Trang chủGIỚI THIỆUTHÔNG TIN HỌ PHẠM VIỆT NAM (NỘI SAN) QUÝ III/2019 SỐ 69

THÔNG TIN HỌ PHẠM VIỆT NAM (NỘI SAN) QUÝ III/2019 SỐ 69

MỤC LỤC

 Lễ giỗ lần 1474 Đô hồ đại vương Phạm Tu…………………………………..2

Tại Hà Nội…………………………………………………………………….2

Tại Thừa Thiên-Huế…………………………………………………………..2

Tại Long An…………………………………………………………………..3

Tại Quảng Nam-Đà Nẵng…………………………………………………….4

Từ Vũ Thư (Thái Bình)……………………………………………………….4

Thông báo của TT HĐTQ v/v kỳ họp 28/7/2019………………………… …5

Thông báo của TT HĐTQ v/v kỳ họp 20/10/2019…………………………27

Các văn bản quy phạm:……………………………………………………..36

1-Quy chế tổ chức & hoạt động của HĐHPVN…………………………….36

2-Quy chế làm việc của HĐTQ HPVN……………………………………..50

3-Quy chế lề lối làm việc của Thường trực HĐTQ HPVN…………………58

4- Quy chế lề lối làm việc của Ban Kiểm tra……………………………….62

5-Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban Lễ tân……………………………66

6-Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban Tài chính…………………………70

7-Quy chế tổ chức & làm việc của Ban Thông tin tư liệu………………….78

8-Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban biên tập

Trang thông tin HPVN (nội san)……………………………………………84

9-Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban biên tập trang thông tin điện tử hophamvietnam.org…………………………………………………………85

10-Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban Văn hóa xã hội…………………88

11-Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban Nghiên cứu lịch sử &

kết nối dòng họ………………………………………………………………92

12-Quy chế tổ chứ & hoạt động của Ban Thiện nguyện & tri ân……………97

13-Quy chế tổ chức & hoạt động của Hội đồng doanh nhân họ Phạm VN . 102

14-Quy chế tổ chức & hoạt động của Câu lạc bộ con gái, con dâu HPVN . 108

15-Điều lệ liên câu lạc bộ võ học họ Phạm Việt Nam………………124

Lời cám ơn…………………………………………………………………..132

Thông tin cần biết…………………………………………………………   132

*

*    *

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments