Trang chủGIỚI THIỆUQUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN VĂN HÓA...

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI

                            HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM VIỆT NAM              

                                       HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC

                                   

                                             QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI

 

Căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội Đồng toàn Quốc họ phạm Việt nam đã được thông qua ngày 02/8/2015, tại Đại Hội VII nhiệm kỳ (2015 – 2020).Nay, HĐTQHP Việt Nam ban hành Quy Chế “Tổ chức và hoạt động của Ban Văn hóa – Xã hội” để thống nhất thực hiện.

 

CHƯƠNG I

                          CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC

                                CỦA BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI

         Điều 1. Chức năng

         Ban Văn hóa – Xã hội là một ban chuyên trách của HĐTQHP Việt Nam  có chức năng giúp HĐTQHP VN duy trì, hướng dẫn, thực hiện các hoạt đông dòng họ thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội, nhằm thống nhất hoạt động trong các cấp hội đồng và trong toàn dòng họ Pham Việt nam.

         Điều 2. Nhiệm vụ

          Ban Văn hóa – Xã hội có những nhiệm vụ sau:

– Hướng dẫn, kiểm tra, duy trì các hoạt động văn hóa thờ cúng tổ tiên, văn hóa ứng xử , tri ân, sẻ chia, khuyến tài, khuyến đức, khuyến học, trong dòng họ.

– Xây dựng các chương trình hoạt động trong các lĩnh vực Văn hóa, Văn nghệ, Thể thao để trình HĐTQ HP VN; tổ chức, hứơng dẫn và thực hiện các chương trình đó theo chủ trương và quyết định của HĐTQ HPVN .

– Trình Chủ tịch HĐTQ HPVN để xét quyết định thành lập, giải thể các  loại hình câu lạc bộ, các tổ chức khác trực thuộc HĐTQHPVN hoạt động trong lĩnh vực Văn hóa – Xã hội; trình Chủ tịch HĐTQ HPVN phê duyệt các Quy chế, Điều lệ hoạt động của các Câu lạc bộ và các tổ chức khác thuộc thẩm quyền của HĐTQ.

– Tập hợp, lập danh sách đề xuất khen thưởng, tôn vinh những cá nhân, tổ chức có thành tích đóng góp lớn cho dòng họ, cho xã hội; những cá nhân xuất sắc về tài, đức, học tập; danh sách cần tri ân, sẻ chia,… để trình Thường trực HĐTQHPVN xem xét quyết định.

– Sơ kết, tổng kết hoạt động Văn hóa – Xã hội theo định kỳ, hàng năm để báo cáo Chủ tịch và Thường trực HĐTQHPVN.

       Điều 3. Tổ chức

       Ban Văn hóa – Xã hội có Trưởng ban, các phó ban và các ủy viên tại các Hội đồng họ Phạm địa phương. Ủy viên Ban Văn Hóa – Xã hội là Ủy viên HĐTQHP VN.

 

                                              CHƯƠNG II

NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI

Điều 4. Nhiệm vụ của Trưởng Ban

– Trưởng ban Văn hóa – Xã hội có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các phó ban và các ủy viên  thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ban, và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch HĐTQHPVN giao.

         – Xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, hàng kỳ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ban, trình Chủ tịch HĐTQHPVN phê duyệt; tổ chức triển khai, thực hiện các chương trình, kế hoạch đó sau khi đã được Thường trực HĐTQ thông qua và Chủ tịch phê duyêt.

– Thay mặt Ban VH-XH giải quyết các công việc liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn tại các địa phương, các Câu lạc bộ, các tổ chức khác thuộc phạm vi quản lý và các mối quan hệ với các Ban chuyên môn trực thuộc Hội đồng;

– Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐTQHPVN về mọi hoạt động của Ban Văn hóa – Xã hội.

 

 

          Điều 5. Nhiệm vụ thành viên

          – Phó ban là người giúp việc cho Trưởng ban, thay mặt Trưởng ban giải quyết công việc khi được Trưởng ban ủy quyền.

          – Các Ủy viên của Ban VHXH chấp hành sự phân công của Trưởng ban, hoàn thành các phần việc khi được phân công.

– Tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động Văn hóa – Xã hội của Ban.

– Tham dự các hoạt động của đia phương và các Câu lạc bộ, tổ chức khác  khi được Trưởng ban phân công.

 

                                        CHƯƠNG III

NGUYÊN TẮC  HOẠT ĐỘNG CỦA BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI

 

       Điều 6. Ban Văn hóa – Xã hội làm việc theo nguyên tắc dân chủ, tập trung. Mỗi thành viên trong Ban chủ động thực hiện công việc được giao, dân chủ trong thảo luận, bàn bạc công việc chung của Ban.

Các công việc của Ban được thảo luận trao đổi trên mạng thông tin thông qua Email. Sau mười ngày từ khi gửi Email, thành viên nào không có ý kiến tham gia sẽ được coi là đã nhất trí với  các vấn đề đã được đưa ra thảo luận.

 

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 8. Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Văn hóa – Xã hội là căn cứ để Ban hoạt động và thực hiện nhiệm vụ được Thường trực HĐTQHPVN và Chủ tịch HĐTQ phân công.

Điều 9.  Trong quá trình thực hiện nếu có điều khoản nào chưa hợp lý Ban Văn hóa – Xã hội sẽ đề xuất sửa đổi, bổ sung trình TTHĐTQHPVN phê duyệt.

Điều 10. Quy chế này gồm 4 Chương, 10 Điều được Thường trực Hội đồng toàn quốc Họ Phạm Việt Nam thảo luận tại kỳ họp ngày 7  tháng  5  năm 2017 và có hiệu lực ngay kể từ ngày ký ban hành.

 

Hà nội ngày 22 tháng 8 năm 2017

 

T/M HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HPVN

 Chủ tịch

 

( Đã ký)

 

                                      TS,  Phạm Vũ Câu                                                                   

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments