Trang chủGIỚI THIỆUThông báo nội dung kỳ họp Thường trực HĐTQ HPVN

Thông báo nội dung kỳ họp Thường trực HĐTQ HPVN

HỌ PHẠM VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC
Thông báo nội dung kỳ họp Thường trực HĐTQ HPVN
Ngày 27/12/2015 Thường trực Hội đồng toàn quốc Họ Phạm Việt nam (HĐTQHPVN) đã họp phiên thường kỳ cuối năm tại Hà Nội, dưới sự chủ tọa của Ông Phạm Vũ Câu, Chủ tịch HĐTQ, cùng các vị Ủy viên Thường trực có mặt đã nghe thông báo ý kiến của các vị Ủy viên Thường trực vắng mặt (có lý do và đã trực tiếp có ý kiến qua điện thoại hoặc gửi ý kiến tham gia nội dung cuộc họp này). Thường trực HĐTQ đã thảo luận và nhất trí với các nội dung cụ thể như sau:
1. Thường trực HĐTQ đã thảo luận nội dung “Đánh giá kết quả hoạt động việc họ trong năm 2015 và phương hướng hoạt động việc họ năm 2016” của Hội đồng toàn quốc Họ Phạm Việt nam ( Có báo cáo riêng gửi các vị ủy viên thường trực và ủy viên Hội đồng họ Phạm Việt nam).
2. Nhất trí không triệu tập Hội nghị HĐTQHPVN cuối năm 2015, vì các lí do: Đại hội nhiệm kỳ VII- HĐHPVN mới diễn ra vào tháng 8/2015, đã đánh giá tình hình hoạt động việc họ 5 năm (2011-2015) và thông qua phương hướng nhiệm vụ cho 5 năm tới (2015-2020); HĐTQ HPVN dành thời gian cho việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện các hoạt động việc họ trong năm 2016, trong đó có việc trọng tâm là Tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Liên lạc HPVN- nay là Hội đồng họ Phạm Việt nam.
3. Thường trực HĐTQ sẽ tổ chức họp trong quí I- năm 2016 để bàn chuyên đề chuẩn bị cho tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Liên lạc HPVN- nay là Hội đồng họ Phạm Việt nam; giao cho Ban Văn hóa -xã hội là đầu mối dự thảo nội dung và kế hoạch thực hiện, Ban tài chính dự toán chi phí; Ban Thông tin – Tư liệu sẽ thông tin tuyên truyền sự kiện này đến đông đảo bà con dòng họ.
4. Tại Đại hội nhiệm kỳ VII – HĐHPVN ngày 2/8/2015 đã thông qua Báo cáo của Hội đồng toàn quốc về “ Đánh giá kết quả việc họ trong nhiệm kỳ VI (2011-2015) và phương hướng việc họ nhiệm kỳ VII (2015-2020)”, trong đó đề ra chủ trương “Tiếp tục hoàn thiện tổ chức Hội đồng theo mô hình 5 cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống”. Trước Đại hội VII, đã có ý kiến đề xuất tổ chức theo mô hình 7 cấp; Thường trực Hội đồng toàn quốc khóa VI đã cân nhắc kỹ và Đại hội nhiệm kỳ VII (2015-2020) đã khẳng định tiếp tục hoàn thiện tổ chức HĐHPVN theo mô hình 5 cấp. Tuy nhiên do hiện nay trong HĐTQ, có ý kiến của một số thành viện Hội đồng toàn quốc đề xuất xem xét mô hình 7 cấp Hội đồng. Thường trực HĐTQ  thấy cần thiết tổ chức tọa đàm về vần đề này. Dự kiến cuộc tọa đàm này sẽ tổ chức vào thời gian thích hợp trong Quí I năm 2016. Thường trực HĐTQ sẽ có thông báo sau.
5. Về việc xây dựng và ban hành Qui chế làm việc của HĐTQ: Ngày 01/8/2014, Thường trực HĐTQ khóa VI đã ban hành “Quy định lề lối làm việc của Thường trực HĐTQ”. Trong quá trình hoạt động việc họ, đến nay chưa có qui định về lề lối làm việc của HĐTQ ( bao gồm các Ủy viên Thường trực và các Uy viên không thường trực). Vì vậy Thường trực HĐTQ khóa VII giao cho Ban thư ký biên soạn “Dự thảo Qui chế làm việc của HĐTQ” và gửi đi xin ý kiến tham gia góp ý của các vị ủy viên thường trực HĐTQ. Sau khi chỉnh sửa, Ban thư ký đưa ra thảo luận tại Kỳ họp Thường trực HĐ ngày 27/12/2015. Dự thảo Qui chế làm việc của HĐTQ chỉ cụ thể hóa nhiệm vụ từng chức danh của Hội đồng toàn quốc cũng như chức năng, nhiệm vụ của các Ban chuyên trách của Hội đồng toàn quốc đã được nêu tại chương 3 (các điều 6,7,8) trong “Qui chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng họ Phạm Việt Nam” đã được Đại hội nhiệm kỳ VII thông qua ngày 02-8-2015. Trong dự thảo Qui chế làm việc của HĐTQ không có bất kỳ nội dung nào liên quan đến việc qui định về tổ chức hoạt động, chức năng nhiệm vụ của HĐHP cấp tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương. Thường trực HĐTQ đã nhận được một số ý kiến chưa tán thành, chưa thống nhất với một số câu chữ, ý tứ …trong dự thảo Qui chế này, có ý kiến còn đề nghị không nên ban hành Qui chế làm việc của HĐTQ. Do đó, hội nghị Thường trực HĐTQ nhất trí là chưa ban hành Qui chế làm việc của HĐTQ. Thường trực HĐTQ sẽ chỉ ban hành Qui chế làm việc của HĐTQ sau khi được sự đồng thuận cao của các thành viên HĐTQ. Trước mắt, các vị Ủy viên thường trực HĐTQ khóa VII vẫn thực hiện theo văn bản “Quy định lề lối làm việc của Thường trực HĐTQ” do Thường trực HĐTQ khóa VI đã ban hành ngày 01/8/2014.
6. Về tên gọi Nơi thờ Phạm Đô Hồ Đại Vương- Thượng Thủy Tổ HPVN:
Trong thời gian qua có một số HĐHP cùng với HĐGT và bà con họ phạm ở các địa phương đã xây dựng nơi thờ phụng Thượng Thủy Tổ Họ Phạm Việt Nam; mới nhất là việc tổ chức khánh thành Đền thờ Thượng Thủy Tổ HPVN tại Vĩnh Long. Thường trực HĐTQ đánh giá cao tâm huyết và công sức của bà con Họ Phạm và của HĐHP các địa phương. Thường trực HĐTQ khẳng định không có HĐHP cấp trên nào có quyền đòi hỏi HĐHP cấp dưới và bà con họ Phạm các địa phương phải trình báo, xin phép về việc xây dựng nơi thờ phụng Thượng Thủy Tổ Họ Phạm Việt Nam. Với truyền thống văn hóa của dòng họ, đã và sẽ có nhiều nơi khác nữa trong toàn quốc thực hiện việc làm tốt đẹp này. Do đó, việc họ mới phát sinh là cần thống nhất trong dòng họ về “Tên gọi” nơi thờ phụng Ngài Phạm Đô Hồ Đại Vương- Thượng Thủy Tổ HPVN, ở các nơi nên như thế nào. Đây là vấn đề liên quan đến Văn hóa tâm linh, truyền thống văn hóa thờ cúng Tổ tiên của dân tộc Việt Nam, tấm lòng tri ân tiên Tổ của mỗi dòng họ,v.v.. Tuy nhiên hiện vẫn còn các ý kiến khác nhau về tên gọi, Thường trực HĐTQ thấy cần có thêm thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu tổng thể toàn diện hơn về các vấn đề liên quan đến Đình, Đền, Miếu, Từ đường – nơi thờ phụng Danh nhân , Nhân Thần, Thủy Tổ,… mới có thể đưa ra tên gọi nơi thờ tự Đức Ngài, để được bà con trong dòng họ đồng thuận. Những địa phương đã có Đền thờ vọng Đức Ngài, thì tên gọi Đền thờ Đức Ngài do bà con dòng họ ở nơi đó quyết định.
7. Thường trực HĐTQ nhất trí với đề nghị của Ban VH-XH về việc thành lập CLB quần vợt toàn quốc HPVN và Ts. Phạm Đức Kỳ, ủy viên Ban VH-XH của HĐTQ làm Chủ nhiệm CLB này. Thường trực HĐTQ giao ông Phạm Huỳnh Công, Phó chủ tịch kiêm Trưởng Ban VH-XH HĐTQ và ông Phạm Hữu Hỗ, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTQ phối hợp hướng dẫn việc thành lập và hoạt động CLB quần vợt toàn quốc HPVN là tổ chức thành viên của HĐTQHPVN.
T/M Thường trực Hội đồng toàn quốc HPVN

K/T Chủ tịch

Phạm Hữu Hỗ

Dưới đây là toàn văn QUY ĐỊNH LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA TT HĐTQHPVN (DO HĐTQ K VI  ban hành)

“HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC

QUY ĐỊNH LỀ LỐI LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐTQ HPVN

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của bộ phận Thường trực HĐTQ được ghi trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Họ Phạm Việt Nam đã được Hội nghị lần thứ hai BLL Toàn quốc Họ Phạm Việt Nam khóa VI ngày 23-10-2011 thông qua, để hoạt động của Thường trực đi vào nề nếp và có hiệu quả, Chủ tịch HĐTQ Họ Phạm VIệt Nam quy định Lề lối làm việc của bộ phận Thường trực như sau:
I/ Yêu cầu chung:
1- Mọi người trong Thường trực phải nắm vững Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐHP Việt Nam đã được Hội nghị lần thứ hai BLL Toàn quốc Họ Phạm Việt Nam ngày 23-10-2011 thông qua, trong đó có điều 4, điều 6, điều 7 nói về bộ phận Thường trực.
2- Các vị Trưởng các Ban chuyên trách phải nắm vững và thực hiện nhiệm vụ của Ban mình ghi trong điều 8 của Bản Quy chế, đồng thời căn cứ vào nhiệm vụ đó và Quy chế chung của HĐ mà xây dựng Quy chế làm việc cho bộ phận mình. Trong quá trình thực hiện nếu thấy có gì chưa hợp lý có quyền đề nghị bổ sung cho hoàn chỉnh.
II/ Sinh hoạt của Bộ phận Thường trực:
1- Thực hiện đúng như Quy chế, Thường trực họp 3 tháng 1 lần, sau mỗi cuộc họp có Thông báo để hướng dẫn hoạt động của toàn quốc. Nếu có việc quan trọng đột xuất cần bàn giải quyết ngay, có thể được triệu tập họp bất thường
2- Nội dung của các cuộc họp:
– Thông tin về tình hình chung trong toàn quốc từ cuộc họp trước đến thời điểm họp lần này, trong đó có cả thông tin về hoạt đông của các Ban chuyên trách.
– Thảo luận về công việc quý tới, và những việc còn lại chưa giải quyết được của quý trước.
– Bàn giải quyết công việc nổi cộm trong quý tới hoặc thời gian tới.
– Chủ tịch HĐTQ phải nêu nội dung cuộc họp khi thông báo triệu tập họp để các ủy viên Thường trực chuẩn bị ý kiến đóng góp trong cuộc họp.
3- Những việc xuất hiện thường ngày cần có sự tham gia giải quyết hoặc cần có ý kiến tập thể thì đưa lên Hộp thư của Thường trực để cùng giải quyết.
III/ Quy định về lê lối làm việc của các ủy viên Thường trực :
1- Các ủy viên TTr phải tham dự đầy đủ các cuộc họp của TTr, nếu sau 3 cuộc họp mà không có mặt không có lý do chính đáng thì coi như đã tự rút khỏi Thường trực, HĐ có thể thay thế vào đó bằng người khác. Các vị trong TTr mở rộng (các Phó Ban chuyên trách), sau 3 lần được triệu tập mà không có măt không có lý do cũng coi như đã tự rút khỏi chức vị đó, Trưởng các Ban chuyên trách tiến cử người thay thế để cuộc họp TTr gần nhất thông qua.
2- Các ủy viên Thường trực (mở rộng) phải thực hiện tốt công việc mà mình phụ trách, phải báo cáo kết quả công việc giữa hai kỳ họp Thường trưc trước cuộc họp Thường trực
3- Phải có ý kiến tham gia với Thường trực về những vấn đề Thường trực bàn bạc trong các cuộc họp Thường trực, các vị ở xa không về họp được có thể gửi ý kiến bằng Email.
4- Phải lập Email và thường xuyên tham gia trao đổi trên Hộp thư của Thường trực, phải hồi âm các vấn đề Thường trực nêu ra để lấy ý kiến trên Hộp thư (có hoặc không đồng ý đều phải nêu rõ ý kiến của mình) để Chủ tịch kết luận.
6- Phải tham gia các hoạt động chính của Hội đồng (các hội nghị lớn) và các hoạt động thường xuyên của Thường trực (ví dụ đi dự hội họp ở địa phương hoặc các hoạt động do TTr tổ chức): Nếu liên tục 3 lần không tham gia các hoạt động đã Thông báo trên Hộp thư mà không có lý do chính đáng coi như cũng tự rút lui khỏi cương vị của mình.
5- Phải thường xuyên theo dõi các thông tin của Hội đồng và dòng họ thông qua Trang tin điện tử và Bản tin, để nắm được và gắn bó với phong trào của Toàn quốc và tuyên truyền phổ biến sâu rộng tới các Hội đồng địa phương và bà con trong họ. Đồng thời ít nhất là hàng quý các Ban (Trưởng hoặc Phó Ban) phải viết tin về lĩnh vực Ban mình phụ trách và về kết quả hoạt động của Ban mình để đưa lên Trang tin điện tử và Bản tin của Hội đồng.
IV. Phạm vi thực hiện Quy định
1- Quy định này đã được đưa lên Hộp thư của Thường trực để lấy ý kiến và thông qua trong cuộc họp Thường trực (mở rộng) ngày 17-7-2014, được áp dụng đối với tất cả các ủy viên Thường trực (mở rộng) từ ngày ký ban hành.
2- Tất cả các ủy viên thường trực (mở rộng) cần thực hiện tốt các điều nêu trong Quy định này.
Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2014
HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM
TM/ THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC
CHỦ TỊCH
PGS.TS Phạm Đạo”
 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments