Site icon Họ Phạm Việt Nam

Link VTV đưa tin Lễ giỗ TTT Phạm Đô hồ Đại vương tại Hà Nội

Kính mời bà con và quý bạn đọc vào link dưới đây để xem lại VTV chương trình Giờ thứ 9 dưa tin về Lễ giỗ TTT tại Hà Nội, ngày 1/9/2015.

Ban Thông tin-Tư liệu


http://vitv.vn/tin-video/01-09-2015/ban-tin-gio-thu-9-phat-song-1830-01-09-2015/26919

Exit mobile version