Trang chủGIỚI THIỆUTIN VĨNH PHÚC: QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN HĐHP TỈNH VĨNH PHÚC

TIN VĨNH PHÚC: QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN HĐHP TỈNH VĨNH PHÚC

Số 18  /QĐ KT- HĐTQ                                   Hà Nội ngày 08  tháng 10 năm 2019

 

                                                       QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

 v/v thành lập Tổ chức Hội đồng họ Phạm tỉnh Vĩnh Phúc

–  Căn cứ tôn chỉ, mục đích, Qui chế tổ chức hoạt động của HĐHP Việt nam

–  Căn cứ vào tình hình thực tế: Ban liên lạc họ phạm ( BLLHP) Vĩnh Phúc được thành lập tháng 2/2008, nhưng sau đó do không duy trì hoạt động được, nên năm 2011 ông  Phạm Quang  Nhuệ – nguyên Trưởng ban BLLHP Vĩnh Phúc đã báo cáo với Thường trực HĐTQ. HPVN  v/v cho giải thể BLLHP Vĩnh Phúc. Do đó từ 2011 đến nay  đã không có tổ chức Hội đồng họ phạm  tỉnh Vĩnh Phúc, chỉ có một số Hội đồng gia tộc ở các thôn xã trong tỉnh Vĩnh Phúc kết nối và tham gia hoạt động với HĐTQ .HPVN.

–  Căn cứ vào kết quả cuộc họp trù bị v/v thành lập HĐHP lâm thời tỉnh Vĩnh Phúc, họp ngày 15/9/2019  tại Vĩnh Phúc  có đại diện Thường trực HĐTQ. HPVN cùng dự và cuộc họp ngày 02/10/2019  đã thống nhất cao v/v cần có một Tổ chức HĐHP tỉnh Vĩnh Phúc và đồng thuận nhân sự chủ chốt Ban lãnh đạo lâm thời của tổ chức HĐHP tỉnh ( gọi là HĐHPLT tỉnh Vĩnh Phúc)

 

HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC HỌ PHẠM VIỆT NAM

                                                       QUYẾT ĐỊNH

   

      Điều 1: Thành lập “Hội đồng họ Phạm tỉnh Vĩnh Phúc” là tổ chức xã hội dòng họ hoàn toàn tự nguyện của những người họ Phạm sinh sống và làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc, là Tổ chức Hội đồng họ Phạm cấp tỉnh trực thuộc Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật của Nhà nước.

Hội đồng họ Phạm tỉnh Vĩnh Phúc có con dấu tiêu đề riêng của dòng họ, có tài khoản và văn phòng làm việc của Hội đồng.

Điều 2: Công nhận Ban lãnh đạo lâm thời của tô chức HĐHP tỉnh , gọi là “Hội đồng họ Phạm lâm thời (HĐHPLT) tỉnh Vĩnh Phúc; gồm có 19  thành viên. Cụ thể như sau:

  1. Chủ tịch HĐHPLT: Ông Phạm Văn Đức , Trung tướng công an nhân dân, đang ở huyện Bình Xuyên
  2. Các Phó Chủ tịch HĐHPLT, gồm có:

a.Phó Chủ tịch thường trực :Ông Phạm Quang Tuệ,  nguyên Gíam đốc Sở giáo dục & đào tạo Vĩnh Phúc

  1. Các Phó Chủ tịch:

+ Ông Phạm Bá Luân, nguyên Bí thư huyện ủy huyện Bình Xuyên

+ Ông Phạm Minh Sơn, Chủ Kinh tế trang trại tại xã Minh Tân, huyện Yên lạc

+ Ông Phạm Văn Dũng, nguyên Phó chủ tịch UBND Thành phố Phúc Yên

+ Bà Phạm Thị Hồng Thủy, nguyên  Bí thư đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh phúc

3.Chánh Văn phòng HĐHPLT: Ông Phạm Ngọc Vinh, nguyên Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng nghề TW;  Thị Trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên

4.Tổng Thư ký HĐHPLT: Ông Phạm Hồng Hải, nguyên phó Ban tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Phúc

5.Các Ủy viên HĐHPLT, gồm có:

+ Ông Phạm Văn Liên, nguyên Bí thư đảng ủy Sở Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phú,

đang ở xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch

+  Ông Phạm Văn Thức, Chủ tịch Hội đồng gia tộc họ phạm Xuân Lôi, huyện Lập Thạch

+ Ông Phạm Văn Ất , Đại Tá Quân Đội NDVN. Hiệu trưởng Trường Tăng Thiết Gíap, đang ở huyện Tam Dương.

+ Ông Phạm Ngọc Toanh, Đại Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. Chủ tịch hội cựu chiến binh Thành Phố Phúc Yên.

+ Ông Phạm Văn Tín, nguyên Gíam Đốc bảo hiểm Thành phố Vĩnh Yên

+ Ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch Hội đồng gia tộc họ Phạm xã Minh Tân, huyện Yên Lạc

+ Ông Phạm Xuân Thinh, Hội đồng gia tộc họ Phạm Tân Lập, Sông Lô

+ Ông Phạm Văn Điểm, Hội đồng gia tộc họ Phạm Tân Lập, Sông Lô

+ Ông Phạm Hồng Thu, Phó Chánh Thanh Tra tỉnh Vĩnh Phúc

+ Ông Phạm Lê Dân, nguyên hiệu trưởng Trường Tiểu Học Đồng Tiến, Tam Đảo

+ Ông Phạm Quang Thêu, Nguyên bí thư đảng ủy xã An Tường, huyện Vĩnh Tường

Điều 3: Hội đồng họ phạm lâm thời tỉnh Vĩnh Phúc có nhiệm vụ:

+ Sau khi nhận Quyết đinh của HĐTQ.HPVN, HĐHPLT họp phiên thứ nhất để xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐHP tỉnh Vĩnh Phúc, bàn Phương hướng, nội dung hoạt động của HĐHPLT cho đến khi tiến hành Đại hội Hội đồng họ phạm (HĐHP) tỉnh Vĩnh Phúc (nhiệm kỳ 5 năm) lần thứ nhất.

+ Kết nối phát triển các Tổ chức, thành viên của HĐHP tỉnh ( từng bước thành lập các HĐHP cấp thành phố thuộc tỉnh, HĐHP cấp huyện, các Câu lạc bộ chuyên ngành,…); kết nối với Hội đồng gia tộc các chi tộc họ Phạm và những người là con cháu họ Phạm ( trai, gái, dâu, rể) đang sinh sống, làm việc tại tỉnhVĩnh Phúc; phấn đấu tổ chức Đại hội Hội đồng họ phạm tỉnh Vĩnh Phúc xong trước tháng 6 /2020 , thiết thực chào mừng Đại hội nhiệm kỳ VIII của HĐTQ. HPVN.

+ Gửi báo cáo kết quả Đại hội Hội đồng họ phạm tỉnh Vĩnh Phúc ( về Nội dung phương hướng  hoạt động và nhân sự các thành viên Ban lãnh đạo HĐHP Vĩnh Phúc) để Thường trực HĐTQ.HPVN ra Quyết định công nhận về nhân sự chủ chốt của HĐHP tỉnh Vĩnh Phúc và xem xét bổ nhiệm một số thành viên chủ chốt của HĐHP tỉnh Vĩnh Phúc tham gia làm Thành viên HĐTQ.HPVN.

Điều 4:  Các tổ chức thành viên  và các thành viên của HĐTQ.HPVN; HĐHP các tỉnh/thành phố; Ban Thư ký và các Ban chuyên môn của  HĐTQ.HPVN; HĐHPLT tỉnh  Vĩnh Phúc và các cá nhân có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có giá trị hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

                                                      T/M HỘI ĐỒNG TOÀN QUỐC

                                                                   CHỦ TỊCH

Đã ký

                                                                  TS Phạm Vũ Câu

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments