Trang chủGIỚI THIỆUThông báo số 1 của TTTQ

Thông báo số 1 của TTTQ

TDTQ

Số 01/2015/TB-HĐTQ Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2015

THÔNG BÁO

HỘI NGHỊ THƯỜNG TRỰC (MỞ RỘNG) LẦN THỨ I

HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM KHÓA VII

Thứ Hai ngày 10/08/2015, tại Văn phòng Hội đồng Toàn quốc Họ Phạm Việt Nam, Tầng 2 số 23 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội. Hội nghị Thường trực lần thứ I – HĐTQ HPVN nhiệm kỳ VII (2015 – 2020) đã họp dưới sự chủ trì của TS. Phạm Vũ Câu, Chủ tịch Hội đồng.

Nội dung: Thường trực cho ý kiến về một số nội dung:

 • Rà soát lại các văn bản đã trình Đại hội để tiếp thu ý kiến Đại hội và đưa lên các trang tin trong họ.

 • Phân công nhiệm vụ của các Ủy viên Hội đồng (bao gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, UVTT, Trưởng các Ban).

 • Tình hình bàn giao công việc của thường trực HĐHP khóa VI cho thường trực hội đồng khóa VII.

 • Cho ý kiến về việc lập lại hoạt động của 3 Quỹ: Quỹ Tấm lòng vàng, Quỹ hoạt động vì dòng họ và Quỹ trùng tu – tôn tạo đền thờ Thượng thủy tổ Phạm Tu và Danh nhân HPVN.

 • Bàn về việc tổ chức ngày giỗ Thượng Thủy Tổ Phạm Tu năm 2015 tại xã Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội.

 • Cho ý kiến về Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội đồng họ Phạm Việt Nam năm 2016.

 • Cho ý kiến về Giải quần vợt họ Phạm diễn ra ngày 23/08/2015.

 • Một số công việc khác.

NỘI DUNG CỤ THỂ

 1. Phân công chức năng nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng:

 1. Về nhân sự:

 • Về các chức danh phụ trách tại các vùng miền, Hội nghị thống nhất với cơ cấu phân công 2 Phó chủ tịch đại diện cho khu vực Miền Trung + Tây nguyên và Miền Nam. Các phó chủ tịch tại các khu vực trên giới thiệu ngay với thường trực HĐTQ về các UVTT Hội đồng toàn quốc phụ trách “các Vùng nằm trong Miền” để bổ sung ngay vào danh sách Hội đồng nhiệm kỳ VII.

 • Do yêu cầu công việc của Tổng thư ký và để tăng cường trách nhiệm cũng như điều kiện giải quyết công việc chung cho Thường trực Hội đồng, hội nghị thông qua và biểu quyết nhất trí bổ sung nhiệm vụ cho Ông Phạm Hữu Hỗ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng – kiêm Tổng thư ký.

 • Các Ban chuyên trách của Hội đồng đề xuất bổ sung nhân sự có điều kiện hoạt động để phát huy vai trò chủ động của Ban chuyên trách, đề xuất công việc với Thường trực và tổ chức thực hiện tốt nhất các việc Thường trực giao.

 1. Phân công nhiệm vụ trong Thường trực Hội đồng

Chủ tịch Hội đồng đã có văn bản phân công cụ thể phụ trách các công việc cho các Phó Chủ tịch HĐ, các Trưởng Ban chuyên trách, các Ủy viên thường trực phù hợp với qui định trong Qui chế tổ chức và hoạt động của HĐTQHPVN và phù hợp với tình hình nhân sự hiện tại.

II- Về trọng tâm công việc trong 5 tháng cuối năm 2015 và năm 2016

 1. Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng HPVN.

Tổng thư ký cùng Ban thư ký chịu trách nhiệm nghiên cứu tiếp thu các ý kiến tại Đại hội và ý kiến của các Ban chuyên trách của Hội đồng; chỉnh sửa phần nội dung Qui chế dự thảo và xin ý kiến của Thường trực (trao đổi qua mail và họp thảo luận nếu cần thiết) để ban hành trong tháng 9/2015.

 1. Ban hành Quy chế về quan hệ và lề lối làm việc của Thường trực HĐTQ, giữa Thường trực với các Ban chuyên trách và các tổ chức, các CLB trực thuộc hội đồng.

Tổng thư ký cùng Ban thư ký chịu trách nhiệm nghiên cứu xây dựng dự thảo Qui chế này, trình Thường trực xem xét cho ban hành trước 30 tháng 10/2015.

 1. Một số công việc trọng tâm trước mắt của các Ban chuyên trách.

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng phụ trách các lĩnh vực chuyên môn cùng với các Trưởng Ban chuyên trách chủ động họp bàn, đề xuất các nội dung công việc của từng Ban và kiến nghị kiện toàn về nhân sự (bổ sung điều chỉnh nếu có) trong từng Ban. Theo đề nghị của Tổng thư ký, Thường trực Hội đồng lần lượt sẽ họp bàn và quyết định chủ trương về các Đề án, dự án đề xuất của các Ban chuyên môn. Trong đó có một số công việc trọng tâm trước mắt như sau:

3-1. Nghiên cứu đề xuất v/v khôi phục hoạt động của “Quỹ Tấm lòng vàng Họ Phạm Việt Nam” đã ban hành Qui chế hoạt động Quĩ này từ năm 2011 và đã cho thôi hoạt động từ cuối năm 2013. Quỹ tấm lòng vàng phải đảm bảo xây dựng, quản lý Quỹ TLV và sử dụng Quĩ TLV cho vinh danh nhân tài , khuyến học khuyến tài.

Thường trực giao cho 2 Phó Chủ tịch (ông Phạm Huỳnh Công và Ông Phạm Thiện Căn) bàn cùng với Ban Tài chính và Ban VH-XH để đề xuất với Thường trực hội đồng về nội dung, giải pháp tổ chức thực hiện chủ trương khôi phục hoạt động của “Quỹ Tấm lòng vàng Họ Phạm Việt Nam” và sẽ có kế hoạch chuẩn bị cho Đợt vinh danh nhân tài , khuyến học khuyến tài tổ chức vào dịp 24-10- 2016- kỷ niệm 20 năm hoạt động của Ban liên lạc HPVN, nay là HĐHPVN.

3-2. Ban Nghiên cứu lịch sử và kết nối dòng họ:

+ Nghiên cứu xây dựng Đề án ứng dụng công nghệ thông tin đối với việc ghi chép gia phả, tra cứu và kết nối dòng họ, để xây dựng 1 cơ sở dữ liệu số (số hóa dữ liệu) về dòng họ Phạm VN. Kết hợp lực lượng chuyên gia nghiên cứu của Ban với các chuyên gia công nghệ thông tin của Công ty CP Tập đoàn doanh nhân HPVN; có sự tài trợ hỗ trợ về tài chính của Hội đồng doanh nhân HPVN.

+ Nghiên cứu đề xuất chuẩn hóa ( các tiêu chí tiêu chuẩn) cần được hoàn thiện đối với mỗi dòng Phạm tộc ( mỗi chi, phái Phạm tộc) như các điều kiện về “ con cháu nối đời, gia phả, Gia phong lễ nghi dòng tộc, Từ đường Thủy Tổ). Từ đó các Hội đồng gia tộc sẽ chủ động kết nối với Hội đồng HP cấp tỉnh thành phố và với HĐTQHPVN để hỗ trợ tổ chức nghiên cứu lịch sử, hội thảo khoa học, đánh giá các giá trị vật thể và phi vật thể các gia phả, gia phong, Từ đường,…Trên cơ sở kết luận của Hội đồng khoa học, HĐTQ HPVN sẽ trình các cấp có thẩm quyền xem xét công nhận.

+ Nghiên cứu đề xuất chuẩn hóa các biểu tượng cho dòng tộc HPVN như Logo và Cờ họ Phạm? Họ Phạm ca? Lễ nghi dòng tộc? vv… trên cơ sở giữ gìn truyền thống văn hóa Phạm tộc và văn hóa dân tộc Việt Nam? Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong dòng họ tới các Hội đồng gia tộc, các HĐHP các cấp . Tổng thư ký và Trưởng Ban Nghiên cứu lịch sử và kết nối dòng họ phối kết hợp tổng hợp các ý kiến tham gia, trình Thường trực bàn, quyết định. Việc này có thể kéo dài sang năm tiếp theo.

Về việc xem xét lại logo và slogan của Họ Phạm Việt Nam: Vừa qua có một số đề xuất v/v nên xem xét xây dựng slogan và logo mới cho phù hợp với tiêu chí hoạt động của dòng họ. Việc này phù hợp với nội dung nhiệm vụ đề ra tại mục 3-2 của Ban Nghiên cứu lịch sử và kết nối dòng họ. Thường trực thống nhất trước mắt giao cho Ban thư ký và Ông Phạm Quang Hoàn soạn thảo đề xuất thiết kế Markets logo và slogan của Họ Phạm Việt Nam, trình Thường trực hội đồng cho ý kiến, trước khi trao đổi với Hội đồng các cấp để tìm sự đồng thuận.

3-3. Ban tài chính:

+ Củng cố kiện toàn về tổ chức nhân sự của Ban tài chính.

+ Thanh quyết toán thu chi đến thời điểm sau Đại hội VII.

+ Đánh giá hoạt động của Ban trong nhiệm kỳ VI để rút kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ , các nội dung hoạt động cho nhiệm kỳ VII. Trong đó cần phân tích báo cáo tình hình và đề xuất với Thường trực quyết định về xây dựng và quản lý các loại Quĩ tới đây sẽ như thế nào?

+ Tiếp thu rút kinh nghiệm từ các qui định hiện có, điều chỉnh bổ sung vào Qui chế thu chi cho các hoạt động việc họ sử dụng các Quĩ của hội đồng TQHPVN? Qui định thu chi cho các hoạt động của Ban thông tin tư liệu, về duy trì trang Web – hophamvietnam.org, về xuất bản Bản tin nội tộc và xuất bản tiếp một số Tập sách về HPVN?

3-4. Ban biên tập Bản tin nội tộc (BTNT).

+ Củng cố kiện toàn về tổ chức nhân sự của Ban biên tập.

+ Quyết toán tài chính về BTNT và sách HPVN tính đến tháng 30/8/2015. Báo cáo Thường trực Hội đồng về kế hoach xuât bản tiếp theo và đề xuất phướng án vừa có biếu vừa bán ,dự toán kế hoạch thu chi tài chính?

+ Thống nhất với Ban tài chính về qui định mở tài khoản và quản lý TK cho Ban TT-TL phục vụ in sách và BTNT.

+ Chuẩn bị cho xuất bản BTNT số 54 Quí IV với nội dung chủ yếu về Đại hội VII và Lễ hội Giỗ Thượng Thủy Tổ- năm Ất Mùi 2015.

+ Làm rõ kế hoạch xuất bản các tập sách HPVN còn lại (trong kế hoạch xuất bản 5 tập)

4- Về kế hoạch tham dự Lễ hội Giỗ Thượng Thủy Tổ ngày 20/7 Ất Mùi.

Thứ 3 ngày 11/8/2015 vào 17h30 tại trụ sở UBND xã Thanh Liệt. Lãnh đạo xã đã tổ chức họp Đại diện HĐTQ HPVN bàn phối hợp tổ chức Lễ hội Giỗ Đô Hồ Đại Vương – Phạm Tu. Về kịch bản chương trình Lễ Giỗ Tổ, Thường trực sẽ có Thông báo riêng đăng trên các trang Web và gửi tới các Hội đồng HP các cấp.

5- Chuẩn bị cho Kỷ niệm 20 năm hoạt động của Ban liên lạc, nay là Hội đồng HPVN

Năm 2016 là tròn 20 năm ngày thành lập Ban liên lạc HPVN tại Hà Nội – ngày 24/10/1996 – 24/10/2016. Thường trực đánh giá đây là dịp lễ kỉ niệm quan trọng, có ý nghĩa xã hội và nhân văn với bà con dòng họ, vì vậy, chủ trương tổ chức thật trang trọng.Thường trực thống nhất phương án chuẩn bị các nội dung cho tổ chức Lễ kỷ niệm theo hướng sau:

+ Tổ chức tại 1 địa điểm Hội trường trung tâm của Hà Nội.

+ Chuẩn bị Báo cáo tổng kết 20 năm hoạt động.

+ Vinh danh nhân tài và khuyến học khuyến tài ( trong 2014-2016).

+ Vinh danh những người không phải là doanh nhân có đóng góp bằng tiền với giá trị lớn (thống kê với mỗi người được tính cả đóng góp cho HĐGT và HĐHP các cấp)

+ Tặng Kỷ niệm chương và vật lưu niệm cho người có công tham gia các hoạt động vì việc họ tại các cấp Hội đồng; các tập thể và cá nhân tổ chức tại Đình Ngoại, xã Thanh Liệt.

+ Hội đồng doanh nhân họ Phạm Việt Nam Trao tặng “Cúp doanh nhân tài năng” cho những doanh nhân thành đạt và trao “ Cúp Tấm lòng vàng” cho những doanh nhân hội viên trong nhiều năm qua đã có nhiều đóng góp công đức bằng tiền và hiện vật với giá trị lớn cho các hoạt động vì việc họ ( kể cả đóng góp cho Hội đồng gia tộc ở quê hương, cho các Hội đồng họ Phạm các cấp và làm từ thiện với cộng đồng xã hội).

+ Có thể có 1 chương trình văn nghệ đặc sắc do các ca sỹ nổi danh là người họ Phạm và hát các bài hát (được nhiều người yêu thích) của nhạc sỹ họ Phạm sáng tác?

+ Thường trực hội đồng giao cho Ban Văn hóa -xã hội là đầu mối xây dựng kế hoạch; Ban Thông tin – Tư liệu tuyên truyền sự kiện này đến đông đảo bà con dòng họ.

III- Tình hình ban giao giữa BCH nhiệm kỳ VI và BCH nhiệm kỳ VII:

 1. Công việc bàn giao giữa 2 BCH nhiệm kỳ VI và VII diễn ra tương đối khẩn trương và đã hoàn thành được một số nội dung công việc. Ban tài chính và Ban TT-TL còn đang tiếp tục việc bàn giao. Thường trực đề nghị lãnh đạo các Ban tập trung bàn giao dứt điểm trong tháng 08/2015.

 2. Về hoạt động tài chính: Ban tài chính tiến hành thanh quyết toán chi phí tổ chức đại hội VII. Tổng kết chốt sổ với Ban tài chính nhiệm kỳ VI, với tinh thần khép lại, xác nhận hiện tại , rút kinh nghiệm để làm tốt hơn.

Thường trực giao cho ông Phạm Thiện Căn và ông Phạm Thượng Hiền chịu trách nhiệm xây dựng Quy chế tài chính quy định thu chi của dòng họ đảm bảo công khai minh bạch và tổ chức thực hiện có sổ sách ghi chép rõ ràng đầy đủ. Xây dựng phương án chi tiêu của các Ban chuyên trách , các Ban biên tập… trong từng thời kỳ, làm cơ sở để thường trực hội đồng duyệt chi.

Ban Thông tin – Tư liệu đã nhận bàn giao các mật khẩu quản trị web, hiện tại đang tiến hành rà soát lại tài sản mua sắm liên quan, Thường trực giao cho ông Phạm Quang Nhuệ kết hợp với Ban tài chính rà soát đánh giá, thống kê, quản lý các tài sản của thường trực hội đồng khóa VI bàn giao.

IV- Cho ý kiến về Giải quần vợt họ Phạm diễn ra ngày 23/08/2015.

+ Chủ trương tổ chức giải này đã được hình thành và chỉ đạo từ trước Đại hội VII; do đó Thường trực HĐTQ HP đề nghị và kính mời ông Phạm Đạo – Nguyên chủ tịch HĐTQ khóa VI tiếp tục làm Trưởng ban chỉ đạo giải.

+ Thường trực giao cho Phạm Quang Hoàn, PCTTT thay mặt Thường trực chỉ đạo tổ chức giải năm nay. Ông Phạm Quang Hoàn cùng với Ông Phạm Huỳnh Công và Ông Phạm Thiện Căn phối hợp với CLB quần vợt bàn hỗ trợ, xử lý về tổ chức giải quần vợt. HĐTQ sẽ trao cờ, cúp luân lưu vô địch chogiải. Giao cho Chủ tịch HĐHP các địa phương đăng cai tổ chức giải phối hợp với Ban tổ chức để tổ chức thành công giải đấu.

+ Ban thông tin – tư liệu có chương trình tuyên truyền giới thiệu giải quần vợt trên đến bà con, dòng họ.

V- Một số công việc khác

 1. Phân công nhân sự tham dự một số sự kiện trong họ tại địa phương.

 2. Về in lịch 2016 của Họ Phạm VN: Thường trực thống nhất sẽ in lịch năm 2016. Giao cho ông Phạm Quang Hoàn kết hợp với ông Nhuệ chịu trách nhiệm thiết kế nội dung lịch 2016 trình thường trực cho ý kiến.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 19.00 giờ cùng ngày.

TM. HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC

Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký

Phạm Hữu Hỗ

unnamed (4)unnamed (3)unnamed (2)tttq1tttq1.3tq1.1IMG_20150810_145426IMG_20150810_145014_hdr

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments