội viên.

– Tổ chức cho Hội viên tham gia, phục vụ trong các buổi họp mặt, lễ hội … của CLB, của Hội đồng và trong những dịp khác (biểu diễn văn nghệ, tiếp tân…).

2. Ban Thông tin

– Lập Trang tin điện tử của CLB, viết bài, đưa thông tin hoạt động của câu lạc bộ, các gương sáng tuổi trẻ họ Phạm cả nước để mọi người cùng tự hào, học tập, tập hợp tin bài gửi cho Ban biên tập Bản tin nội tộc và Ban biên tập website: hophamvietnam.org

– Thu thập, tìm hiểu tài liệu về các danh nhân họ Phạm, các di tích lịch sử văn hóa, các đền thờ các danh nhân để giới thiệu với mọi người trên Trang tin điện tử của CLB và trong các buổi du lịch dã ngoại.

3. Ban Khuyến học – Hướng nghiệp

• Đối với các bạn học sinh, sinh viên:

– Tư vấn chọn trường, chọn ngành học phù hợp.

– Tư vấn du học (phối hợp với các thành viên của CLB ở hải ngoại)

– Tổ chức các hoạt động thiết thực như: tiếp sức mùa thi, tư vấn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các bạn học tập tốt, chỗ ở tốt, có môi trường thực tập và học hỏi kinh nghiệm.

– Tập hợp các bạn trẻ có kiến thức, kinh nghiệm sư phạm và kinh nghiệm nghề nghiệp… làm gia sư giúp đỡ các cháu trong dòng họ có hoàn cảnh khó khăn.

– Trao đổi kinh nghiệm, tài liệu học tập.

– Tìm kiếm, giới thiệu công việc làm thêm.

• Đối với các bạn đã đi làm:

– Trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, giới thiệu và hỗ trợ tìm kiếm việc làm;

– Tìm kiếm các nhu cầu việc làm từ quý bà con, doanh nhân họ Phạm và các nguồn khác để giới thiệu việc làm cho Hội viên

– Trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp;

– Tổ chức gặp gỡ giao lưu với những người con họ Phạm thành đạt.

4. Ban Tài chính:

– Tìm nguồn tài trợ, tìm nguồn thu cho quỹ hoạt động của CLB.

– Quản lý quỹ của CLB một cách công khai minh bạch, thu, chi quỹ đúng mục đích theo quy chế hoạt động của CLB.

5. Ban Ngoại ngữ

– Là nơi các bạn trong CLB trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm và phương pháp học Ngoại ngữ, giúp các bạn trong CLB thực hành kỹ năng giao tiếp bằng Ngoại ngữ

Trong quá trình hoạt động, tùy điều kiện thực tế, các Ban Chuyên trách này có thể có điều chỉnh (thêm, bớt, sáp nhập, quy định lại chức năng nhiệm vụ…) cho phù hợp.

 

Chương 3

 QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM HỘI VIÊN

Điều 5: Quyền của mỗi Hội viên:

– Được tham gia tất cả các chương trình hoạt động, các lễ hội của CLB TTr HPVN, của các Ban chuyên trách.

– Được tham gia ý kiến bàn bạc thống nhất các vấn đề liên quan đến hoạt động của CLB, nhân sự Ban chủ nhiệm và các Ban chuyên trách của CLB TTr HPVN.

– Được CLB hỗ trợ, tạo điều kiện phát huy khả năng hoạt động, khi có khó khăn được CLB quan tâm, thăm hỏi, giúp đỡ. Hình thức và mức giúp đỡ do Ban Chủ nhiệm đề ra tùy từng thời kỳ và được tập thể nhất trí.

– Được khen thưởng khi hoạt động tốt; có nhiều đóng góp cho phong trào, được mọi người thừa nhận. Hình thức khen thưởng do Ban Chủ nhiệm quy định.

– Và các quyền lợi khác theo quy chế hoạt động của CLB TTr HPVN và quyết định của Hội đồng họ Phạm Việt Nam.

– Khi có nguyện vọng ra khỏi CLB thì báo cáo với Ban Chủ nhiệm thôi không tham gia CLB.

Điều 6: Trách nhiệm của mỗi Hội viên:

– Tích cực tham gia các hoạt động của CLB TTr HPVN; của các Ban chuyên trách

– Tuyên truyền phát triển Hội viên, kết nối quy tụ các bạn trẻ họ Phạm tham gia CLB.

– Đóng phí hoạt động. Mức và hình thức đóng phí do Ban Chủ nhiệm đề ra cho các đối tượng và trong từng năm, được tập thể nhất trí

– Tuân thủ quy chế hoạt động của CLB TTr HPVN.  Các tổ chức và cá nhân không tuân thủ Quy chế của CLB, không thực hiện nhiệm vụ được giao, gây ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của CLB thì tùy theo mức độ sẽ bị phê bình, khiển trách, xóa tên khỏi danh sách Hội viên CLB và phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật (nếu có).

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban Chủ nhiệm, các Ban chuyên trách của CLB TTr HPVN và yêu cầu của Hội đồng Toàn quốc họ Phạm Việt Nam.

 

Chương 4

QUỸ CỦA CLB

Điều 7: Nguồn thu

– Thu phí từ các Hội viên.

– Tiền ủng hộ giúp đỡ của các thành viên và các tổ chức cá nhân hảo tâm.

– Nguồn thu từ các hoạt động sinh lợi của CLB TTr.

Điều 8: Sử dụng quỹ:

– Quỹ được sử dụng cho các hoạt động thường xuyên của chung CLB như tổ chức sự kiện, khen thưởng, thăm hỏi, giúp đỡ Hội viên v.v… trên tinh thần tiết kiệm, do Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm duyệt quyết toán, ban Tài chính thực hiện, theo dõi, ghi chép sổ sách. Các khoản chi lớn phải xin ý kiến của Ban Chủ nhiệm CLB và Thường trực Hội đồng Toàn quốc họ Phạm Việt Nam.

– Các chi phí trong từng buổi du lịch dã ngoại (tiền tầu xe, tiền ăn…) do các thành viên tham gia buổi đó cùng nhau đóng góp, không lấy trong quỹ của CLB

 

 

Chương 5

 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 Điều 9: Hiệu lực của bản Quy chế:

– Bản Quy chế này gồm 5 chương, 10 điều, đã được được thông qua tại Đại hội Thành lập CLB TTr HPVN ngày  21/ 6 /2015 tại Hà Nội.

– Những quy định ghi trong Bản Quy chế này có giá trị thi hành từ ngày được Chủ tịch Hội đồng Toàn quốc ký Quyết định phê duyệt và được công bố trên Bản tin nội tộc “Thông tin họ Phạm Việt Nam” và trên Trang tin điện tử của dòng họ “www.hophamvietnam.org, trên Trang tin của CLB.

Điều 10: Sửa đổi, bổ sung Quy chế:

Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu thấy có điều gì cần sửa đổi, bổ sung thì Ban Chủ nhiệm CLB TTr họ Phạm Việt Nam có trách nhiệm nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung và phải được sự phê duyệt của Hội đồng Toàn quốc họ Phạm Việt Nam, sau đó phải kịp thời thông báo trên Bản tin nội tộc, Trang tin điện tử của HĐTQ Họ Phạm Việt Nam và Trang tin của CLB cho các Hội viên của CLB TTr HPVN biết và thực hiện./.

*****

 

 

DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ

KHÓA I (2015-2020)

 

      A-Bộ phận thường trực

1- Phạm Thành Công – Chủ nhiệm

2- Phạm Ngọc Anh     – Phó Chủ nhiệm

3- Phạm Văn Luân     – Phó Chủ nhiệm

4- Phạm Văn Hưng     – Phó Chủ nhiệm

5- Phạm Văn Toàn     – Phó Chủ nhiệm

 

     B-Trưởng các ban chuyên trách

1- Phạm Thị Thu Hòa        – Ủy viên BCN

2- Phạm Vũ Hiệp                 – Ủy viên BCN

3- Phạm Duy Mạnh             – Ủy viên BCN

4- Phạm Thị Hồng Nhung – Ủy viên BCN

5- Phạm Minh Quyết          – Ủy viên BCN

6- Phạm Bá Đức                  – Ủy viên BCN

*****