Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌQUYẾT ĐỊNH # 10/HĐTQ

QUYẾT ĐỊNH # 10/HĐTQ

 

Số 10-/QĐ- 2019- HĐTQ          Hà Nội ngày 12 tháng 6 năm 2019

                                                       QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

CÔNG NHẬN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM HÀ NỘI

– Căn cứ tôn chỉ, mục đích, Qui chế tổ chức hoạt động của Hội đồng họ Phạm Việt nam,

– Căn cứ Báo cáo số 07/BC-19 ngày 10/6/2019  của Hội đồng họ Phạm (HĐHP) thành phố Hà Nội về kết quả kỳ họp sơ kết 6 tháng đầu  năm 2019, có nội dung bầu bổ sung, nhân sự HĐHP Hà Nội nhiệm kỳ (2015-2020),

HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

                                   QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận Danh sách Ban chấp hành Hội đồng họ Phạm thành phố Hà Nội nhiệm kỳ (2015- 2020) , từ ngày 10/6/2019  được bổ sung thêm :

Ông Phạm Đức Hạnh, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Phạm thành phố Hà Nội,  được phân công nhiệm vụ phụ trách hoạt động việc họ đối với Doanh nhân họ Phạm Hà Nội.

Điều 2:  Hội đồng họ Phạm thành phố Hà Nội, Ban Thư ký và các Ban chuyên môn của Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 T/M HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 TS Phạm Vũ Câu

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments