Site icon Họ Phạm Việt Nam

TIN GIA LAI-KONTUM: HỘI NGHỊ LẦN I HĐHP GLKT

Ngày 20/3/2021, tại Văn phòng HĐHP, 224 Đường Hoàng San, TP Pleiku, HĐHP GLKT NK 2020-2025 đã tổ chức hội nghị, bàn về việc thực hiện Quy chế Tổ chức và Hoạt động của HĐHP GLKT và phương hướng hoạt động năm 2021.

8/15 ủy viên HĐ tham dự, trong đó có ông P. Ngọc Thuận và Giáp Anh Đào (Cháu họ Phạm) từ Gia Lai.

Kết thúc hội nghị, ông Phạm Đình Thu, Chủ tịch, kết luận:

PHẠM ĐÌNH THU

Exit mobile version