Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌTIN PHÚ YÊN: THÔNG BÁO VỀ CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC MỞ RỘNG...

TIN PHÚ YÊN: THÔNG BÁO VỀ CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC MỞ RỘNG CỦA HĐHP TỈNH PHÚ YÊN Phiên họp thứ nhất năm 2021

Ngày 28-2-2021, TT HĐHP Phú Yên tổ chức họp TT mở rộng nhằm cụ thể hóa một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đầu năm.

Thành phần tham dự:

  • TT HĐHP Phú Yên
  • TT HĐHP các huyện, thành phố
  • Chủ nhiệm các CLB

-UV, UVTT HĐHPVN tại Phú Yên
– Chủ trì: Ông Phạm Ngọc Chi, PCT HĐHP Việt nam, CT HĐHP Phú Yên

-Thư ký: Ông Phạm Đức Hữu, UVTT HĐHP Việt nam- PCT, TTK HĐHP Phú Yên

-Địa điểm: Nhà thờ chi họ Phạm Triều, An Nghiệp,Tuy An, Phú Yên

Sau đây là các nội dung được kết luận tại cuộc họp:

I– MỞ RỘNG HỆ THỐNG TỔ CHỨC

1-Thành Lập HĐHP cấp huyện mới

Thành lập HĐHP huyện Phú Hòa cùng các HĐHP, CLB trực thuộc.

Phân công ông Phạm Văn Hóa, PCT HĐHP Phú Yên, phụ trách, chỉ đạo trực tiếp.

Ông Phạm Đức Hữu và bà Trần Thị Tuyết hỗ trợ

Thành lập HĐHP thị xã Đông Hòa cùng các HĐHP, CLB trực thuộc.

Phân công ông Phạm Rùm, PCT HĐHP Phú Yên,  phụ trách, chỉ đạo trực tiếp.

Ông Phạm Phú và bà Phạm Thị Tương Lai hỗ trợ.

2- Kiện toàn HĐHP cấp thành phố, huyện đã thành lập

HĐHP TP Tuy Hòa, Tuy An và Tây Hòa tích cực thành lập HĐHP cấp xã, phường, thị trấn đạt ít nhất 30% tổng số xã, thị trấn của đơn vị mình.
Thành lập CLB CGCD HP xã, phường, thị trấn và các loại hình CLB khác theo thế mạnh của các cơ sở; công nhận thêm nhiều HĐGT …

3- Giao lưu-Kết nối

TT HĐHP Phú Yên sẽ phối hợp với các HĐHP TP Hồ Chí Minh, Hải phòng, Ninh Thuận tiến hành tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm về: KẾT NỐI , HỢP TÁC , PHÁT TRIỂN hoạt động Dòng họ giũa HĐHP Phú Yên với  HĐHP các địa phương trên.

II- ĐIỀU CHỈNH, PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG THƯỜNG TRỰC HĐHP PHÚ YÊN

1)- Ông  Phạm Ngọc Chi, PCT HĐHP Việt Nam, CT HĐHP Phú Yên: Phụ trách chung về công tác tổ chức bộ máy,  nhân sự, thi đua khen thưởng, chủ tài khoản HĐHP Phú Yên

2)- Ông Phạm Lớp, PCT HĐHP Phú Yên: Phụ trách khối  Kết nối, Tộc phả, Lịch sử cội nguồn .

3)- Ông Phạm Phú, UVTT HĐHP VN, PHÓ BAN Kinh tế & Tài chính HĐHP VN,  PCT HĐHP Phú Yên: Phụ trách khối Tài chính & Doanh nghiệp và khối Tri Ân & Thiện Nguyện HĐHP Phú Yên.
( Đề nghị ông Phú chuẩn bị nhân sự CT HĐHP TP Tuy Hòa, báo cáo TT HĐHP Phú Yên xem xét cho ý kiến và tiến hành thủ tục bầu bổ sung CT HĐHP TP Tuy Hòa , để TT HĐHPPY chuẩn y công nhận . Sau đó a Phú bàn giao nhiệm vụ, về đảm nhận công việc của tỉnh như đã phân công . Nội dung này TT HĐHPTP Tuy Hòa làm xong trong quý II /2021) .

4)- Ông Phạm văn Hóa PCT HĐHP Phú Yên: Phụ trách huyện Phú Hòa

5)- Ông Phạm Châu Tri, PCT HĐHPPY: Phụ trách khối : Văn hóa- Xã hội.

6)- Ông Phạm Rùm PCT HĐHP Phú yên: Phụ trách Thị xã  Đông Hòa.

7)- Bà Phạm Thị Tương Lai, PCT HĐHP Phú Yên, PCN CLB CGCD HP Việt Nam, CN CLB CGCD HP Phú Yên: Phụ trách CLB CGCD HP Phú Yên

8)- Ông Phạm Đức Hữu, UVTT HĐHP Việt nam, PCT Thường trực, Tổng thư ký HĐHP Phú yên: Phụ trách Khối VP-TH, được ủy quyền chủ tài khoản HĐHP Phú Yên

III- KIỆN TOÀN, BỔ SUNG NHÂN SỰ TT HĐHP PHÚ YÊN
Quyết định bổ sung các ông , bà có tên dưới đây tham gia chức danh UVTT HĐHP Phú Yên cùng các nhiệm vụ được phân công.

1- Bà Đỗ Thị Thu Trang UV HĐHPVN, PCN CLB CGCD HPVN, PCN CLB CGCD HP Phú Yên: Trưởng ban (TB) tri ân & thiện nguyện
2- Ông Phạm Huy Phi, CN CLB DN HP Phú Yên: TB tài chính, doanh nghiệp

3- Bà Phạm Thị Ngọc Tuyết, PCT HĐHP Tuy Hòa: TB Thanh- kiểm tra, giám sát.

4- Bà Nguyễn Thị Kim Quyền, PCN CLB CGCD HPPY: TB Văn hóa – Xã hội
5- Bà Phạm Thị Thùy Lê, CT HĐHP Tuy An,   (theo quy chế)
6- Ông Phạm Bốn CT HĐHP Tây Hòa           (theo quy chế)
7- Ông Phạm Trung Thoại PCT HĐHP Tây Hòa: TB Kết nối-Tộc phả

Về trường hợp ông Phạm Trung Thoại:

      CT HĐHP Phú Yên đồng ý để  ông Thoại thôi PCT Tây Hòa, về tham gia HĐHP và TT HĐHP TP Tuy Hòa theo nguyện vọng. Nay giao CT HĐHP Tây Hòa và TP Tuy Hòa thực hiện thủ tục nhân sự ” đi và đến”.

       Chủ tịch HĐHP Phú Yên đề nghị :
        Tất cả các vị trong bộ máy TT HĐHP Tỉnh : CT , các PCT và các UVTT , hãy tự chủ thực hiện đầy đủ những điều căn bản sau đây :
– Đoàn kết , kỷ cương , đổi mới, xây dựng nội bộ TT HĐHP Phú Yên thành một khối sức mạnh của HĐHP Phú Yên .
– Nâng cao tinh thần trách nhiệm mỗi cá nhân, phấn đấu vượt kh, hoàn thành chức năng nhiệm vụ được phân công.
– Mỗi thành viên Thường trực HĐHP Phú Yên là mỗi người con ƯU TÚ của Dòng họ Phạm Phú Yên .
– Tham gia sinh hoạt đều đặn các cuộc họp thường kỳ của TT HĐHP Phú Yên và của HĐHP Phú Yên .
– Mỗi khi có lý do đặc biệt không tham dự hội họp được, phải có báo cáo xin phép . Đồng thời gửi ý kiến đề xuất của mình theo chương trình nội dung cuộc họp đến PCT thường trự , để đưa ý kiến đó ra cuộc họp trao đổi .
Thực hiện nghiêm túc nội dung cuộc họp khi có Thông báo kết luận của Chủ tịch HĐHP Phú Yên .
–  Các vị vắng mặt dự họp TT HĐHP Phú Yên và họp HĐHP Phú Yên liên tiếp 3 Kỳ họp trong một năm, không có báo cáo xin phép, được xem như là cá nhân tự động rút lui khỏi chức danh nhiệm vụ được bầu hoặc được phân côn , TT HĐHP Phú Yên sẽ thực hiện thủ tục cho thôi, miễn tham gia chức danh của TT HĐHPP Phú Yên.

IV- CÁC BAN CHUYÊN MÔN

1/- VĂN PHÒNG – TỔNG HỢP
–    Quản lý và quản trị VP; chuẩn bị đầy đủ nội dung , tài liệu phục vụ các cuộc hội nghị HĐHP, các cuộc họp TT HĐHP, thông báo kết luận của chủ trì sau các cuộc hội nghị và cuộc họp ;

–  Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo thường kỳ và đột xuất về TTHĐHPVN;

–  Lễ tân, khánh tiết các  hoạt động hội họp của TT và HĐHP cũng như các hoạt động khác

– Cập nhật, quản lý, đưa tin kịp thời chính xác các hoạt động của TT  HĐHP, các tổ chức thành viên HP toàn tỉnh; lưu trữ nguồn TT&TL; tổ chức tuyên truyền quảng bá hoạt động của  HĐHP Phú Yên trên các trang thông tin …..

– Phấn đấu để có thể phát hành TẬP SAN HỌ PHẠM PHÚ YÊN

– Chuẩn bị chu toàn các khâu: TẾ LỄ,  CÚNG GIỖ THƯỢNG THỦY TỔ HPVN PHẠM TU ; theo dõi phong trào thi đua khen thưởng …
–  Phân công ông Phạm Đức Hữu, UVTT HĐHPVN,  PCT TT HĐHPPY, phụ trách  khối VP-TH
2/- BAN KẾT NỐI – TỘC PHẢ

Kết nối tìm hiểu về lịch sử cội nguồn Dòng họ thuộc Họ Phạm Việt Nam ; thống kê nhà thờ các chi họ, nhánh họ, Phái họ, tộc họ; thống kê quản lý các tổ chức thuộc hệ thống Họ Phạm  4 cấp; tổ chức kết nối giao lưu, chia sẻ, hướng dẫn cách làm cho các dòng họ thực hiện xây dựng tông đồ, phả đồ, gia phả dòng họ; hướng dẫn văn hóa thờ cúng tổ tiên…
Phân công ông Phạm Lớp, PCT HĐHPPY phụ trách khối ; ông Phạm Trung Thoại,  UVTT, làm Trưởng Ban; có một số Thành viên chuyên môn của Ban.

3/- BAN TRI ÂN – THIỆN NGUYÊN

Tiến hành xây dựng các chương trình như:  Khảo sát hộ nghèo, hộ khó khăn, hộ già yếu neo đơn là HP; thống kê số lượng TB , LS , anh hùng LLVTND , anh hùng Lao động là HP ; kế hoạch thăm viếng , giúp đỡ các đối tượng nêu trên nhân ngày 27/7 hàng năm ; phát hiện hổ trợ kịp thời bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo , tai nạn là người HP … kết nối thường xuyên với Ban TA- TN HPVN và các nhà hảo tâm , mạnh thường quân có tấm lòng nhân ái , để vận động quyên góp hổ trợ giúp đỡ các đối tượng nêu trên và bà con HP còn nhiều khó khăn cuộc sống …
Phân công Ông Phạm Phú , UVTT HĐHPVN, PCT HĐHPPY phụ trách khối; Bà Đỗ Thị Thu Trang,   UV HĐHPVN, Thành viên Ban TA-TNHPVN ,UVTT HPPY,  làm Trưởng ban, có một số thành viên chuyên môn.
4/- BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI
    Đây là Ban có tầm hoạt động rộng rãi , nhạy cảm , sở trường , yêu thích … phải có kế hoạch tổ chức tập hợp lực lượng đông đảo này thành sức mạnh của HP ; hình thức sinh hoạt năng động , sáng tạo, đổi mới, hấp dẫn. Xây dựng các hình thức hoạt động có mục tiêu  mục đích là vui chơi lành mạnh, nhân văn… phù hợp luật pháp. Tập trung thực hiện một số nội dung nhằm xây dựng phong trào như: Phát động phong trào Dòng họ học tập , khuyến học khuyến tài (từng dòng họ lập quỹ khuyến học); hướng dẫn và thực hiện chúc thọ theo phân cấp; lập thủ tục các cụ từ 100 tuổi trở lên đề nghị Tổ chức kỷ lục Việt Nam cấp bằng xác lập kỷ lục; thành lập các tổ chức CLB tuổi trẻ, CLB văn hóa, CLB văn nghệ, CLB TDTT, CLB thầy thuốc và nhiều CLB khác theo sở thích địa phương cơ sở. Có chương trình tìm hiểu các vị  DANH NHÂN , DANH THẦN HỌ PHẠM ở các địa phương trong tỉnh để có kế hoạch tôn vinh , tri ân …Phân công ông Phạm Châu Tri, PCT HĐHPP phụ trách khối ; Bà Nguyễn Thị Kim Quyền,  UVTT, làm Trưởng ban. và 1 số thành viên chuyên môn của Ban .

5/- BAN TÀI CHÍNH – DOANH NGHIỆP:
Ban này tập trung cao độ trách nhiệm, phải đổi mới phương thức kết nối  vận động từ nhiều  nguồn thu ủng hộ, đóng góp để xây dựng các quỹ HP như : Quỹ chi thường xuyên, Quỹ Xây dựng nhà thờ HPPY, Quỹ TĐKT .v.v.
Ban và CLBDN tích cực tìm phương hướng đầu tư-kinh doanh cho Cty CPHPPY .
Tổ chức các hình thức như liên kết, liên doanh, kết nối, chia sẻ các thông tin về thương trường, thương phẩm, về sxkd, về hướng nghiệp việc làm cho sinh viên, thanh niên;  tạo cơ hội cho các doanh nghiệp  và doanh nhân họ Phạm; động viên các doanh nghiệp  và doanh nhân họ Phạm có nhận thức đầy đủ về Dòng họ,  về trách nhiệm đóng góp tài chính cho các hoạt động của HPPY.
Phân công Ông Phạm Phú, UVTTHĐHPVN, Phó ban KT & TC HĐHPVN,  phụ trách khối;  Ông Phạm Huy Phi, UVTT,  làm Trưởng Ban và 1 số Thành viên chuyên môn của Ban.

6/- BAN THANH KIỂM TRA , GIÁM SÁT

Theo dõi, kiểm tra việcthực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động HĐHP, thực hiện chủ trương của HĐHP, thực hiện các TB kết luận của CTHĐHP và của TTHĐHP.
Thực hiện liên kết hướng dẫn chuyên môn giữa Ban tỉnh với các Ban huyện, TP nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm đôn đốc công tác thanh tra   kiểm tra, giám sát thúc đẩy HĐHP, CÁC CLB, CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN HP CÁC CẤP thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, không ngừng phát triển bền vững về tổ chức và hoạt động của HĐHP các cấp

Khi cần thiết,  được thành lập tổ kiểm tra độc lập hoặc tổ kiểm tra (mở rộng) được mời thành viên chuyên môn các khối, Ban khác tham gia theo yêu cầu của tổ trưởng kiểm tra, để thực hiện chương trình giám sát thuận lợi. Kết thúc kiểm tra có báo cáo về nhận xét, đánh giá,  kết luận, kiến nghị, đề xuất xử lý lên cấp có thẩm quyền xem xét.
Thời gian thực hiện chương trình kiểm tra không quá 15 ngày; có quyền yêu cầu người đứng đầu đơn vị được kiểm tra hợp tác thiện chí và chặt chẽ.
Phân công Bà Phạm thị Ngọc Tuyết, UVTT, làm Trưởng Ban và 1 số Thành viên chuyên môn của Ban.
Lưu ý :
– Tuyển chọn nhân sự  và số lượng Thành viên chuyên môn của các khối – Ban : Do PCT phụ trách và Trưởng ban  xem xét quyết định, báo cáo TT HĐHPP Phú Yên cho ý kiến.
– Thành viên của các Ban chuyên môn được cơ cấu UVHĐHP Phú Yên (đương nhiên) và tự nguyện tham gia thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của HĐHP Phú Yên theo Quy chế.

Ngoài các nhiệm vụ cụ thể được phân công trên , các thành viên của TT HĐHP Phú yên tuân thủ nghiêm các chức năng ,nhiệm vụ có ghi trong quy chế hoạt động HĐHP Phú yên

V-CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

– Đồng ý với ban Văn hóa – Xã hội về việc may đồng phục nghi lễ cho các thành viên trong TT HĐHP Phú yên , kinh phí cá nhân tự túc , phân công ông Phạm Châu Tri triển khai thực hiện

-Về các hoạt động trong những ngày lễ lớn sắp tới như 8-3, 1-4, 30-4, 19-5 yêu cầu các HĐHP , các CLB tiến hành tổ chức trên tinh thần vui vẻ và  tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch COVID-19

– Triển khai các công tác chuẩn bị  giỗ Tổ 20-7 âm lịch, yêu cầu  HĐHP các cấp có kế hoạch cụ thể , báo cáo TT HĐHP Phú yên trong quý 2./.
Phạm Đức Hữu

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments