Trang chủCHUYÊN MỤC KHÁC  THÔNG BÁO   CỦA CHỦ TỊCH HỌI ĐỒNG TOÀN QUỐC HPVN   V/v phân...

  THÔNG BÁO   CỦA CHỦ TỊCH HỌI ĐỒNG TOÀN QUỐC HPVN   V/v phân công nhiệm vụ các Phó Chủ tịch Hội đồng toàn quốc HPVN

                                                                  

    – Căn cứ vào Chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn của các viên trong Bộ phận Thường trực Hội đồng toàn quốc HPVN được qui định tại Chương 3- Điều 7 trong Qui chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng họ Phạm Việt Nam.

– Căn cứ vào điều kiện (sức khỏe và thời gian) có thể giành cho hoạt động việc họ của các thành viên trong Bộ phận Thường trực Hội đồng toàn quốc HPVN.

– Để triển khai thực hiện các nội dung hoạt động việc họ đã được Hội nghị Hội đồng toàn quốc HPVN năm 2018 thông qua ngày 05/1/2019 tại Thành phố Cần Thơ và thực hiện phương hướng nhiệm vụ hoạt động việc họ đến năm 2020 đã được Hội đồng họ Phạm Việt Nam thông qua tại Đại hội nhiệm kỳ VII ngày 2/8/2015 tại Hà Nội.

Chủ tịch Hội đồng toàn quốc HPVN phân công nhiệm vụ cho các vị Phó Chủ tịch Hội đồng toàn quốc mới được bầu bổ sung và điều chỉnh nhiệm vụ phân công của một số  vị Phó Chủ tịch Hội đồng toàn quốc cho phù hợp với yêu cầu và điều kiện hoạt động ( sức khỏe và thời gian có thể giành cho việc họ). Cụ thể như sau:

1.Ông Phạm Vũ Câu, Chủ tịch Hội đồng Toàn quốc họ Phạm Việt Nam phụ trách chung và công tác tổ chức-nhân sự, có trách nhiệm điều hành Bộ phận Thường trực của Hội đồng bảo đảm sự hoạt động của Hội đồng theo đúng Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng họ Phạm Việt Nam, tuân thủ Pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

  1. Ông Phạm Quang Hoàn, Phó Chủ tịch thường trực HĐTQ giúp Chủ tịch và thay mặt Chủ tịch điều hành công việc của Hội đồng khi Chủ tịch vắng mặt; đồng thời phụ trách hoạt động kết nối phát triển Hội đồng các cấp của Hội đồng họ Phạm Việt Nam.
  2. Ông Phạm Thiện Căn, Phó Chủ tịch HĐTQ phụ trách công tác tài chính của Hội đồng; trực tiếp là Chủ tịch HĐDN HPVN; Đại diện Thường trực Văn phòng Hội đồng tại 331 Đường Trường Chinh, Hà Nội.
  3. Ông Phạm Huỳnh Công, Phó Chủ tịch HĐTQ phụ trách các hoạt động thuộc lĩnh vực Văn hóa – Xã hôi của Hội đồng; phụ trách các hoạt động của tuổi trẻ Họ Phạm Việt Nam.
  4. Ông Phạm Quang Nhuệ, Phó Chủ tịch HĐTQ phụ trách các hoạt động thuộc lĩnh vực Thông tin tư liệu của Hội đồng; Phụ trách việc biên tập Bản tin nội tộc và Trang tin điện tử hophamvietnam.org.
  5. Bà Phạm Lệ Trường, Phó Chủ tịch HĐTQ phụ trách các hoạt động của con Gái, con Dâu họ Phạm, trực tiếp là Chủ nhiệm Câu lạc bộ con Gái- con Dâu họ Phạm Việt Nam; kiêm Trưởng Ban Lễ tân của HĐTQ HPVN.
  6. Ông Phạm Đắc Đạt, Phó Chủ tịch HĐTQ phụ trách công tác kiểm tra; phụ trách các hoạt động của Liên CLB võ học họ Phạm VN; trực tiếp là Phó Chủ tịch thường trực HĐ DNHPVN, cùng ông Phạm Thiện căn phối hợp chỉ đạo chủ trương xây dựng tổ chức Tổng công ty, Công ty Cổ phần họ Phạm Việt Nam.
  7. Ông Phạm Hữu Hỗ, Phó Chủ tịch HĐTQ kiêm Tổng thư ký: Tổng hợp tình hình hoạt động của HĐHP các cấp; dự thảo kế hoạch công tác của Hội đồng trong từng giai đoạn; dự thảo các thông báo của Thường trực sau mỗi kỳ họp, thường xuyên nắm tình hình hoạt động của Hội đồng, làm báo cáo theo định kỳ.
  8. Ông Phạm Đình Khối, Phó Chủ tịch HĐTQ phụ trách các hoạt động việc họ các tỉnh/thành thuộc khu vực miền Trung.

10 .Ông Phạm Minh Thông, Phó Chủ tịch HĐTQ phụ trách các hoạt động việc họ các tỉnh/thành thuộc khu vực Tây Nguyên.

11 .Ông Phạm Thanh Phong, Phó Chủ tịch HĐTQ phụ trách các hoạt động việc họ các tỉnh/thành thuộc khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Các vị Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch phụ trách một số mặt hoạt động của Hội đồng theo sự phân công của Chủ tịch như trên. Các Phó Chủ tịch chủ động trong công việc được giao, thường xuyên báo cáo kết quả công việc với Chủ tịch.

Các vị Ủy viên thường trực HĐTQ.HPVN là Trưởng Ban chuyên trách của HĐTQ, nắm vững nội dung và thực hiện những nhiệm vụ mà Ban mình đảm nhiệm, được ghi trong Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng họ Phạm Việt Nam.

Các vị Ủy viên thường trực HĐTQ. HPVN là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng họ Phạm tỉnh/thành có nhiệm vụ hoàn thành chức trách được Hội đồng họ Phạm tỉnh/thành mình phân công, còn có nhiệm vụ cùng với Phó Chủ tịch HĐTQ phụ trách các hoạt động việc họ tại khu vực, vùng miền, quan tâm đến việc kết nối phát triển các Hội đồng họ Phạm địa phương khác trong khu vực, vùng miền đó.

Ngoài ra Các vị Ủy viên thường trực HĐTQ.HPVN còn phải thực hiện những công việc cụ thể trong từng thời gian do Chủ tịch Hội đồng toàn quốc giao.

    Thực hiện việc phân công như trên kể từ ngày ký Thông báo này.

 

                                                                  Hà Nội ngày 16 tháng 4 năm 2019

                                                                    T/M HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC

                                                                                 CHỦ TỊCH

Đã ký

TS Phạm Vũ Câu

 

 

 

  

                                                                                                                  

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments