Trang chủGIỚI THIỆUTIN HÀ NỘI: THÀNH LẬP HĐHP (LÂM THỜI) HUYỆN GIA LÂM

TIN HÀ NỘI: THÀNH LẬP HĐHP (LÂM THỜI) HUYỆN GIA LÂM

                         HỌ PHẠM VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG HỌ HỌ PHẠM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trụ sở: Số 331 Đường Trường Chinh, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Điện Thoại:0912390066;0912417456

Email: [email protected]

Website: hophamhanoi.com

        Số:03/2020 QĐHPHN    Hà Nội, ngày 18  tháng 3 năm 2020                               

                                                           QUYẾT ĐỊNH

v/v thành lập Hội đồng họ Phạm Lâm thời Huyện Gia Lâm                               

–  Căn cứ tôn chỉ, mục đích, Qui chế tổ chức hoạt động của Hội đồng họ Phạm Hà Nội

– Căn cứ vào việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 đã được Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2019 tại Khách sạn Hà Anh tháng 12/2019 thông qua.

–  Căn cứ vào Báo cáo gửi Thường Trực HĐHPHN ngày 16/3/2020 do ông Phạm Danh Vịnh, Phó Chủ tịch Thường Trực Hội đồng họ Phạm lâm thời Huyện Gia Lâm ký.

–  Căn cứ vào tình hình thực tế các thành viên họ Phạm sống và làm việc tại các Xã trong địa bàn huyện Gia Lâm.

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM THÀNH PHỐ HÀ NỘI

                                                       QUYẾT ĐỊNH

    Điều 1 : Thành lập Hội đồng Họ Phạm (HĐHP) Huyện Gia Lâm là Tổ chức  HĐHP cấp Huyện, trực thuộc Hội đồng họ Phạm Hà Nội. Hội đồng Họ Phạm Gia Lâm có con dấu, tài khoản và hoạt động độc lập.

Điều 2: Công nhận Ban lãnh đạo Lâm thời Hội đồng họ Phạm Gia Lâm, Ban vận động và quản lý quỹ goi tắt là: HĐHPLT Gia Lâm, gồm có 05  thành viên. Cụ thể như sau:

TTHỌ VÀ TÊN, N. SINHCHỨC VỤĐIỆN THOAIĐỊA CHỈ
1Phạm Danh Xếp – 1942Chủ tịch, TBQLQ0987.073.769Dương Đình, Dương Xá
2Phạm Danh Vịnh – 1964P.Chủ tịch TT

Kiêm T. Ký

0974.675.816Hạ Đình, Thanh Xuân, HN
3Phạm Đình Tuất – 1958Phó Chủ tịch,

TV BQLQ

0979.736.519Thôn Kiêu kỵ, Xã kiêu Kỵ
4Phạm Văn Đạo – 1963Phó Chủ tịch,

TVBQLQ

0375.031.771Yên Mỹ, Dương Quang
5Phạm Thị Lương – 1976Thủ quỹ0988.439.801Dương Đình, Dương Xá

 

Điều 3: Hội đồng họ phạm lâm thời Huyện Gia Lâm có nhiệm vụ:

+ Tổ chức thực hiện Quyết định này, xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐHPLT Huyện Gia Lâm, bàn Phương hướng, nội dung hoạt động của HĐHPLT Gia Lâm thời gian tới.

+ Kết nối phát triển các Tổ chức Hội đồng Họ Phạm các xã, Hội đồng gia tộc các chi họ Phạm và những người là con cháu họ Phạm ( trai, gái, dâu, rể) đang sinh sống, làm việc tại Huyện Gia Lâm; phấn đấu tổ chức Đại hội Hội đồng họ phạm Huyện Gia Lâm nhiệm kỳ I (2020-2025) trong năm 2020.

+ Gửi báo cáo kết quả Đại hội thành lập Hội đồng họ phạm Huyện Gia Lâm ( về nội dung phương hướng  hoạt động và nhân sự các thành viên Hội đồng) để Thường trực HĐHPHN ra Quyết định công nhận về nhân sự chủ chốt của HĐHP Huyện Gia Lâm và xem xét bổ nhiệm thành viên chủ chốt của HĐHP Huyện Gia Lâm tham gia vào Hội đồng họ Phạm Hà Nội.

Điều 4:  Các tổ chức thành viên  và các thành viên của HĐHPHN, HĐHP các Quận/Huyện, Ban Kết nối và các Ban chuyên môn của  Hội đồng Họ Phạm Hà Nội, HĐHPLT Huyện Gia Lâm và cá nhân các ông /bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký!                                                             

Nơi nhận:

–        Như điều 3

–        TT HĐHPVN (Để b/c)

–        Các PCTHĐHPHN

–        Lưu VP

TM. HĐHPTP HÀNỘI

Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Văn Quản

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments