Trang chủGIỚI THIỆUVăn kiện ĐH VII: Quyết định tặng Bằng Vinh danh và Ghi...

Văn kiện ĐH VII: Quyết định tặng Bằng Vinh danh và Ghi công

ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ VII

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM

Hội đồng Toàn quốc Khóa VI HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM

Số 05 QĐ/ VD-GC Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM KHÓA VI

TẶNG BẰNG “VINH DANH VÌ HỌ PHẠM”,

BẰNG “GHI CÔNG VÌ HỌ PHẠM”

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM KHÓA VI

Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Họ Phạm Việt Nam

-Căn cứ Quy chế Hoạt động Văn hóa – Xã hội của Hội đồng Họ Phạm Việt Nam

-Theo đề nghị của Hội đồng Họ Phạm các địa phương và của các Ban Chuyên trách thuộc Hội đồng Toàn quốc Họ Phạm Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tặng Bằng “Vinh danh Vì họ Phạm” cho11 vị có nhiều đóng góp cho việc họ (có Danh sách kèm theo).

Điều 2: Tặng Bằng “Ghi công vì họ Phạm” cho 64 vị có nhiều đóng góp cho việc họ (có Danh sách kèm theo).

Điều 3: Hội đồng họ Phạm các địa phương, các Ban chuyên trách thuộc Hội đồng Toàn quốc Họ Phạm Việt Nam và các vị có tên trong Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thay mặt Hội đồng Toàn quốc Khóa VI

Chủ tịch

(đã ký)

PGS. TS. PHẠM ĐẠO

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments