Trang chủGIỚI THIỆUQuyết định 13 của HĐTQ

Quyết định 13 của HĐTQ

Số 13-/QĐ- HĐTQ                                                       Hà Nội ngày 14 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

                     CỦA HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

                            CÔNG NHẬN BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP

HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM TỈNH ĐĂKLĂK

– Căn cứ tôn chỉ, mục đích, Qui chế tổ chức hoạt động của Hội đồng họ Phạm Việt Nam (HPVN).

– Căn cứ Báo cáo về kết quả cuộc họp ngày 06/04/ 2018 của  Ban Vận Động thành lập Hội đồng họ Phạm (HĐHP) tỉnh ĐăkLăk  để củng cố nhân sự, tiến đến Đại Hội Thành Lập HĐHP Tỉnh.

                           HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

                                                           QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận Ban Vận Động thành lập Hội đồng họ Phạm tỉnh ĐăkLăk gồm có 19 thành viên là:

 • Ông PHẠM HỒNG SƠN – Trưởng Ban.
 • Ông PHẠM ĐỨC TÙY –  Phó Ban
 • Ông PHẠM QUANG HÙNG– Phó Ban
 • Ông PHẠM NGỌC SƠN, U HĐTQ HPVN – Phó Ban
 • Ông PHẠM VĂN HẠ – Phó Ban
 • Ông PHẠM HÙNG – Thư Ký
 • Bà PHẠM THỊ PHƯỢNG – Thủ Qũy
 • Ông PHẠM GIA VIỆT – Ủy viên
 • Ông PHẠM PHƯỢNG – Ủy viên
 • Ông PHẠM ĐỨC NUÔI – Ủy viên
 • Ông PHẠM THANH LIÊM – Ủy viên
 • Ông PHẠM THANH SƠN – Ủy viên
 • Ông PHẠM VĂN NGUYỄN TUẤN – Ủy viên.
 • Ông PHẠM NGỌC OANH – Ủy viên.
 • Ông PHẠM QUANG THÔNG,CT HĐHP Huyện CưMgar – Ủy viên.
 • Ông PHẠM THANH BÌNH, PCT TTr HĐHP Huyện CưMgar– Ủy viên.
 • Ông PHẠM NGỌC LÀNH, PCT .HĐHP Huyện CưMgar – Ủy viên.
 • Ông PHẠM HÒA THỌ,Thư Ký HĐHP Huyện CưMgar – Ủy viên.
 • Bà PHẠM THỊ LIÊN – Ủy viên.
 • Ông PHẠM PHÚ DŨNG – Ủy viên.

Điều 2: Ban Vận Động thành lập HĐHP tỉnh ĐăkLăk có nhiệm vụ kết nối vận động bà con cô bác người họ Phạm sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh, sớm tiến tới Đại Hội Thành Lập HĐHP Tỉnh ĐăkLăk, nhiệm lỳ (2018 – 2023) .

Điều 3: Ban Vận Động thành lập HĐHP tỉnh ĐăkLăk, Ban Thư ký và các Ban chuyên môn của  Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T/M HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC

CHỦ TỊCH

Đã ký

                      TS Phạm Vũ Câu

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments