Trang chủGIỚI THIỆUCLB GOLF HỌ PHẠM VIỆT NAM

CLB GOLF HỌ PHẠM VIỆT NAM

                                HỌ PHẠM VIỆT NAM

                             HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC

Số 88 /QĐ-HPVN                                               Hà Nội, ngày  03  tháng11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Công nhận “Câu lạc bộ GOLF họ Phạm Việt Nam”

                  là Tổ chức thành viên của Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam

 

         CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

 

– Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Họ Phạm Việt Nam đã được Đại hội khóa VII thông qua ngày 02/8/2015.

– Căn cứ vào đề nghị ngày 24tháng 11 năm 2016 của những người sáng lập“Câu lạc bộ GOLF họ Phạm Việt Nam”.

– Theo đề nghị của Ban Thư ký và Ban Văn hóa – Xã hội thuộc Hội đồng Toàn quốc Họ Phạm Việt Nam (HĐTQHPVN), đã được sự nhất trí của Thường trực HĐTQHPVN.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1:  Công nhận “Câu lạc bộ GOLF họ Phạm Việt Nam” là tổ chức thành viên của Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam. Ban Lãnh đạo Câu lạc bộ GOLF họ Phạm Việt Nam gồm các ông/ bà có tên trong Danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2:  Tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ GOLF họ Phạm Việt Nam tuân theo Điều 2 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng họ Phạm Việt Nam và tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hiệp hội Golf Việt Nam.

Điều 3:

– Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

– Quyết định được thông báo trên Bản tin nội tộc và Trang tin điện tử của Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam.

 

Nơi nhận:

– Như trên (để t/h);                                                     T/M HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HPVN

– Ban TK và Ban VH-XH (để t/h);                                          CHỦ TỊCH

– TT HĐHPVN (để B/c)

– HĐHP các tỉnh, TP (để p/h thực hiện)

– Lưu Văn phòng.                                                                    PHẠM VŨ CÂU

 

 

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO CLB GOLF HỌ PHẠM VIỆT NAM

LÀ THÀNH VIÊN HIỆP HỘI GOLF VIỆT NAM (VGA)

                               ( Kèm theo QĐ số 88/HPVN ngày 3/11/2016)

 

Chủ tịch danh dự:

1- Ông Phạm Gia Khiêm:                    Nguyên UVBCT

Nguyên Phó Thủ tướng Chính Phủ.

Chủ tịch CLB:

1- Ông Phạm Thọ:                     Nguyên UV TW Đảng.

Nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức TW.

Các Phó Chủ tịch CLB:

1- Ông Phạm Viết Muôn:                    Nguyên Phó Chủ nhiệm VP Chính Phủ.

2- Ông Phạm Thành Trí:           Phó Tổng thư ký Hiệp hội GOLF Việt Nam.

3- Ông Phạm Vũ Luận:             Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

4- Ông Phạm Dũng:                  Thứ trưởng Bộ Công an

5- Ông Phạm Hữu Hỗ:              Nguyên CVP INTERPOL Việt Nam.

PCT HĐTQ Họ Phạm Việt Nam.

6- Ông Phạm Thiện Căn            Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Kính Kalaglass;

PCT HĐTQ Họ Phạm Việt Nam.

7- Ông Phạm Minh Hồng:         Chủ tịch Hội GOLF TP Hồ Chí Minh.

 

Các Ủy viên Ban lãnh đạo CLB:

1- Ông Phạm Đức Kỳ:               PCT Hội Đồng Họ Phạm TP HCM.

2- Ông Phạm Đức Nam             PCT Hội Đồng Họ Phạm Đà Nẵng.

3- Ông: Phạm Duy Thanh:        Nguyên Tham tán, CVP ĐSQ Việt Nam tại Mỹ.

4- Ông Phạm Văn Nhã:             Bộ Công An (V15)

5- Ông Phạm Văn Điện:            Giám đốc Công ty HASA.

6- Bà Phạm Thị Trang:              Giám đốc Công ty Miền Nhiệt đới

7- Ông Phạm Công Hăng:         Phó Cục trưởng Cục Quan hệ quốc tế – BCA

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments