Văn bản Quy chế Kỳ 4: QC hoạt động Ban Tộc phả – KNDH

0
590

TDe

 

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

 CỦA BAN TỘC PHẢ VÀ KẾT NỐI DÒNG HỌ

 

Điều 1: Vị trí

 Ban Tộc phả và Kết nối dòng họ được thành lập ở tất cả các Hội đồng của họ Phạm Việt Nam các cấp. Ban của cấp nào, trực thuộc Hội đồng cấp đó. Ban Tộc phả và Kết nối dòng họ trực thuộc HĐTQ họ Phạm Việt Nam hoạt động theo kế hoạch và sự điều hành của Thường trực HĐTQ họ Phạm Việt Nam đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với Ban Tộc phả và Kết nối dòng họ các địa phương, các dòng họ.

Điều 2: Chức năng

 Ban Tộc phả – Kết nối dòng họ có chức năng quản lý, tìm hiểu tình hình, hướng dẫn, giúp đỡ các dòng họ Phạm  biên soạn tộc phả, gia phả của dòng họ mình (lịch sử dòng họ, quan hệ thế thứ các đời, tóm tắt tiểu sử các thành viên trong dòng họ v.v…), nghiên cứu, cung cấp thông tin giúp các dòng họ có chung nguồn gốc, chung tiên tổ… nhận họ, kết nối với nhau.

Điều 3: Nhiệm vụ

3.1.Xây dựng kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ, hàng năm về công tác tộc phả, kết nối dòng họ của HĐTQ trong giai đọan hiện nay đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ công tác tộc phả và kết nối dòng họ đối với HĐ họ Phạm cấp.

3.2. Thu thập, quản lý, nghiên cứu, giới thiệu tư liệu liên quan đến tộc phả, gia phả, tộc ước, qui ước cuả họ Phạm Việt Nam; xây dựng “kho” tộc phả và tư liệu các dòng họ Phạm bằng văn bản, hiện vật và file tin học phục vụ nhu cầu tra cứu.

3.3. Tổ chức biên soạn giới thiệu Tổng quan các dòng họ; giúp đỡ các dòng họ sưu tầm tài liệu, kết nối các dòng họ có chung nguồn gốc.

Nghiên cứu, trả lời yêu cầu của các cá nhân, dòng họ muốn tìm hiểu cội nguồn, kết nối dòng họ và các vấn đề về công tác tộc phả nói chung.

3.4. Nghiên cứu một số dòng họ lớn lâu đời và có nhiều chi phái tại nhiều địa phương, kết nối các dòng họ này, bước đầu hình dung những nguồn gốc chính và sự phát triển, di cư…của họ Phạm Việt Nam.

3.5. Tổ chức, giúp đỡ các hội đồng họ Phạm địa phương và hội đồng gia tộc triển khai thực hiện mọi hoạt động về tộc phả, tộc ước và kết nối dòng họ.

Tìm hiểu, nghiên cứu ứng dụng phần mềm tin học thích hợp để tục biên hoặc lập mới Tộc phả, Gia phả. Hướng dẫn các dòng họ ứng dụng hoặc tham gia giúp các dòng họ tục biên hoặc lập mới Tộc phả, Gia phả bằng phần mềm này.

3.6. Nghiên cứu, sơ kết, tổng kết công tác tộc phả, tộc ước, kết nối dòng họ.

Điều4: Tổ chức 

Ban có một trưởng ban, các phó ban phụ trách các mặt công tác chính và các địa bàn trên các vùng miền cùng một số thành viên.

Thành viên của Ban Tộc phả và Kết nối dòng họ trực thuộc HĐTQ có một số ủy viên ở Hà Nội và một số ủy viên ở các địa phương. Ủy viên ở các địa phương thực hiện các công việc của Ban theo nhiệm vụ được phân công, đồng thời phối  hợp với HĐHP các địa phương để triển khai công việc ở địa phương mình và thường xuyên thông báo các kết quả về Ban để tổng hợp chung.

Điều 5: Lề lối làm việc

5.1. Tất cả các thành viên trong Ban (kể cả trưởng, phó ban) đều trực tiếp đảm nhiệm công việc cụ thể theo sự phân công của Ban, chịu trách nhiệm về mọi hành vi và hoạt động của mình.

5.2. Các thành viên được gửi tin, bài đến Ban Biên tập Trang tin điện tử và Bản tin của Hội đồng họ Phạm Việt Nam (cần thông qua Trưởng, phó ban). Không tự ý đưa những tin này lên các mạng xã hội khác.

5.3. Mọi hoạt động của Ban cần trao đổi thường xuyên với nhau chủ yếu thông qua mạng thông tin điện tử.  Các ủy viên tập trung tại Hà Nội mỗi năm họp  2 lần. Toàn Ban mỗi  năm họp 1 lần (có thể kết hợp vào dịp Hội nghị HĐTQ hàng năm).

5.4. Các thành viên của Ban, trong quá trình làm việc và quan hệ công tác của Ban phải chấp hành nghiêm chỉnh Qui chế chung của HĐTQ họ Phạm Việt Nam và tuân thủ Qui chế của các Ban trong HĐTQ.

Mọi hành vi, nội dung, phương pháp hoạt động phải đúng Hiến pháp, pháp luật, chính sách của Nhà nước, qui định của địa phương nơi cư trú.

Tận tình, tâm huyết, chủ động trong việc họ.

Điều 6: Hiệu lực thi hành

Quy chế này đã được Thường trực HĐTQ thông qua, có hiệu lực ngay từ ngày 05 tháng 11 năm 2014.

Trong quá trình thực hiện, nếu có điều chỉnh, thay đổi, Thường trực HĐTQ họ Phạm Việt Nam quyết định và thông báo kịp thời đến mọi thành viên.

 

                                                  Thay mặt HĐTQ Họ Phạm Việt Nam

                                                                     Chủ tịch

                                                            PGs. Ts PHẠM ĐẠO