Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌTIN TP HỒ CHÍ MINH: QUYẾT ĐỊNH SỐ 30 CỦA HỘI ĐỒNG...

TIN TP HỒ CHÍ MINH: QUYẾT ĐỊNH SỐ 30 CỦA HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

Số 30-/QĐ- 2019- HĐTQ                         Hà Nội ngày 29 tháng 11 năm 2019

                                                       QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

CÔNG NHẬN BAN ĐIỀU HÀNH

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

– Căn cứ Tôn chỉ, mục đích, Qui chế tổ chức hoạt động của Hội đồng họ Phạm Việt nam

– Căn cứ Báo cáo số 1824/HĐHP- TPHCM của Hội đồng họ Phạm thành phố Hồ Chí Minh về kết quả kỳ họp bất thường ngày 15/11/2019  bàn về việc thực hiện Ý kiến chỉ đạo của Thường trực Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt nam (HĐTQ.HPVN) tại văn bản “Thông báo kết quả kỳ họp ngày 28/7/2019 của Thường trực HĐTQ.HPVN” và bàn về việc thay thế, bổ sung một số nhân sự Ban điều hành Hội đồng họ Phạm thành phố Hồ Chí Minh (HĐHP TPHCM) nhiệm kỳ III giai đoạn (15/11/2019 – 2020). Trong đó có việc cử ông Phạm Quốc Trí làm Chủ tịch Hội đồng họ Phạm thành phố Hồ Chí Minh thay ông Phạm Văn Tuyền.

– Xét tình hình thực tế hoạt động của Ban điêu hành Hội đồng họ Phạm thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua.

HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

                                                        QUYẾT ĐỊNH

        Điều 1: Công nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng họ phạm thành phố Hồ Chí Minh và nhân sự Ban điều hành Hội đồng họ phạm thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ III, giai đoạn (15/11/2019 – 2020). Cụ thể như sau:

  1. Ông Phạm Quốc Trí, Ủy viên HĐTQ, Ủy viên Ban Tài chính – HĐTQ.HPVN, là Chủ tịch Hội đồng họ Phạm thành phố Hồ Chí Minh.

2.Ông Phạm Văn Sáng, Ủy viên HĐTQ, Ủy viên Ban Tài chính – HĐTQ.HPVN, là Phó Chủ tịch Thường trực HĐHPTPHCM.

3.Ông Phạm Văn Tuyền, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐHPTPHCM

4.Ông Phạm Bá Đước, Ủy viên HĐTQ, Ủy viên Ban biên tập Bản tin nội tộc “Thông tin họ Phạm Việt Nam”, là Phó Chủ tịch HĐHPTPHCM

5.Ông Phạm Đức Kỳ, Ủy viên HĐTQ , Phó Ban Văn hóa – xã hội – HĐTQ.HPVN, là Phó Chủ tịch HĐHPTPHCM

6.Ông Phạm Huy Minh, Phó Chủ tịch HĐHPTPHCM

 

Điều 2: Ông Chủ tịch và Ban điều hành HĐHPTPHCM có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện:

+ Củng cố, kiện toàn Ban chấp hành HĐHPTPHCM, thực hiện kết nối xây dựng phát triển Hội đồng họ phạm các cấp trên địa bàn thành phố;

+ Củng cố, kiện toàn các Câu lạc bộ họ Phạm là các tổ chức thành viên trực thuộc HĐHP TPHCM và đăng ký tham gia là các tổ chức thành viên của các Câu lạc bộ họ Phạm toàn quốc của HĐTQ.HPVN, có cùng hoạt động chuyên ngành, lĩnh vực.

+ Bàn thống nhất về phương hướng hoạt động và về nhân sự để chuẩn bị cho tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IV giai đoạn (2020 – 2025) của HĐHPTPHCM.

+ Tăng cường giao lưu kết nối với các Hội đồng họ Phạm các tỉnh/thành phố anh em. Có trách nhiệm thường xuyên cung cấp thông tin cho Ban Thông tin tư liệu của HĐTQ HPVN về tình hình hoạt động dòng họ tại địa phương để đưa tin lên trang tin điện tử w.w.w.hophamvietnam.org và bản tin Nội tộc “ Thông tin họ Phạm Việt Nam”; đồng thời có nhiệm vụ truyền đạt những chủ trương, chương trình hoạt động việc họ của HĐTQ HPVN đến các thành viên Hội đồng và bà con họ Phạm tại địa phương.

Điều 3:  Hội đồng họ Phạm thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thư ký và các Ban chuyên môn của Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

 T/M HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HPVN

CHỦ TỊCH

TS Phạm Vũ Câu

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments