Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌTHÔNG BÁO CỦA BAN VĂN HÓA- XÃ HỘI THUỘC HỘI ĐỒNG TOÀN...

THÔNG BÁO CỦA BAN VĂN HÓA- XÃ HỘI THUỘC HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC PHẠM VIỆT NAM
BAN VĂN HÓA- XÃ HỘI
Số 09 /QĐ-HPVN Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2016
THÔNG BÁO
CỦA BAN VĂN HÓA- XÃ HỘI
THUỘC HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM
v/v: phân công nhiệm vụ
Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Văn hóa – Xã hội (VH-XH) được qui
định tại Điều 8-mục 5 trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Toàn
quốc Họ Phạm Việt Nam (HĐTQHPVN), đã được Đại hội VII thông qua ngày
02/8/2015 và thực hiện Quyết định ngày 10/6/2016 của Thường trực HĐTQHPVN
về việc bổ nhiệm bổ xung một số Phó Trưởng Ban VH-XH; Ban VH-XH đã bàn
thống nhất việc phân công nhiệm vụ của Trưởng ban, các Phó trưởng Ban và các
ủy viên Ban VH-XH, cụ thể như sau:
1. Ông Phạm Huỳnh Công thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐTQ do Thường
trực HĐTQ phân công; đồng thời kiêm Trưởng Ban VH-XH, phụ trách
chung, chỉ đạo tất cả các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của Ban VHXH
thuộc HĐTQHPVN.
2. Ông Phạm Thanh Bình, Phó trưởng Ban thường trực Ban VH-XH, thay mặt
Trưởng ban khi được ủy quyền; phụ trách chỉ đạo và tổ chức thực hiện các
hoạt động trên khu vực các tỉnh/thành thuộc khu vực miền Bắc, theo chức
năng nhiệm vụ của Ban VH-XH thuộc HĐTQHPVN. Đồng thời thực hiện
nhiệm vụ Phó Tổng thư ký Hội đồng doanh nhân HPVN (HĐDN HPVN), do
HĐDN HPVN phân công.
3. Ông Phạm Đức Kỳ, Phó trưởng Ban Ban VH-XH, phụ trách chỉ đạo và tổ
chức thực hiện các hoạt động trên khu vực các tỉnh/thành thuộc khu vực
miền Nam, theo chức năng nhiệm vụ của Ban VH-XH thuộc HĐTQHPVN;
thực hiện chức năng nhiệm vụ của Chủ nhiệm Câu lạc bộ Quần vợt HPVN;
Đồng thời thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐHP thành phố Hồ Chí Minh
do HĐHP thành phố Hồ Chí Minh phân công.
4. Ông Phạm Đức Nam, Phó trưởng Ban Ban VH-XH, phụ trách chỉ đạo và tổ
chức thực hiện các hoạt động trên khu vực các tỉnh/thành thuộc khu vực
miền Trung và Tây nguyên, theo chức năng nhiệm vụ của Ban VH-XH thuộc
HĐTQHPVN; Đồng thời thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐHP Quảng
Nam – Đà Nẵng, do HĐHP QN-ĐN phân công.
5. Các ủy viên Ban VH-XH được Trưởng ban phân công thực hiện các công
việc cụ thể theo từng thời gian và theo nhiệm vụ của Ban VH-XH thuộc
HĐTQHPVN.
Ban VH-XH thông báo nội dung phân công nhiệm vụ như trên và xin được thay
báo cáo với Thường trực HĐTQHPVN; đồng thời xin kính báo với Hội đồng họ
Phạm các tỉnh/thành phố trong cả nước để biết, hỗ trợ và phối hợp thực hiện các
hoạt động việc họ tại các địa phương, theo qui định tại Quy chế tổ chức và hoạt
động của Hội đồng Toàn quốc Họ Phạm Việt Nam.
Nơi nhận:
– Ban VH-XH (để t/h))
– TT.HĐTQ (để báo cáo)
– HĐHP các tỉnh, TP (để p/h thực
hiện)
T/M BAN VĂN HÓA- XÃ HỘI
Trưởng Ban
(Đã ký)
Phạm Huỳnh Công

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments