Trang chủGIỚI THIỆUQUYẾT ĐỊNH SỐ 28 CỦA HĐTQ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 28 CỦA HĐTQ

Số28/QĐ- HĐTQ                                Hà Nội ngày 20 tháng 1 năm 2019       

                                                                      QUYẾT ĐỊNH

                                CỦA HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

      v/v Công nhận các thành viên Hội đồng họ Phạm tỉnh Binh Định.

– Căn cứ tôn chỉ, mục đích, Qui chế tổ chức hoạt động của Hội đồng họ Phạm Việt nam

– Căn cứ vào kết quả Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ (2018 -2023) của Hội đồng họ Phạm tỉnh Bình Định và Báo cáo ngày 20-9-2018 về kết quả Đại hội của Hội đồng họ Phạm tỉnh Bình Định gửi Thường trực HĐTQ.HPVN.

HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

                                                          QUYẾT ĐỊNH

    Điều 1: Công nhận Danh sách Ban chấp hành Hội đồng họ Phạm tỉnh Bình Định, đã được Đại hội Hội đồng họ Phạm tỉnh Bình Định lần thứ III, nhiệm kỳ (2018 -2023) thông qua ngày 9/9/2018, gồm có 30 thành viên. Cụ thể như sau :

1-  Ông PhạmVăn Thanh, Ủy viên Hội đồng toàn quốc, Chủ tịch HĐHP tỉnh Bình Định .

2-  Ông Phạm Đình Đôn, Ủy viên Hội đồng toàn quốc, Ủy viên Ban tộc phả và kết nối dòng họ HĐTQ, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký  HĐHP tỉnh Bình Định.

3- Phạm Bá, Phó Chủ tịch HĐHP tỉnh Bình Định.

4- Ông Phạm Đình Sinh, Phó Chủ tịch HĐHP tỉnh Bình Định.

5-  Ông Phạm Quang Cang, Phó Chủ tịch HĐHP tỉnh Bình Định.

6-  Ông Phạm Mai, Phó Chủ tịch HĐHP tỉnh Bình Định.

7- Ông Phạm Đình Phong, Phó Chủ tịch HĐHP tỉnh Bình Định.

8- Ông Phạm Đình Thu, Phó Chủ tịch HĐHP tỉnh Bình Định.

9- Ông Phạm Hồng Văn, Phó Chủ tịch HĐHP tỉnh, Chủ tịch HĐHP huyện Tuy Phước.

10- Ông Phạm Văn Yến, Phó Chủ tịch HĐHP tỉnh, Chủ tịch HĐHP huyện Phù Mỹ.

11- Ông Phạm Văn Cương, Phó Chủ tịch HĐHP tỉnh, Chủ tịch HĐHP huyện Tây Sơn.

12- Bà Phạm Thị Xuân Cúc, Phó Chủ tịch HĐHP tỉnh, Chủ nhiệm lâm thời CLB con Gái

– con Dâu họ phạm tỉnh Bình Định.

13- Ông Phạm Hữu Lộc, UVTT. HĐHP tỉnh Bình Định.

14- Ông Phạm Vĩnh Thái, UVTT. HĐHP tỉnh Bình Định.

15- Ông Phạm Văn Nam, UVTT. HĐHP tỉnh Bình Định.

16- Ông Phạm Thành Trai, UV.HĐHP tỉnh, Phó Chủ tịch HĐHP TP Qui Nhơn.

17-  Ông Phạm Ngọc Trinh, UV.HĐHP tỉnh Bình Định.

18-  Ông Phạm Trương, UV.HĐHP tỉnh Bình Định.

19- Ông Phạm Văn Nam, UV.HĐHP tỉnh Bình Định.

20- Bà Nguyễn Thị Lũy, UV.HĐHP tỉnh Bình Định.

21- Bà Phạm Thị Hồng Vân, UV.HĐHP tỉnh Bình Định.

22- Ông Phạm Đạo, UV.HĐHP tỉnh, Chủ tịch HĐHP huyện An Lão.

23- Ông Phạm Hồng Thư, UV.HĐHP tỉnh, Chủ tịch HĐHP huyện Hoài Nhơn.

24- Ông Phạm Hồng Sơn, UV.HĐHP tỉnh, Chủ tịch HĐHP huyện Phù Cát.

25- Ông Pham Mùi, UV.HĐHP tỉnh Bình Định.

26- Ông Pham Minh Tấn, UV.HĐHP tỉnh, Phó Chủ tịch lâm thời HĐHP huyện Hoài Ân.

27- Ông Pham Xuân Liên, UV.HĐHP tỉnh, Chủ tịch lâm thời HĐHP thị xã An Nhơn.

28- Ông Pham Chí Công, UV.HĐHP tỉnh, Chủ tịch lâm thời HĐHP huyện Vĩnh Thanh.

29- Ông Pham Xuân Thành, UV.HĐHP tỉnh, Chủ tịch lâm thời HĐHP huyện Vân Canh.

30-  Ông  Phạm Thanh Thủy, UV.HĐHP tỉnh, Phó Chủ tịch  HĐHP huyện Phù Mỹ.

    Điều 2: Hội đồng họ Phạm tỉnh Bình Định, Ban Thư ký và các Ban chuyên môn của  Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                                

                                                           T/M HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC

                                                                           CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Vũ Câu

 

 

                                                                                                      

                                                                                                    

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments