Trang chủCHUYÊN MỤC KHÁCTHÔNG BÁO CỦA HĐHPVN

THÔNG BÁO CỦA HĐHPVN

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v xây dựng hệ thống

Tư liệu các cấp HĐHPVN                                  Hà Nội, ngày 9 tháng 11  năm 2022

Kính gửi: Hội đồng họ Phạm các tỉnh, thành phố

Qua 26 năm hình thành và phát triển (1996 – 2022) Hội đồng họ Phạm Việt Nam  (HĐHPVN) đã từng bước được tổ chức và hoạt động hiệu quả theo 5 cấp (HĐHPVN (toàn quốc), HĐHP cấp tỉnh/thành, HĐHP cấp quận/huyện, HĐHP cấp xã/phường và Hội đồng gia tộc). Trong quá trình kết nối phát triển tổ chức Hội đồng và dòng họ, chúng ta đã tập hợp được khá nhiều tư liệu về dòng họ ( từ các Tộc phả, Thần phả, thần tích,…); nhu cầu tìm về cội nguồn là rất lớn; nhu cầu lưu giữ, bổ sung hoàn thiện hoặc xây dựng mới, tập hợp và hệ thống hóa qui củ, nề nếp hơn nữa,…các bộ Tộc phả ở các cấp Hội đồng đang là nhu cầu cấp thiết.

Căn cứ vào chương trình kế hoạch hoạt động của “Ban nghiên cứu tộc phả và phát triển dòng họ – Ban Tộc phả, Thường trực HĐHPVN có chủ trương và đề nghị các Hội đồng họ Phạm cấp tỉnh/thành phố tổ chức thực hiện các việc sau đây:

  1. Năm 2022, chỉ đạo, đôn đốc tất cả các Hội đồng gia tộc hoàn chỉnh tộc phả của gia tộc mình gửi về Hội đồng họ Phạm xã/phường.
  2. Năm 2023, HĐHPcấp xã/phường, tổ chức thu thập đầy đủ tộc phả và tư liệu khác của các Hội đồng Gia tộc thuộc xã/phường mình, hệ thống hóa và cho viết về HĐHP cấp xã/phường (dưới dạng tộc phả).
  3. Từ năm 2024, HĐHP cấp quận/huyện, cấp tỉnh/thành chỉ đạo và tổ chức hệ thống hóa và cho viết về họ Phạm cấp quận/huyện, cấp tỉnh/thành (dạng tộc phả).
  4. Ban tộc phả HĐHP Việt Nam có nhiệm vụ gửi đề cương, hướng dẫn viết Tộc phả về HĐHP các cấp. Ban tộc phả làm đầu mối thông tin liên lạc trên các trang mạng riêng nội bộ, để tư vấn hỗ trợ kịp thời nhu cầu của các cấp HĐHP trong cả nước.
  5. Về nguyên tắc hoạt động, cấp nào tự đảm bảo cho cấp đó cả về chỉ đạo chuyên môn, tổ chức nhân sự và tài chính để thực hiện. Qũi hoạt động của HĐHPVN sẽ đảm bảo chi cho kế hoạch của Ban Tộc phả – HĐHPVN để Ban thực hiện chủ trương nhiệm vụ theo lộ trình như trên. Nếu có yêu cầu, nhu cầu gì, xin liên lạc với Trưởng Ban tộc phả:

Ông Phạm Thanh Hùng, điện thoại 0988522738. Email [email protected]

Trân trọng !                                           T/M HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM

Chủ tịch

Đã ký

TS Phạm Vũ Câu

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments