THÔNG BÁO Kết luận của Thường trực HĐTQ Về mô hình hoạt động của Hội đồng HPVN


      Ngày 14/8/2016 Thường trực Hội đồng toàn quốc Họ Phạm Việt nam (HĐTQHPVN) đã họp phiên thường kỳ tại Hà Nội, dưới sự chủ tọa của Ông Phạm Vũ Câu, Chủ tịch HĐTQ. Thường trực HĐTQ đã thảo luận về  kết quả cuộc họp mặt và tọa đàm tại Đà Nẵng vào trung tuần tháng 7/2016 về mô hình hoạt động của Hội đồng HPVN . Thường trực HĐTQ nhất trí với các nội dung cụ thể như sau:

 1. Thường trực Hội đồng toàn quốc đã tổ chức cuộc Họp mặt giữa Thường trực Hội đồng toàn quốc với đại diện Hội đồng họ Phạm các tỉnh/ thành phố miền Trung – Tây Nguyên và miền Nam vào ngày 17/7/2016 tại Đà Nẵng. Nội dung họp mặt bàn việc họ gồm có: Tọa đàm về mô hình hoạt động các cấp Hội đồng của Hội đồng HPVN.Thông báo về chủ trương của HĐTQ về tổ chức Lễ giỗ Thượng Thủy Tổ; về Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Ban LLHPVN- nay là HĐHPVN và một số việc trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2016.
 2. Các ý kiến phát biểu thảo luận tại cuộc tọa đàm đã rất thẳng thắn, xây dựng, phân tích, phản biện và có chính kiến rõ ràng về các mô hình 5 cấp? 7 cấp? 4 cấp Hội đồng? và đã đi đến đồng thuận là kiến nghị với Thường trực HĐTQ bàn và quyết định theo hướng: thôi không bàn về 7 cấp hội đồng nữa; giữ nguyên và phát huy hiệu quả của 5 cấp hội đồng như Đại hội VII đã thông qua; tăng cường thêm nhân sự chính danh HĐTQ tại khu vực miền trung và miền Nam, để các Phó Chủ tịch HĐTQ phụ trách Miền có thêm lực lượng tại chỗ, tổ chức thực hiện chăm lo việc giúp đỡ kết nối dòng họ để thành lập thêm HĐHP tại các địa phương vùng sâu vủng xa, tập trung hỗ trợ những nơi có ít Nhà thờ Phạm tộc.
 3. Thường trực HĐTQ đã thảo luận về “mô hình hoạt động các cấp Hội đồng của Hội đồng HPVN” trên cơ sở ý kiến đồng thuận tại cuộc tọa đàm ở Đà Nẵng và đã tham khảo thêm ý kiến của một số HĐHP tỉnh/thành khác trong toàn quốc trước ngày họp Thường trực (14/8/2016) . Thường trực HĐTQ nhất trí kết luận: “giữ nguyên và phát huy hiệu quả của 5 cấp hội đồng như Đại hội VII đã thông qua; không cần tăng thêm Các Phó Chủ tịch HĐTQ , mà cần tăng cường thêm nhân sự của HĐTQ tại khu vực miền trung và miền Nam, để các Phó Chủ tịch HĐTQ phụ trách Miền có thêm lực lượng tại chỗ, tổ chức thực hiện chăm lo việc giúp đỡ kết nối dòng họ để giúp  thành lập thêm HĐHP tại các địa phương”.
 4. Để tăng cường thêm nhân sự của HĐTQ hiện diện tại khu vực miền trung và miền Nam trong một tổ chức dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Chủ tịch HĐTQ phụ trách miền; theo Qui chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng HPVN thì HĐTQ ( tại Điều 5) đã có 8 Ban chuyên trách ( ví như Phó Chủ tịch HĐTQ Phạm Quang Nhuệ kiêm Trưởng Ban Thông tin-Tư liệu, Phó Chủ tịch HĐTQ Phạm Huỳnh Công kiêm Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội,..) nay cần có thêm “Ban chuyên trách kết nối dòng họ” tại miền Trung và miền Nam để giúp thành lập thêm HĐHP tại các địa phương chưa có Ban liên lạc hoặc Hội đồng họ Phạm. Thường trực HĐTQ đã phân tích lựa chọn  tên gọi cho Ban chuyên trách này là “Ban Đại diện” hay “Ban kết nối dòng họ”? thấy rằng  Các Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực, Ủy viên Hội đồng toàn quốc hiện diện tại các tỉnh /thành miền Trung, miền Nam, đã là Đại diện của  của HĐTQ tại các địa phương rồi; nhiệm vụ của 2 Ban chuyên trách mới này là nhằm tăng cường thêm nhân sự của HĐTQ hiện diện tại khu vực miền trung và miền Nam trong một tổ chức, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Chủ tịch HĐTQ phụ trách miền, để tổ chức thực hiện chăm lo việc kết nối dòng họ giúp  thành lập thêm HĐHP tại các địa phương trong miền chưa có hội đồng; do đó Thường trực HĐTQ nhất trí cho thành lập thêm 2 Ban chuyên trách của HĐTQ, gọi tên là “Ban kết nối dòng họ miền Trung- Tây Nguyên” và “ Ban kết nối dòng họ miền Nam”.
 5. Ban kết nối dòng họ Khu vực miền Trung- Tây Nguyên gồm có các thành viên sau :
 • Ông Phạm Đình Khối, Phó Chủ tịch HĐTQ phụ trách miền Trung- Tây Nguyên, Chủ tịch HĐHP tỉnh Quảng Ngãi, kiêm Trưởng Ban kết nối dòng họ Khu vực miền Trung- Tây Nguyên
 • Ông Phạm Minh Thông, bổ xung làm Ủy viên Thường trực HĐTQ, Chủ tịch HĐHP QN-Đà Nẵng,
 • Ông Phạm Hữu Thanh Tùng, Ủy viên Thường trực HĐTQ, Chủ tịch HĐHP Thừa Thiên –Huế.
 • Ông Phạm Đình Đôn, Ủy viên Thường trực HĐTQ, Đại diện HĐHP tỉnh Bình Định.
 • Ông Phạm Ngọc Sơn, Ủy viên Thường trực HĐTQ, Đại diện HĐHP tỉnh Đắc Lắc.
 • Bổ xung 1 Phó Chủ tịch HĐHP tỉnh Quảng Ngãi làm Ủy viên HĐTQ. tham gia Ban kết nối dòng họ.
 • Ông Phạm Đức Nam, Ủy viên HĐTQ, Phó Trưởng Ban VH-XH của HĐTQ, Phó Chủ tịch HĐHP QN-Đà Nẵng,
 • Ông Phạm Văn Đức, Ủy viên HĐTQ, đại diện HĐHP Thừa Thiên –Huế.
 • Ông Phạm Ngọc Điệp, Ủy viên HĐTQ, đại diện HĐHP tỉnh Phú Yên
 • Ông Phạm Văn Thanh, Ủy viên HĐTQ, đại diện HĐHP tỉnh Bình Định
 • Ông Phạm Long Hoàng, Ủy viên HĐTQ, đại diện HĐHP tỉnh Khánh Hòa
 • Ông Phạm Dự, Ủy viên HĐTQ, đại diện HĐHP tỉnh Bình Thuận
 • Ông Phạm Văn Tám, Ủy viên HĐTQ, đại diện HĐHP tỉnh Lâm Đồng
 • Ông Phạm Thoại Tuyền, Ủy viên HĐTQ, đại diện HĐHP Lý Sơn, Quảng Ngãi

Ông Trưởng Ban kết nối dòng họ Khu vực miền Trung- Tây Nguyên có nhiệm vụ:

+ Đề xuất bổ xung một số thành viên của HĐHP tỉnh Quảng Ngãi, của HĐHP QN-Đà

Nẵng, của  HĐHP tỉnh Đắc Lắc và của một số HĐHP cấp tỉnh khác  làm Ủy viên HĐTQ, là những vị có đủ điều kiện tham gia  thực hiện chăm lo việc kết nối dòng họ, để cùng với các thành viên  trong Ban kết nối dòng họ, thực hiện giúp  thành lập thêm HĐHP tại các địa phương  chưa có hội đồng họ Phạm.

+ Xây dựng Qui định về chức năng nhiệm vụ của Ban, sao cho phù hợp với tình hình đặc

điểm phân bố dòng họ của Khu vực miền Trung- Tây Nguyên , bầu các Phó trưởng Ban,

phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban, duy trì họp định kỳ 3 tháng/lần hoặc 6

tháng/ lần.

+ Báo cáo với Thường trực HĐTQ  về danh sách chính thức các Phó trưởng Ban và các

thành viên của Ban, dự thảo Qui định về chức năng nhiệm vụ của Ban để Thường trực HĐTQ  ra quyết định công nhận.

 1. Ban kết nối dòng họ Khu vực miền Nam gồm có các thành viên sau :
 • Ông Phạm Văn Căn, Phó Chủ tịch HĐTQ phụ trách miềnNam, Chủ tịch HĐHP Thành phố HCM, kiêm Trưởng Ban kết nối dòng họ Khu vực miền Nam
 • Ông Phạm Công Sang, Ủy viên Thường trực HĐTQ, Phó Chủ tịch thường trực HĐHP Thành phố HCM.
 • Ông Phạm Công Danh, Ủy viên Thường trực HĐTQ, Chủ tịch HĐHP tỉnh Cà Mau.
 • Ông Phạm Đức Kỳ, Ủy viên HĐTQ, Phó Trưởng Ban VH-XH của HĐTQ, Phó Chủ tịch HĐHP Thành phố HCM.
 • Ông Phạm Phúc Thang, Ủy viên HĐTQ, đại diện HĐHP tỉnh Đồng Nai.
 • Ông Phạm Duy Tốn, Ủy viên HĐTQ, đại diện HĐHP thành phố Cần Thơ.
 • Ông Phạm Xuân Thu, Ủy viên HĐTQ, đại diện HĐHP tỉnh Bình Dương.
 • Ông Trưởng Ban kết nối dòng họ Khu vực miền Nam có nhiệm vụ:

+ Đề xuất bổ xung một số thành viên của HĐHP Thành phố HCM , của HĐHP thành phố Cần Thơ, của HĐHP tỉnh Cà Mau và của một số HĐHP cấp tỉnh khác  làm Ủy viên HĐTQ, là những vị có đủ điều kiện tham gia  thực hiện chăm lo việc kết nối dòng họ, để cùng với các thành viên  trong Ban kết nối dòng họ, giúp  thành lập thêm HĐHP tại các địa phương chưa có hội đồng họ Phạm.

+ Xây dựng Qui định về chức năng nhiệm vụ của Ban, sao cho phù hợp với tình hình đặc

điểm phân bố dòng họ của Khu vực miền Nam, bầu các Phó trưởng Ban, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban, duy trì họp định kỳ 3 tháng/lần hoặc 6 tháng/ lần.

+ Báo cáo với Thường trực HĐTQ  về danh sách chính thức các Phó trưởng Ban và các

thành viên của Ban,  dự thảo Qui định về chức năng nhiệm vụ của Ban để Thường trực

HĐTQ  ra quyết định công nhận.

Các Ông/ bà Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực và Ủy viên HĐTQ Họ Phạm

Việt Nam căn cứ vào nội dung trong thông báo kết luận của Thường trực HĐTQ về mô hình hoạt động của Hội đồng HPVN như đã nêu ở trên, để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công và sớm báo cáo kết quả với Thường trực HĐTQ ./.

 

                                                            T/M HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HPVN

                                                                             Chủ tịch Hội đồng

                                                                                      ( Đã ký)

 

                                                                               Ts. Phạm Vũ Câu

Bài trước
Bài tiếp theo
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments