Trang chủCHUYÊN MỤC KHÁCQUYẾT ĐỊNH 03/2023 CỦA HĐHPVN

QUYẾT ĐỊNH 03/2023 CỦA HĐHPVN

 

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM

Trụ sở:Tầng 2, số 258 Phố Bà Triệu,

quận Hai Bà Trưng,Hà Nội

Điện thoại: 0913241718; 0916838154

Email: [email protected]:www.hophamvietnam.org

 

            Số 03/2023.QĐ – HĐHPVN                        Hà Nội ngày 01 tháng 4 năm 2023

                                                     QUYẾT  ĐỊNH

                                   CỦA HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM

                                          v/v  CÔNG NHẬN NHÂN SỰ

                                    HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM TỈNH BÌNH ĐỊNH

 – Căn cứ tôn chỉ mục đích, Qui chế tổ chức hoạt động của Hội đồng họ Phạm Việt nam

– Căn cứ báo cáo số 36/TTr-HPBĐ ngày 29/3/2023 của TT.HĐHP Bình Định về việc đề nghị HĐHPVN công nhận kết quả bầu bổ sung nhân sự thành viên HĐHP tỉnh Bình Định. nhiệm kỳ (2018-2023).

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM

                                                             QUYẾT ĐỊNH

       Điều 1: Công nhận nhân sự bổ sung thành viên lãnh đạo Hội đồng họ Phạm tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ (2018-2023) gồm có:

  1. Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bình Định, Ủy viên HĐHP

tỉnh, nay đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch HĐHP tỉnh Bình Định.

  1. Ông Phạm Trung Thu, Ủy viên HĐHP tỉnh, Trưởng Ban quản lý Nhà thờ Đô Hồ

Đại Vương Phạm Tu tỉnh Bình Định, nay đảm nhận nhiệm vụ Ủy viên thường trực HĐHP tỉnh.

Điều 2: Các vị thành viên HĐHPVN, Ban Thư ký, các Ban chuyên môn của  Hội đồng họ Phạm Việt nam, Hội đồng họ Phạm tỉnh Bình Định và  các ông có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có giá trị hiệu lực kể từ ngày ký ban hành

 T/M  HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

Đã ký

                                                                                TS Phạm Vũ Câu

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments